Νέος Κύκλος μαθημάτων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου

Ο νέος Κύκλος μαθημάτων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου “Ιωνία” ξεκινάει 2 Φεβρουαρίου. Οι εγγραφές αρχίσαν από τις  14 Ιανουαρίου καθημερινά Δευτέρα  έως Σάββατο 10.00-14.00, Τρίτη και Παρασκευή 18.00-20.00 στα Γραφεία μας Ομήρου 5 τηλ. 2271300411-412 κιν. 6985054300.

Tο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο «Ιωνία» συγκαταλέγεται στους κύριους

άξονες δράσης του ∆ιεθνούς Κέντρου Παιδείας και Πολιτισµού «ΙΩΝΙΑ»

και αποτελεί θεσµόπυρήνα παραγωγής γνώσης, δοκιµασµένο κι

επιτυχηµένο διεθνώς. Συνιστά φυσική συνέχεια του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου

«Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ», που εµείς οι ίδιοι ιδρύσαµε το 2013, στη Χίο, µε

πρωτόφαντη αποδοχή (1.480 σπουδαστές µόνο απ’ το νησί).

Πρόκειται για θεσµό που δίδει ευκαιρία και δυνατότητα σε κάθε άτοµο –

ανεξαρτήτως ηλικίας, µορφωτικού επιπέδου και επαγγελµατικής κατάρτισης – να

διευρύνει τους ορίζοντες σκέψης, γνώσης, κρίσης, πνευµατικής αναζήτησης µε

ενότητες εκπαιδευτικών µαθηµάτων σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Πρόκειται

για θεσµό-εργαλείο στην προοπτική της δια βίου µάθησης, αλεξιφάρµακο στο

σύγχρονο δόγµα της µη-σκέψης, της µη-γνώσης, της µη-Παιδείας.

Οι στόχοι µας καταυγάζουν µέσα απ’ τις ποικιλώνυµες Επιστήµες (Φιλοσοφία,

Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ψυχολογία, Πολιτική κ.ά.), τη Θρησκεία, τα Γράµµατα

και τις Τέχνες, όπως Ποίηση, Λογοτεχνία, Αρχαίο και Σύγχρονο Θέατρο,

Κινηµατογράφο, Παράδοση, Λαογραφία κ.ά.

Καρπός της εκπαίδευσης από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο «Ιωνία», είναι η Παιδεία,

που αποτελεί την πνευµατική και ηθική αγωγή του ανθρώπου και δε συνιστά

αποκλειστικό προνόµιο των εγγραµµάτων. Αναρίθµητοι οι χωρίς Παιδεία

εγγράµµατοι. Οµιλούµε για την Παιδεία, που ο κορυφαίος ∆ιδάσκαλος του

Γένους και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, Αδαµάντιος Κοραής,

έχει τη δική του αΐδιο αφήγηση: «Τρόπον µεταβολής της Ελλάδος από την κατάστασιν

εις την οποίαν ευρίσκεται την σήµερον ούτ’ εστοχάσθην ποτέ ούτε στοχάζοµαι δυνατόν

άλλον, παρά την Παιδείαν». Οµιλούµε για την εκπαίδευση και τη συµβολή της στη

διαµόρφωση της ανθρώπινης φύσης µε τη στερρά γνώµη του

ιστορικού-φιλόσοφου Πλούταρχου: «Η µεν γαρ φύσις άνευ µαθήσεως τυφλόν, η δε

µάθησις δίχα φύσεως ελλειπές, η δ’ άσκησις χωρίς αµφοίν ατελές». Οµιλούµε, τέλος,

για τη σοφή και σαφή προτροπή – αποστροφή του ποιητή Μένανδρου: «Ο

γραµµάτων άπειρος ου βλέπει βλέπων»…

Η Ακαδηµαϊκή Υπεύθυνη του Ε. Π.

Αριστέα Τόλια-Σιδέρη

Οµότιµη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ

στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο «Ιωνία» µε αλφαβητική σειρά

∆ήµος Αβδελιώδης, Σκηνοθέτης

Κωνσταντίνος Αιλιανός, Πρέσβυς ε.τ.

Χρήστος Αλεξάνδρου, ∆ρ Πανεπιστηµίου Κύπρου

Παναγιώτης Αλεξόπουλος, πρώην Προϊστάµενος ∆/νσης Γραµµατείας Γραφείου ΓΕ∆∆

∆ηµήτρης Αλευροµάγειρος, πρώην Αρχηγός Στρατού

Νίκος Αναστασόπουλος, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Κατερίνα Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου

Χριστίνα Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Χρήστος Αραµπατζής, Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Αδαµάντιος Βασιλάκης, Πρέσβυς ε.τ.

Σπύρος Βλιάµος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Ελένη Βολονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Παντελής Βούλγαρης, Σκηνοθέτης

Ελένη Γαβρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ελένη Γαρδίκα – Κατσιαδάκη, Ιστορικός – Ερευνήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κατερίνα Γαρδίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ηµήτρης Γεδεών, Υποστράτηγος, πρώην επικεφαλής της Ιστορίας Στρατού

Γεώργιος Γεωργής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κύπρου

Κώστας Γεωργουσόπουλος, Επίτιµος ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νίκος Γιαννακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Αριστ/λειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Χρήστος Γιανναράς, Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Ανδρέας Γιαννουλόπουλος, ∆ρ Αγγειολογίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας, Επίκουρος Καθ/τής Αριστ/λειου Παν/µίου Θεσσαλονίκης

Κλεάνθης Γρίβας, ∆ρ Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∆ήµος ∆ασκαλάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιώργος ∆ολιανίτης, Ιστορικός, Ερευνητής του Παράνοµου Τύπου Κατοχής

Στράτος ∆ορδανάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Σέργιος ∆ρόσος, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕ∆∆

Μαρία Ευθυµίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νίκος Ζάικος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Κώστας Ζαχαρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Πέτρος Ζερβός, Σκιτσογράφος

Σιδερής Ζήσης, Νοµικός Σύµβουλος Γραφείου ΓΕ∆∆

Μιχάλης Ζουµπουλάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Αθηνά Ζώτου, Επικοινωνιολόγος

Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ιωάννης Καβρουδάκης, Αντιστράτηγος, Καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας

Παναγιώτης Καζάκος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ειρήνη Καλαµάρη, Λογοτέχνις

Γιάννης Καραγιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ηµήτρης Καραγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Frederick Λευκωσίας

Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Βασίλης Καρδάσης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης

Κώστας Καρτάλης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιώργος Κασιµάτης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

25

Ταξιάρχης Κόλιας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ελένη Κονδύλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Μαρία Κονταξή, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Λουκάς Κονταξής, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Γεώργιος Κοντογιώργης, Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Νικόλαος Κοτζιάς, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιά

Ανδρέας Κούκος, Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αµύνης

Αντώνης Κουνάδης, Ακαδηµαϊκός, Οµότιµος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Λίνα Κουρκουλάκου, Σκηνοθέτις

Λευτέρης Κουσούλης, Πολιτικός Επιστήµονας – Αναλυτής

Ευάγγελος Κουφουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Indiana Αµερικής

Σταµάτης Κριµιζής, Ακαδηµαϊκός, Επίτιµος ∆ιευθυντής Πανεπιστηµίου Johns Hopkins

Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, Αναπληρωτής Καθ/τής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Λαγός, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αχιλέας Λαζάρου, Ιστορικός (Εθνικές Μειονότητες στα Βαλκάνια)

Βασίλης Λαµπρινουδάκης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φωτεινή Λεντάκη, Πρόεδρος Ιδρύµατος «Ανδρέας Λεντάκης»

Γιάννης Λιάπας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ελένη Λιβανίου, ∆ρ Ψυχολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας ∆υσλεξίας

∆ηµήτρης Λούπης, ∆ρ Ιστορίας

Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αντώνης Μακρυδηµήτρης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Άννα Μανδυλαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Αντώνης Μανιατάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Ανδρέας Μάνος, Οµότιµος Καθηγητής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου

Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Θεόδωρος Μαραγκός, Σκηνοθέτης

∆ιοµήδης Μαρκουλής, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Παναγιώτης Μαρούδας, Οµότιµος Καθηγητής Σχολής Ευελπίδων

Χάρης Μελετιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Ιωάννης Μέρτζος, πρώην Πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Γιώργος Μεταλληνός, Καθηγητής Θεολογίας

Φώτης Μεταλληνός, Αντιστράτηγος

Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Θεώνη Μικρογιαννάκη, Συγγραφέας, Μεταφράστρια

Εµµανουήλ Μικρογιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Γιάννης Μότσιος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιωάννης Μουρέλος, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Μουρούτης, PhD Κυτταρικής και Μοριακής Βιοεπιστήµης

Χαράλαµπος Μπαµπούνης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νικόλαος Μπελαβίλας, Επίκουρος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Χρίστος Μπελλές, ∆ρ Ιστορίας, Πρόεδρος Ελεύθερου Πανεπιστηµίου «ΙΩΝΙΑ»

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Αλεξάνδρα Μπούνια, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Περικλής Νεάρχου, Πρώην Πρέσβης της Κύπρου στο Παρίσι

Κωνσταντίνος Νιάρχος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αναστάσιος Νικήτας, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γεώργιος Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Φίλιππος Νικολόπουλος, ∆ρ. Κοινωνιολογίας

Γεωργία Ξανθάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∆ιοτίµα Παπαδή, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Γιάννης Παπαφλωράτος, Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αµύνης

Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αριστείδης Πατσόγλου, Γλύπτης

Γεώργιος Πιπερόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Σπυρίδων Πλουµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Λέανδρος Πολενάκης, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αθηνά-∆έσποινα Πόταρη, ∆ρ Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Οξφόρδης

Ευάγγελος Πρόντζας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Λέανδρος Ρακιντζής, πρώην Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Κώστας Σαχινίδης, ∆ρ Κοινωνιολογίας (Κοινωνιολογία Χορού)

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ακαδηµαϊκός, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιωάννης Σιγάλας, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιώργος Σιούλας, Σκηνοθέτης

∆ηµήτρης Σκαρβέλης, Ακαδηµαϊκός, Στρατηγός

Κώστας Σοφούλης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Μανώλης Σφακιανάκης, π. Γενικός ∆/ντής ∆ιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος

Σπύρος Σφέτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Όλγα Σολοµώντος-Κουντούρη, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Φωτεινή Τζαβέλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

∆ιονύσιος Τζάκης, Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστηµίου

Αριστέα Τόλια-Σιδέρη, Οµότιµη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Καλλιόπη Τριανταφύλλου, ∆ρ Κλινικής Ψυχολογίας

Ευστάθιος Τσοτσορός, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Άλκης-Κωνσταντίνος Τσιάντης, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιωάννης Τσιάντης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κανάρης Τσίγκανος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αγγέλα Τσιµπιρλού, Μαέστρος-Μουσικός

Νικόλαος Τσίρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Σπύρος Τσιτσίγκος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Παναγιώτης Υφαντής, Σκηνοθέτης

Γιάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Βασίλης Φίλιας, Οµότιµος Καθηγητής, πρ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστηµίου

Αµάντα Φιλιππάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Σωτήρης Φούρναρος, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φραγκούλης Φράγκος, Επίτιµος αρχηγός ΓΕΣ, πρ. Υπουργός Εθνικής Άµυνας

Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας

Κώστας Χαλάτσης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Μανώλης Χριστοφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιούλη Χρονοπούλου, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ

στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο «Ιωνία» µε αλφαβητική σειρά

∆ήµος Αβδελιώδης, Σκηνοθέτης

Κωνσταντίνος Αιλιανός, Πρέσβυς ε.τ.

Χρήστος Αλεξάνδρου, ∆ρ Πανεπιστηµίου Κύπρου

Παναγιώτης Αλεξόπουλος, πρώην Προϊστάµενος ∆/νσης Γραµµατείας Γραφείου ΓΕ∆∆

∆ηµήτρης Αλευροµάγειρος, πρώην Αρχηγός Στρατού

Νίκος Αναστασόπουλος, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Κατερίνα Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου

Χριστίνα Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Χρήστος Αραµπατζής, Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Αδαµάντιος Βασιλάκης, Πρέσβυς ε.τ.

Σπύρος Βλιάµος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Ελένη Βολονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Παντελής Βούλγαρης, Σκηνοθέτης

Ελένη Γαβρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ελένη Γαρδίκα – Κατσιαδάκη, Ιστορικός – Ερευνήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κατερίνα Γαρδίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ηµήτρης Γεδεών, Υποστράτηγος, πρώην επικεφαλής της Ιστορίας Στρατού

Γεώργιος Γεωργής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κύπρου

Κώστας Γεωργουσόπουλος, Επίτιµος ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νίκος Γιαννακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Αριστ/λειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Χρήστος Γιανναράς, Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Ανδρέας Γιαννουλόπουλος, ∆ρ Αγγειολογίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας, Επίκουρος Καθ/τής Αριστ/λειου Παν/µίου Θεσσαλονίκης

Κλεάνθης Γρίβας, ∆ρ Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∆ήµος ∆ασκαλάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιώργος ∆ολιανίτης, Ιστορικός, Ερευνητής του Παράνοµου Τύπου Κατοχής

Στράτος ∆ορδανάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Σέργιος ∆ρόσος, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕ∆∆

Μαρία Ευθυµίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νίκος Ζάικος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Κώστας Ζαχαρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Πέτρος Ζερβός, Σκιτσογράφος

Σιδερής Ζήσης, Νοµικός Σύµβουλος Γραφείου ΓΕ∆∆

Μιχάλης Ζουµπουλάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Αθηνά Ζώτου, Επικοινωνιολόγος

Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ιωάννης Καβρουδάκης, Αντιστράτηγος, Καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας

Παναγιώτης Καζάκος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ειρήνη Καλαµάρη, Λογοτέχνις

Γιάννης Καραγιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ηµήτρης Καραγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Frederick Λευκωσίας

Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Βασίλης Καρδάσης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης

Κώστας Καρτάλης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιώργος Κασιµάτης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ταξιάρχης Κόλιας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ελένη Κονδύλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Μαρία Κονταξή, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Λουκάς Κονταξής, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Γεώργιος Κοντογιώργης, Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Νικόλαος Κοτζιάς, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιά

Ανδρέας Κούκος, Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αµύνης

Αντώνης Κουνάδης, Ακαδηµαϊκός, Οµότιµος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Λίνα Κουρκουλάκου, Σκηνοθέτις

Λευτέρης Κουσούλης, Πολιτικός Επιστήµονας – Αναλυτής

Ευάγγελος Κουφουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Indiana Αµερικής

Σταµάτης Κριµιζής, Ακαδηµαϊκός, Επίτιµος ∆ιευθυντής Πανεπιστηµίου Johns Hopkins

Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, Αναπληρωτής Καθ/τής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Λαγός, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αχιλέας Λαζάρου, Ιστορικός (Εθνικές Μειονότητες στα Βαλκάνια)

Βασίλης Λαµπρινουδάκης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φωτεινή Λεντάκη, Πρόεδρος Ιδρύµατος «Ανδρέας Λεντάκης»

Γιάννης Λιάπας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ελένη Λιβανίου, ∆ρ Ψυχολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας ∆υσλεξίας

∆ηµήτρης Λούπης, ∆ρ Ιστορίας

Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αντώνης Μακρυδηµήτρης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Άννα Μανδυλαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Αντώνης Μανιατάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Ανδρέας Μάνος, Οµότιµος Καθηγητής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου

Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Θεόδωρος Μαραγκός, Σκηνοθέτης

∆ιοµήδης Μαρκουλής, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Παναγιώτης Μαρούδας, Οµότιµος Καθηγητής Σχολής Ευελπίδων

Χάρης Μελετιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Ιωάννης Μέρτζος, πρώην Πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Γιώργος Μεταλληνός, Καθηγητής Θεολογίας

Φώτης Μεταλληνός, Αντιστράτηγος

Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Θεώνη Μικρογιαννάκη, Συγγραφέας, Μεταφράστρια

Εµµανουήλ Μικρογιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Γιάννης Μότσιος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιωάννης Μουρέλος, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Μουρούτης, PhD Κυτταρικής και Μοριακής Βιοεπιστήµης

Χαράλαµπος Μπαµπούνης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νικόλαος Μπελαβίλας, Επίκουρος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Χρίστος Μπελλές, ∆ρ Ιστορίας, Πρόεδρος Ελεύθερου Πανεπιστηµίου «ΙΩΝΙΑ»

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Αλεξάνδρα Μπούνια, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Περικλής Νεάρχου, Πρώην Πρέσβης της Κύπρου στο Παρίσι

Κωνσταντίνος Νιάρχος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αναστάσιος Νικήτας, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γεώργιος Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Φίλιππος Νικολόπουλος, ∆ρ. Κοινωνιολογίας

Γεωργία Ξανθάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∆ιοτίµα Παπαδή, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Γιάννης Παπαφλωράτος, Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αµύνης

Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αριστείδης Πατσόγλου, Γλύπτης

Γεώργιος Πιπερόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Σπυρίδων Πλουµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Λέανδρος Πολενάκης, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αθηνά-∆έσποινα Πόταρη, ∆ρ Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Οξφόρδης

Ευάγγελος Πρόντζας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Λέανδρος Ρακιντζής, πρώην Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Κώστας Σαχινίδης, ∆ρ Κοινωνιολογίας (Κοινωνιολογία Χορού)

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ακαδηµαϊκός, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιωάννης Σιγάλας, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιώργος Σιούλας, Σκηνοθέτης

∆ηµήτρης Σκαρβέλης, Ακαδηµαϊκός, Στρατηγός

Κώστας Σοφούλης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Μανώλης Σφακιανάκης, π. Γενικός ∆/ντής ∆ιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος

Σπύρος Σφέτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Όλγα Σολοµώντος-Κουντούρη, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Φωτεινή Τζαβέλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

∆ιονύσιος Τζάκης, Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστηµίου

Αριστέα Τόλια-Σιδέρη, Οµότιµη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Καλλιόπη Τριανταφύλλου, ∆ρ Κλινικής Ψυχολογίας

Ευστάθιος Τσοτσορός, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Άλκης-Κωνσταντίνος Τσιάντης, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιωάννης Τσιάντης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κανάρης Τσίγκανος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αγγέλα Τσιµπιρλού, Μαέστρος-Μουσικός

Νικόλαος Τσίρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Σπύρος Τσιτσίγκος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Παναγιώτης Υφαντής, Σκηνοθέτης

Γιάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Βασίλης Φίλιας, Οµότιµος Καθηγητής, πρ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστηµίου

Αµάντα Φιλιππάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Σωτήρης Φούρναρος, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φραγκούλης Φράγκος, Επίτιµος αρχηγός ΓΕΣ, πρ. Υπουργός Εθνικής Άµυνας

Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας

Κώστας Χαλάτσης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Μανώλης Χριστοφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιούλη Χρονοπούλου, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

26

27

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ

στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο «Ιωνία» µε αλφαβητική σειρά

∆ήµος Αβδελιώδης, Σκηνοθέτης

Κωνσταντίνος Αιλιανός, Πρέσβυς ε.τ.

Χρήστος Αλεξάνδρου, ∆ρ Πανεπιστηµίου Κύπρου

Παναγιώτης Αλεξόπουλος, πρώην Προϊστάµενος ∆/νσης Γραµµατείας Γραφείου ΓΕ∆∆

∆ηµήτρης Αλευροµάγειρος, πρώην Αρχηγός Στρατού

Νίκος Αναστασόπουλος, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Κατερίνα Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου

Χριστίνα Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Χρήστος Αραµπατζής, Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Αδαµάντιος Βασιλάκης, Πρέσβυς ε.τ.

Σπύρος Βλιάµος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Ελένη Βολονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Παντελής Βούλγαρης, Σκηνοθέτης

Ελένη Γαβρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ελένη Γαρδίκα – Κατσιαδάκη, Ιστορικός – Ερευνήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κατερίνα Γαρδίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ηµήτρης Γεδεών, Υποστράτηγος, πρώην επικεφαλής της Ιστορίας Στρατού

Γεώργιος Γεωργής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κύπρου

Κώστας Γεωργουσόπουλος, Επίτιµος ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νίκος Γιαννακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Αριστ/λειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Χρήστος Γιανναράς, Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Ανδρέας Γιαννουλόπουλος, ∆ρ Αγγειολογίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας, Επίκουρος Καθ/τής Αριστ/λειου Παν/µίου Θεσσαλονίκης

Κλεάνθης Γρίβας, ∆ρ Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∆ήµος ∆ασκαλάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιώργος ∆ολιανίτης, Ιστορικός, Ερευνητής του Παράνοµου Τύπου Κατοχής

Στράτος ∆ορδανάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Σέργιος ∆ρόσος, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕ∆∆

Μαρία Ευθυµίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νίκος Ζάικος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Κώστας Ζαχαρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Πέτρος Ζερβός, Σκιτσογράφος

Σιδερής Ζήσης, Νοµικός Σύµβουλος Γραφείου ΓΕ∆∆

Μιχάλης Ζουµπουλάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Αθηνά Ζώτου, Επικοινωνιολόγος

Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ιωάννης Καβρουδάκης, Αντιστράτηγος, Καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας

Παναγιώτης Καζάκος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ειρήνη Καλαµάρη, Λογοτέχνις

Γιάννης Καραγιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ηµήτρης Καραγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Frederick Λευκωσίας

Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Βασίλης Καρδάσης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης

Κώστας Καρτάλης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιώργος Κασιµάτης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ταξιάρχης Κόλιας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ελένη Κονδύλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Μαρία Κονταξή, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Λουκάς Κονταξής, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Γεώργιος Κοντογιώργης, Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Νικόλαος Κοτζιάς, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιά

Ανδρέας Κούκος, Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αµύνης

Αντώνης Κουνάδης, Ακαδηµαϊκός, Οµότιµος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Λίνα Κουρκουλάκου, Σκηνοθέτις

Λευτέρης Κουσούλης, Πολιτικός Επιστήµονας – Αναλυτής

Ευάγγελος Κουφουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Indiana Αµερικής

Σταµάτης Κριµιζής, Ακαδηµαϊκός, Επίτιµος ∆ιευθυντής Πανεπιστηµίου Johns Hopkins

Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, Αναπληρωτής Καθ/τής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Λαγός, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αχιλέας Λαζάρου, Ιστορικός (Εθνικές Μειονότητες στα Βαλκάνια)

Βασίλης Λαµπρινουδάκης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φωτεινή Λεντάκη, Πρόεδρος Ιδρύµατος «Ανδρέας Λεντάκης»

Γιάννης Λιάπας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ελένη Λιβανίου, ∆ρ Ψυχολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας ∆υσλεξίας

∆ηµήτρης Λούπης, ∆ρ Ιστορίας

Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αντώνης Μακρυδηµήτρης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Άννα Μανδυλαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Αντώνης Μανιατάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Ανδρέας Μάνος, Οµότιµος Καθηγητής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου

Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Θεόδωρος Μαραγκός, Σκηνοθέτης

∆ιοµήδης Μαρκουλής, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Παναγιώτης Μαρούδας, Οµότιµος Καθηγητής Σχολής Ευελπίδων

Χάρης Μελετιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Ιωάννης Μέρτζος, πρώην Πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Γιώργος Μεταλληνός, Καθηγητής Θεολογίας

Φώτης Μεταλληνός, Αντιστράτηγος

Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Θεώνη Μικρογιαννάκη, Συγγραφέας, Μεταφράστρια

Εµµανουήλ Μικρογιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Γιάννης Μότσιος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιωάννης Μουρέλος, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Μουρούτης, PhD Κυτταρικής και Μοριακής Βιοεπιστήµης

Χαράλαµπος Μπαµπούνης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νικόλαος Μπελαβίλας, Επίκουρος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Χρίστος Μπελλές, ∆ρ Ιστορίας, Πρόεδρος Ελεύθερου Πανεπιστηµίου «ΙΩΝΙΑ»

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Αλεξάνδρα Μπούνια, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Περικλής Νεάρχου, Πρώην Πρέσβης της Κύπρου στο Παρίσι

Κωνσταντίνος Νιάρχος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αναστάσιος Νικήτας, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γεώργιος Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Φίλιππος Νικολόπουλος, ∆ρ. Κοινωνιολογίας

Γεωργία Ξανθάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∆ιοτίµα Παπαδή, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Γιάννης Παπαφλωράτος, Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αµύνης

Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αριστείδης Πατσόγλου, Γλύπτης

Γεώργιος Πιπερόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Σπυρίδων Πλουµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Λέανδρος Πολενάκης, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αθηνά-∆έσποινα Πόταρη, ∆ρ Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Οξφόρδης

Ευάγγελος Πρόντζας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

Λέανδρος Ρακιντζής, πρώην Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Κώστας Σαχινίδης, ∆ρ Κοινωνιολογίας (Κοινωνιολογία Χορού)

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ακαδηµαϊκός, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιωάννης Σιγάλας, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιώργος Σιούλας, Σκηνοθέτης

∆ηµήτρης Σκαρβέλης, Ακαδηµαϊκός, Στρατηγός

Κώστας Σοφούλης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Μανώλης Σφακιανάκης, π. Γενικός ∆/ντής ∆ιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος

Σπύρος Σφέτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Όλγα Σολοµώντος-Κουντούρη, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Φωτεινή Τζαβέλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

∆ιονύσιος Τζάκης, Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστηµίου

Αριστέα Τόλια-Σιδέρη, Οµότιµη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Καλλιόπη Τριανταφύλλου, ∆ρ Κλινικής Ψυχολογίας

Ευστάθιος Τσοτσορός, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Άλκης-Κωνσταντίνος Τσιάντης, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιωάννης Τσιάντης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κανάρης Τσίγκανος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αγγέλα Τσιµπιρλού, Μαέστρος-Μουσικός

Νικόλαος Τσίρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Σπύρος Τσιτσίγκος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Παναγιώτης Υφαντής, Σκηνοθέτης

Γιάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Βασίλης Φίλιας, Οµότιµος Καθηγητής, πρ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστηµίου

Αµάντα Φιλιππάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Σωτήρης Φούρναρος, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φραγκούλης Φράγκος, Επίτιµος αρχηγός ΓΕΣ, πρ. Υπουργός Εθνικής Άµυνας

Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας

Κώστας Χαλάτσης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Μανώλης Χριστοφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιούλη Χρονοπούλου, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Please follow and like us:
fb-share-icon