Ποια είναι η πορεία υλοποίησης έργων βελτίωσης και αναβάθμισης του αεροδρομίου Χίου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές

  

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

 

 

 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

Πορεία υλοποίησης έργων βελτίωσης και αναβάθμισης του αεροδρομίου Χίου

Ερώτηση Α. Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τα έργα αναβάθμισης και την τύχη του αεροδρομίου Χίου Ερώτηση για τα έργα αναβάθμισης στο αεροδρόμιο Χίου κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Μιχαηλίδης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, διατυπώνοντας μια σειρά από ερωτήματα για την αργή εξέλιξη πολλών εργασιών και την τύχη του έργου. Ο Α. Μιχαηλίδης αρχικά σημειώνει την επανεκκίνηση του έργου της αναβάθμισης του αεροδρομίου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας τη σημασία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας το 2018, την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αλλά και τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους του έργου αποκατάστασης της οδού Χρήστου. Εν συνεχεία υπογραμμίζει πως, παρά τα βήματα που έγιναν μετά το 2019, παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις και δημιουργούνται ερωτηματικά για την τύχη του έργου. Ειδικότερα: – Σημειώνει τις τεράστιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων στην οδό Χρήστου, παρά τις διακηρύξεις της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και στην έλλειψη πιστώσεων στο ΠΔΕ του Υπουργείου. Ρωτάει, παράλληλα, αν οι αναβολές ολοκλήρωσης του έργου αυτού συμπαρασύρουν και το έργο της μετατόπισης του παραλιακού δρόμου, αρμοδιότητα της Περιφέρειας. – Ζητεί να ενημερωθεί σε ποια φάση ακριβώς βρίσκονται τα έργα της καθαυτό αναβάθμισης του αεροδρομίου (επέκταση διαδρόμου – αναβάθμιση κτιρίου). – Ταυτόχρονα, ζητά διαβεβαιώσεις για την ομαλή χρηματοδότηση των έργων, καθώς ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσής τους τοποθετείται το νωρίτερο στα τέλη του 2024, ενώ η ημερομηνία λήξης της Πράξης Ένταξης στο τομεακό ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) έχει οριστεί για τις 29/12/2023. – Τέλος, θίγει το ζήτημα της πιθανής ιδιωτικοποίησης 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, μεταξύ των οποίων και της Χίου, το οποίο επανέρχεται μέσω συνεχών δημοσιευμάτων. Διατυπώνοντας έντονες επιφυλάξεις για το κατά πόσον το δημόσιο συμφέρον θα υπηρετηθεί εάν μετά από μια τέτοια δημόσια επένδυση το αεροδρόμιο καταλήξει σε κάποιον ιδιώτη, ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό εάν υπάρχει ειλημμένη κυβερνητική απόφαση για αυτήν την ιδιωτικοποίηση ή εν εξελίξει σχετική διαδικασία.

Η αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων του κρατικού αερολιμένα Χίου αποτελούν αίτημα δεκαετιών της τοπικής κοινωνίας, η οποία προσβλέπει στη βελτίωση της συγκοινωνίας του ακριτικού νησιού με την ηπειρωτική χώρα, αλλά και την αισθητή ενίσχυση της καθηλωμένης τουριστικής κίνησης από ευρωπαϊκές χώρες προς τη Χίο. Μια σειρά από αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν από τα τέλη του 2017 σε κίνηση το επί πολλά έτη λιμνάζον έργο της αναβάθμισης του αεροδρομίου. Καταρχάς, ολοκληρώθηκε το έργο του «clear way», δηλαδή της διαμόρφωσης και περίφραξης της απαλλοτριωθείσας περιοχής βορείως του αερολιμένα, απαραίτητη προϋπόθεση για τα έργα επέκτασης του διαδρόμου. Ακολούθως, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με απόφαση της 15/11/2017 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 7Δ2Α465ΧΘΞ-0ΑΖ) το έργο αποκατάστασης της οδού Χρήστου στα δυτικά όρια του αεροδρομίου, με προϋπολογισμό 1,85 εκατομμύρια αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και φορέα υλοποίησης το Δήμο Χίου, έργο επίσης αναγκαίο για την προσπελασιμότητα και λειτουργικότητα του αεροδρομίου. Θεμελιώδης και κομβική για τη δρομολόγηση των έργων βελτίωσης και αναβάθμισης του αεροδρομίου Χίου ήταν αναμφισβήτητα η υπογραφή «Μνημονίου Συνεργασίας» μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Δήμου Χίου στις 18/5/2018, το οποίο αποτελεί ως σήμερα τον «οδικό χάρτη» του έργου και με το οποίο καθορίζονταν ο σκοπός και το περιεχόμενο του έργου, καθώς και οι υποχρεώσεις των καθενός εκ των τριών συμβαλλομένων μερών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη από τον Ιούνιο του 2015 το αεροδρόμιο Χίου αναφερόταν ενδεικτικά στον Άξονα Προτεραιότητας 7 («Αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια αεροναυτιλίας») και ειδικότερα στη Δράση 7.9.1 («Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών») της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ· η αναφορά αυτή απέκτησε απτό χαρακτήρα με την Απόφαση της 22/12/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΧΞ465ΧΙ8-ΟΟΡ) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία το έργο του Αεροδρομίου Χίου εντάχθηκε με προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια στο ΠΔΕ. Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, εντάχθηκε η Πράξη «Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών Κρατικού Αερολιμένα Χίου» στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με απόφαση της 21/12/2020 του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ψ3ΧΠ46ΜΤΛΡ-Ζ7Π) και συνολικό προϋπολογισμό 31,1 εκατομμύρια. Το έργο αυτό αποτελείται από δύο σκέλη: το πρώτο αφορά την επέκταση και αναβάθμιση του διαδρόμου ελιγμών και η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 2021· το δεύτερο σκέλος αφορά την επέκταση και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του αερολιμένα και σύμφωνα με δημοσιεύματα ο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε τον Ιούνιο 2022. Η αποπεράτωση των δύο αυτών υποέργων της αναβάθμισης του αεροδρομίου Χίου έχει προσδιοριστεί στα τέλη του 2024. Παρά την πρόοδο των διαδικασιών, λοιπόν, παρατηρούνται καθυστερήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην υλοποίηση των προβλεπομένων στο Μνημόνιο Συνεργασίας του 2018, οι οποίες σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά στους κατοίκους της Χίου για την πορεία υλοποίησης και την ομαλή ολοκλήρωση των έργων. Πιο συγκεκριμένα: – Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης της οδού Χρήστου πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή, παρά της διακηρύξεις της σημερινής Δημοτικής Αρχής και παρότι έχουν περάσει 5 έτη από την έναρξή του. Η έλλειψη πιστώσεων στο ΠΔΕ του Υπουργείου αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα, μια βασική αιτία αυτής της τεράστιας καθυστέρησης. Σύμφωνα δε με πολύ πρόσφατο δημοσίευμα, η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε νέο αίτημα διακοπής εργασιών, εξαιτίας ανεξόφλητων οφειλών που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, κάτι που μεταθέτει την αποπεράτωση του έργου για πολλούς ακόμα μήνες. – Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση του έργου της οδού Χρήστου έχει συνέπειες τόσο για την οδική κυκλοφορία, όσο και για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων πέριξ του αεροδρομίου, καθυστερεί και η ομαλή εκτέλεση του έργου της μετατόπισης προς την πλευρά της θάλασσας του θιγόμενου από την επέκταση του διαδρόμου τμήματος της παραλιακής οδού Χίου – Θυμιανών (Λεωφόρου Ενώσεως), το οποίο βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. – Δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια φάση ακριβώς βρίσκονται τα προαναφερόμενα έργα της καθαυτό αναβάθμισης του αεροδρομίου (επέκταση διαδρόμου – αναβάθμιση κτιρίου). Ανησυχία, επίσης, προκαλείται από το γεγονός ότι ενώ ο χρονικός ορίζοντάς ολοκλήρωσής τους τοποθετείται το νωρίτερο στα τέλη του 2024, η ημερομηνία λήξης της Πράξης Ένταξης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει οριστεί για τις 29/12/2023. – Τέλος, επανέρχονται δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε κυβερνητική απόφαση ιδιωτικοποίησης 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, μεταξύ των οποίων και της Χίου, τα οποία σήμερα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την κρατική ομπρέλα του «Υπερταμείου». Πέρα από τα σοβαρά ζητήματα που εγείρονται για την ίδια την πιθανή ιδιωτικοποίηση κρίσιμων κρατικών υποδομών, ερωτηματικά εγείρονται τόσο για την ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης στο αεροδρόμιο Χίου, όσο και για το κατά πόσον το δημόσιο συμφέρον θα υπηρετηθεί εάν μετά από μια τέτοια δημόσια επένδυση, με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, το αεροδρόμιο Χίου καταλήξει σε κάποιον ιδιώτη. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός: − Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου της οδού Χρήστου δυτικά του αεροδρομίου Χίου; Ποιοι είναι οι λόγοι για την μη ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο θα έπρεπε να έχει παραδοθεί από έτη και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή υλοποίηση άλλων εργασιών που συνδέονται με την αναβάθμιση του αεροδρομίου Χίου; − Σε ποιο σημείο βρίσκεται η υλοποίηση της μετατόπισης της παραλιακής οδού; Συναντώνται δυσκολίες στις εκτέλεση των εργασιών και πότε αναμένεται η αποπεράτωσή τους; − Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της Πράξης «Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών Κρατικού Αερολιμένα Χίου», με δικαιούχο τη Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τόσο το σκέλος που αφορά την επέκταση του διαδρόμου, όσο και το σκέλος που αφορά την βελτίωση των κτιριακών υποδομών; Πότε αναμένεται η ολοκλήρωσή τους; − Το γεγονός ότι η ημερομηνία λήξης της ανωτέρω Πράξης έχει οριστεί στις 29/12/2023 ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή χρηματοδότηση και εν γένει την ολοκλήρωση του έργου; − Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά σχετικά με την τύχη των 22 Περιφερειακών αεροδρομίων; Ειδικότερα, υπάρχει ειλημμένη απόφαση για την ιδιωτικοποίησή τους ή έστω εν εξελίξει σχετική διερευνητική διαδικασία; ​Ο ερωτών βουλευτής​ Μιχαηλίδης Ανδρέας

Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο

Ακολουθήστε μας στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο twitter

Ακολουθήστε μας στο facebookPlease follow and like us:
fb-share-icon