Με 4 άξονες το πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων πόλης Χίου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
 • Ο Δήμος Χίου, με ενέργειες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
  Πολιτισμού και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, και ο αντιδήμαρχος Πρόνοιας,
  Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γ. Πατεριμός, ενημερώνουν τους πολίτες ότι ο Δήμος
  εντάχθηκε στην Πράξη «Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
  πόλης Χίου (ΒΑΑ Χίου)», με Κωδικό ΟΠΣ 5130747 και στο Επιχειρησιακό
  Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020».
  Η πράξη αφορά στην υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης για την αύξηση της
  απασχολησιμότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ατόμων
  κοινωνικά ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου Σχεδίου
  Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην αστική ζώνη της πόλης της Χίου του Δήμου
  Χίου, με συνολικό προϋπολογισμό 400.000,00€.
  Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση ή/και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και
  δεξιοτήτων ανέργων και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να
  ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της
  οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής
  υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην
  αγορά εργασίας.

  Τα τέσσερα (4) θεματικά αντικείμενα της κατάρτισης είναι:
 • 1. «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Βασικών και Προχωρημένων Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας»
  2. «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων ατόμων που θα εργαστούν στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού»
  3. «Κατάρτιση ΑΜΕΑ για την απόκτηση δεξιοτήτων και συμβουλευτικής υποστήριξης με σκοπό την προώθηση τους στην αγορά εργασίας.»
  4.«Κατάρτιση επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας για εξειδίκευσήτους και απόκτηση ικανοτήτων με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών».
  Ο Δήμος Χίου θα συνεχίσει τις προσπάθειες του, πάντα με γνώμονα το όφελος των
  δημοτών μας.

 Please follow and like us:
fb-share-icon