Εκπνέει η προθεσμία της Θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου


Η προκήρυξη αφορά μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με αξιόλογη εμπειρία και επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση (θέματα δημοσίων σχέσεων καθώς και θέματα που σχετίζονται με τα Μ.Μ.Ε, έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση) και λήγει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου.

Ο Δήμαρχος Χίου, καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους σχετικά με την πλήρωση των κάτωθι θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

1)Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με   αξιόλογη εμπειρία και επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση (θέματα δημοσίων σχέσεων καθώς και θέματα που σχετίζονται με τα Μ.Μ.Ε, έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση).
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας, πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Κατά την υποβολή των αιτήσεων θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007 και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά τον διορισμό.

β) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Kαλή γνώση αγγλικής γλώσσας ή οποιασδήποτε άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ίδιο επίπεδο.

δ) Να έχουν αξιόλογη εμπειρία και επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση (θέματα δημοσίων σχέσεων καθώς και θέματα που σχετίζονται με τα Μ.Μ.Ε, έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο προσόν και δικαιολογητικό πλέον των παραπάνω θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χίου – Δημοκρατίας 6 – Χίος – ΤΚ 82131 (πληροφορίες: Στρουμπάκης Ιωάννης, Θεοδώρα Χαβιάρα, τηλ. 22713-50816 και 2271350821) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού Χίου ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης της στις εφημερίδες (29 Νοεμβρίου 2019).

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανόμενου/ης (άρθρο 163 παρ.4 του Ν.3584/2007). Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθούν. Τα καθήκοντα τους και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας τους ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν.3584/2007.

Σημείωση:

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου φορέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: