Επιχορήγηση Πολιτιστικών συλλόγων για το έτος 2020


Από το Γραφείο  της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πολιτισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κας Αντωνέλλη Αναστασίας, ανακοινώθηκε η : « Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επιχορηγήσεων των Πολιτιστικών συλλόγων που έχουν έδρα την Π.Β.Α  για το έτος 2020.»

Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος
επιχορηγήσεων των Πολιτιστικών συλλόγων που έχουν έδρα την Π.Β.Α για το έτος 2020.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια της Ανάδειξης της Πολιτιστικής Ταυτότητας των
Νησιών του Βορείου Αιγαίου και προκειμένου να εκπονήσει ένα συνολικό οικονομικό προγραμματισμό
για τον σκοπό αυτό, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρηματοδότησης στους
Πολιτιστικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οι οποίοι προγραμματίζουν δράσεις
Πολιτισμού τοπικού χαρακτήρα για το έτος 2020.
Πιο συγκεκριμένα:
Οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων πρέπει να είναι πολιτιστικοί σύλλογοι ή σωματεία που
εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και οι προγραμματισμένες
δράσεις τους για το 2020 έχουν στόχο την ανάδειξη και προβολή της διαχρονικής ιδιαιτερότητας των
τοπικών πολιτιστικών στοιχείων των νησιών του Βορείου Αιγαίου σε όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς .
Οι συνολικές επιχορηγήσεις θα είναι στα πλαίσια του προβλεπόμενου ποσού στον
προϋπολογισμό του 2020 και δεν μπορούν να δοθούν προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες

σωματείων ή συλλόγων, παρά μόνον το κόστος της πραγματοποίησης πολιτιστικών δράσεων-
εκδηλώσεων στις περιοχές δράσεις τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Ο Φορέας που αιτείται την επιχορήγηση πρέπει να υποβάλλει προς την Περιφέρεια αίτηση, με
την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που αιτείται να
χρηματοδοτηθούν, με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων και προσδιορισμό του χρόνου και
τόπου πραγματοποίησης τους.
2. Απολογισμός δράσεων του Συλλόγου ή σωματείου έτους 2018.
3. Καταστατικό του συλλόγου.
4. Πρακτικά του Δ.Σ. σχετικά με τη σύστασή του σε σώμα.
5. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του συλλόγου.
6. Ορισμός μέλους για την είσπραξη.
7. Αντίγραφα από το TAXIS που να αποδεικνύουν ότι ο σύλλογος είναι φορολογικά ενεργός.
8. Για επιχορηγήσεις άνω των 3.000 ευρώ, εκτός όλων των παραπάνω, απαιτείται εγγραφή στο
μητρώο επιχορηγούμενων φορέων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: politismos@pvaigaiou.gov.gr έως τις 15 Δεκεμβρίου
2019 και ώρα 12μ.μ.
Περισσότερα στοιχεία οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι ή τα Σωματεία που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν
αίτηση θα βρουν στην Ιστοσελίδα της Π.Β.Α και συγκεκριμένα στο link:

https://www.pvaigaiou.gov/ανακοινώσεις . Από το link αυτό θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο
Έντυπο Υποβολής Αίτησης Επιχορήγησης.
Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους
αίτησης χρηματοδότησης.
Η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης μέσω της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α ́75) όσον αφορά την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των
στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Ανακρίβεια στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Εφιστάται η προσοχή στους Δικαιούχους, η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης να
πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καθώς για
να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική
υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στην ΠΒΑ να οριστικοποιηθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προτάσεων έργων του τρέχοντος κύκλου της Δράσης».

Η Αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού Π.Β.Α

Αναστασία Αντωνέλλη
Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: