Τηλεργασία: Πότε δεν εφαρμόζεται

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η τηλεργασία επέστρεψε και μάλιστα με ποσοστό 50%. Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας επιτρέπει, ωστόσο, τη μη εφαρμογή του μέτρου, υπό προϋποθέσεις, σε υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στο Δημόσιο, ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να μην εφαρμοστεί, καθώς εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει πως: «Εφόσον τηρούνται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ή δεν υφίστανται υπάλληλοι που η φύση των καθηκόντων τους να επιτρέπει την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, δεν θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό της τηλεργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρέχων προγραμματισμός αδειών που αφορά στην παρούσα εορταστική περίοδο».

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο:

Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας.Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 2.1 –2.9 της περ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, Β’ 4011), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 –1.11 της περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας καιΕσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε φορέα η αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις, αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου όπου ανήκει.Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου Προϊσταμένου.Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου γιακορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Οι ανήλικοι από τεσσάρων

3Ο πίνακας Α της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ έχει ως εξής: (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων καιοι συναντήσεις εργασίας πραγματοποιούνται ως εξής:α) Μέσω τηλεδιάσκεψης άνευ οιουδήποτε περιορισμού αναφορικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων, ήβ) μέσω φυσικής παρουσίας με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων (ανεξαρτήτως του εάν αυτά είναι εμβολιασμένα ή όχι ή εάν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνοή όχισύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9)και σεπερίπτωση ύπαρξης και άλλων συμμετεχόντων, αυτοί δύνανται να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή τα άτομα που συμμετέχουν με φυσική παρουσία καθορίζονται κατόπιν αίτησής τους με απόφαση του προεδρεύοντος ή γ) μέσω φυσικής παρουσίας όσωνσυμμετεχόντων είναι πλήρωςεμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 τουάρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίοτρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου9. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες πουδεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουννοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωναμε το προηγούμενο εδάφιο συμμετέχουν μετηλεδιάσκεψη.Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων πουδιενεργούν διαδικασίες στις οποίεςπροβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείταιείτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίςτη φυσική παρουσία του καλούμενου σεσυνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούταιτο ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειαςσυνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικόόργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά μετην ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τημη υποβοήθησή του από εξωγενείςπαράγοντες.Τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΕθνικούΚέντρου Δημόσιας Διοίκησης καιΑυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) δύνανται ναυλοποιούνται με φυσική παρουσία, υπό τηνπροϋπόθεση τήρησης των μέτρων τουσημείου 8
ΠΗΓΗ: IEIDISEIS.GRPlease follow and like us:
fb-share-icon