Το χρονοδιάγραμμα για τους Συνοριακούς Φύλακες


Κατόπιν της δημοσίευσης του προγράμματος Προκαταρκτικών Εξετάσεων, στις
οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι/ες προς πρόσληψη Συνοριακοί Φύλακες
Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό
και την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επισημαίνεται ότι οι
εξεταζόμενοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει:
 Να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα και γάντια, καθ’ όλη τη διάρκεια των
εξετάσεων, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα υλοποίησης των επιμέρους
αγωνισμάτων.
 Να αποφεύγουν το συνωστισμό, κατά το χρόνο αναμονής.
 Να μη συνοδεύονται από έτερο πρόσωπο και τυχόν πρόσωπα που έχουν
αναλάβει τη μετακίνησή τους, να τους αναμένουν σε άλλα σημεία, όπου
επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
Επιπλέον, ο υποψήφιος/α, προκειμένου να γίνει δεκτός/ή για αθλητική εξέταση,
θα πρέπει να έχει εφοδιασθεί με Ιατρική Βεβαίωση, που να έχει εκδοθεί το
τελευταίο δεκαήμερο (10) πριν την ημερομηνία που θα υποβληθεί στις αθλητικές
δοκιμασίες, με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ο/η οποίος/α έχει
πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του/ης υποψηφίου/ας για COVID-19,
σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των
εξεταζομένων.

Επισημαίνεται ότι, οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από
νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από
ιδιώτη γιατρό. Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από
ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου
και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο
ενημέρωσης «Έντυπα / φόρμες προς συμπλήρωση»
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports.
Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: