Η ΑΕΝ ΧΙΟΥ προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στη Χίο, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο,
προσλαμβάνει έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία στο πλαίσιο του προγράμματος «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις».

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε επιστημονικούς συνεργάτες ναυτικών και γενικών μαθημάτων.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.

 • Επιστημονικοί συνεργάτες ναυτικών και γενικών μαθημάτων (2 θέσεις)
 • 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  α) Έναν (01) Μηχανικό Α΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικό Συνεργάτη
  Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή
  Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης κλάδου
  ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
  ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  α) Έναν (01) πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας

Τα απαιτούμενα γενικά προσόντα

Οι υποψήφιοι, πέρα από τα ανωτέρω ειδικά προσόντα, πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ. Για τους τελευταίους απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι λοιποί αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958, ως ισχύει).
 2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της υγειονομικής καταλληλότητας τόσο κατά την σύναψη της σύμβασης όσο και κατά τον χρόνο εκτέλεσης αυτής.
 3.  Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές(άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016). Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για τους πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα πρόσληψης.
 4. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 5. Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (δ), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
 6. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 7. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 8. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής του Παραρτήματος II, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο και αρίθμηση ανά παραστατικό ως αναφέρονται συνημμένα στην αίτηση, τα κατωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 2:

 1. Ατομικό δελτίο ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή τις σχετικές σελίδες του διαβατηρίου.
 2. Βασικοί τίτλοι σπουδών (για τους υποψηφίους Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων): Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν στην ημεδαπή. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
 3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
 4. Πτυχίο ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της προκηρυσσόμενης ειδικότητας
 5. (για τους υποψηφίους Ναυτικών μαθημάτων).
 6. Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ)
 7. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας
 8. Για την απόδειξη της συγγραφικής δραστηριότητας υποβάλλονται αντίτυπα πρωτότυπων δημοσιεύσεων ή μονογραφιών
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας
 10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86 (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ)

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων εργασίας

Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο

Ακολουθήστε μας στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο twitter

Ακολουθήστε μας στο facebookPlease follow and like us:
fb-share-icon