ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Ο εκλεκτός συντοπίτης μας, καθηγητής κύριος Σωτήρης Παραδείσης, μέχρι πρόσφατα πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου της Βολισσού, που η αναλγησία της κεν-
τρικής εξουσίας τον ανάγκασε να παραιτηθεί, μας έστειλε το Φεβρουάριο που μας πέρασε το κείμενο που δημοσιεύουμε παρακάτω με τίτλο «ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ».
Ο κύριος Παραδείσης είναι από τους λίγους, τυχερούς, που γεννήθηκε στη Βολισσό,έλαβε τις εγκύκλιες γνώσεις στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο της Βολισσού, έφυ-
γε για πανεπιστημιακές σπουδές και επέστρεψε στη γενέτειρά του για να την υπηρετήσει όχι μόνο ως εκπαιδευτικός αλλά και ως υπεύθυνος και καθ’ όλα συνειδητοποιημέ-
νος πολίτης. Είναι από εκείνους που έζησε το δράμα της προοδευτικής παρακμής της αρχόντισσας της Αμανής, της Βολισσού, και πολύ περισσότερο των χωριών της! Η αγά-
πη του για τον τόπο δεδομένη και αδιαμφισβήτητη. Όσα καταθέτει λοιπόν, είναι καρπός βαθιάς εμπειρικής γνώσης των προβλημάτων της περιοχής, έντονου προβληματι-
σμού και πόνου για το κατάντημά της! Η τροποποίηση της διοικητικής δομής του νησιού που προτείνει, και η διάσπαση του Δήμου σε περισσότερους, έχει συνεπώς ιδιαίτερη
σημασία και βαρύτητα.
Ο “Αυλόγυρος”, φίλες και φίλοι αναγνώστες, έχει καταθέσει από την αρχή της αλλαγής του διοικητικού χάρτη της χώρας με τις ενοποιήσεις κοινοτήτων και Δήμων με
την εφαρμογή των σχεδίων «Καποδίστριας» και «Καλλικράτης», τις αμφιβολίες και τις αντιρρήσεις του για το μέλλον του τόπου μας μετά την εφαρμογή τους. Αντιρρή-
σεις, που δεν οφείλονταν σε υπέρμετρο τοπικισμό, όπως μας κατηγορούσαν, αλλά σε λογικά επιχειρήματα που στηρίχθηκαν σε γνώση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, εν-
δελεχή μελέτη, έντονο προβληματισμό και βαθιά σκέψη. Αντιρρήσεις και επιχειρήματα που δημόσια καταθέσαμε, πάμπολλες φορές, από τις σελίδες του “Αυλόγυρου” (τεύχη
53, 54, 61, 62, 75, 76, 77, 88, 86, 93, 95, 96, 105)
Δυστυχώς, για την Αμανή, οι φόβοι και οι προβληματισμοί μας βγήκαν αληθινοί. Τα
χωριά της, μηδέ της Βολισσού εξαιρουμένης, με την ενοποίηση όλων των Δήμων σε ένα
μόνο υδροκέφαλο Δήμο, το Δήμο Χίου, αργοπεθαίνουν. Αναλογιστείτε πώς ήταν τα
χωριά μας πριν από δεκαπέντε χρόνια και πώς είναι σήμερα διαβάστε και όσα προτεί-
νει ο κ. Παραδείσης και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα!
******************************
Μια πλήρης δεκαετία μας χωρίζει από τα παρθενικά βήματα του Καλλικράτειου
Δήμου Χίου.
Η πάροδος αυτών των ετών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτά τα χρόνια στο τι-
μόνι του Δήμου βρέθηκαν τρεις διαφορετικές δημοτικές αρχές, με τη δική της φιλοσο-
φία και πρακτική η καθεμιά, μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε ασφαλή συμπερά-
σματα.
Η προσωπική μου άποψη την οποία πιστεύω ότι συμμερίζονται οι περισσότεροι
συμπολίτες μας, τουλάχιστον οι κάτοικοι των περιφερειακών δημοτικών ενοτήτων, εί-
ναι ότι αυτός ο υδροκέφαλος οργανισμός που δημιουργήθηκε όχι μόνο δεν «περπάτη-
σε», αλλά οδήγησε και στην πλήρη απομόνωση και απαξίωση τα χωριά μας.
Οι κάτοικοι των κοινοτήτων μας βρέθηκαν ξαφνικά σε τεράστια απόσταση από τα
κέντρα λήψης των αποφάσεων. Από αφέντες στον τόπο τους αναγκάστηκαν να αναζη-
τούν τρόπους πρόσβασης σε έναν, δημοκρατικά μεν εκλεγμένο, αλλά ολιγομελή κύκλο
ανθρώπων που ορίζουν τις τύχες τους. Το χειρότερο όλων είναι η διαπίστωση ότι αν εκ-
προσωπούν μια ολιγάνθρωπη κοινότητα δεν έχουν ελπίδες ικανοποίησης των αιτημά-
των τους, αφού οι μετοχές τους μετράνε λιγότερο στο χρηματιστήριο της «ψηφο-
συλλεκτικής τράπεζας».
Είναι αναμενόμενο κάθε αιρετός ενός μεγάλου Δήμου να εξαντλεί το ενδιαφέρον
του για τις μικρές κοινότητες στις προεκλογικές επισκέψεις και υποσχέσεις. Είναι ανα-
μενόμενο κάθε δημοτικός υπάλληλος να δυσανασχετεί όταν πρόκειται να επισκεφτεί
απομακρυσμένο οικισμό και όταν αποφασίσει να το κάνει να έχει στη διάθεσή του ελά-
χιστο χρόνο εργασίας, αφού θα εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου του στη
μετάβαση και επιστροφή. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και ο αιρετός και ο υπάλληλος
να έχουν άγνοια των θεμάτων που απασχολούν κάθε γωνιά της απέραντης γεωγραφι-
κής έκτασης του Δήμου τους.
Πρόσθετα προβλήματα δημιουργούνται όταν, όπως στην περίπτωση της Χίου, σχε-
δόν ταυτίζονται τα όρια του Δήμου με τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας. Όταν
μάλιστα δεν διαχωρίζονται νομοθετικά με σαφή τρόπο οι αρμοδιότητες κάθε βαθμού
και η «χημεία» μεταξύ των δύο επικεφαλής δεν είναι ιδανική την πληρώνει ο τόπος με
καθυστερήσεις και αδυναμία παραγωγής έργου.
Είναι θλιβερό, το κύτταρο της Δημοκρατίας, να βιώνει αυτή την οπισθοδρόμηση.
Είναι κατάντημα, «των Ελλήνων οι κοινότητες» που μεγαλούργησαν ακόμα και τα δύ-
σκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας, που έλαβαν τη μορφή με την οποία τις γνωρίζαμε
επί Ελευθ. Βενιζέλου, που συσπείρωσαν τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου στα χρό-
νια της μεταπολίτευσης, που απέκτησαν οικονομική ευρωστία και ουσιαστικές αρμο
διότητες επί Ανδρέα Παπανδρέου και που γνώρισαν μια αναλαμπή με τον «Κλεισθέ-
νη», να έχουν περιέλθει σε φάση παρακμής.
Θα ήταν ρομαντισμός να πιστεύει κανείς ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία μπο-
ρούμε να επανέλθουμε στις παλιές Κοινότητες. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει για
να μην γίνονται βήματα προς τα πίσω είναι να μην ακυρωθεί η πρόβλεψη του «Κλεισθέ-
νη» για ανεξάρτητα από τη δημοτική αρχή συμβούλια κοινοτήτων τα οποία θα έχουν
ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους και θα εκλέγονται με ξεχωριστή κάλπη.
Στην παρούσα φάση επίσης δεν υπάρχουν πιθανότητες να ικανοποιηθεί το αίτημα
επιστροφής στην προγενέστερη κατάσταση των οκτώ (8) Δήμων (οι σημερινές δημοτι-
κές ενότητες). Αυτό που είναι εφικτός στόχος για το παρόν είναι η διάσπαση του ενι-
αίου Δήμου Χίου σε τρεις (3) Δήμους, ως εξής:
• Οι δημοτικές ενότητες Ομηρούπολης, Αμανής και Καρδαμύλων να συγκρο-
τήσουν το Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ, ή όποια άλλη ονομασία επιλεγεί.
• Η δημοτική ενότητα Χίου να μετεξελιχθεί στο Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ, ή
όποια άλλη ονομασία επιλεγεί.
• Οι δημοτικές ενότητες Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας να συγκροτήσουν το Δήμο
ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ, ή όποια άλλη ονομασία επιλεγεί.
• Οι δημοτικές ενότητες Αγίου Μηνά και Καμποχώρων να επιλέξουν αν θα ενταχθούν στο Δήμο Κεντρικής ή στο Δήμο Νότιας Χίου.
Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση και τα τεκμηριωμένα επιχειρήματα του έμπειρου σε θέματα αυτοδιοίκησης πρώην Δημάρχου Ομηρούπολης κ. Αριστείδη Ζαννίκου.
Με τους τρεις (3) Δήμους οι πολίτες θα βρίσκονται πιο κοντά στους δημοτικούς άρχοντες και θα μπορούν ευκολότερα να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους υποθέ-
σεις και να βρίσκουν κατανόηση και ανταπόκριση στα προβλήματά τους. Οι μικρές κοινότητες δεν θα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά θα έχουν περισσότερες δυνα-
τότητες παρέμβασης και επίλυσης των αιτημάτων τους. Οι εκλεγμένες αρχές θα έχουν καλύτερη γνώση των θεμάτων με τα οποία θα καταπιάνονται και θα είναι αποτελεσματικότερες.
Με το σχέδιο νόμου Βορίδη ο σημερινός Δήμος Χίου θα διαθέτει μόνο 33 δημοτι-
κούς συμβούλους, με αποτέλεσμα δημοτικές ενότητες, όπως η Αμανή, να κινδυνεύουν
να μείνουν χωρίς δημοτικό σύμβουλο, αν καταργηθεί η διάταξη του νόμου που προβλέ-
πει την υποχρεωτική εκπροσώπησή τους. Αντίθετα με 3 Δήμους το νησί μας θα έχει συ-
νολικά 65 δημοτικούς συμβούλους.
Η εφαρμογή βαυαρικών προτύπων στην αυτοδιοίκηση είναι ξένη προς την παράδο-
ση του λαού μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τη βάση για να λειτουργεί ένα
γνήσιο δημοκρατικό κράτος.
Άλλα νησιά όπως η Λέσβος, η Σάμος, καθώς επίσης η Κέρκυρα και η Κεφαλονιά
διόρθωσαν το λάθος του «Καλλικράτη» προχωρώντας στη διάσπαση του αρχικού ενι-
αίου Δήμου σε δύο ή και τρεις. Δυστυχώς στη Χίο δεν υπήρξε η ανάλογη βούληση και
χάθηκε η πρώτη ευκαιρία. Ίσως γιατί όσο περισσότερη εξουσία συγκεντρώνει κάποιος
τόσο περισσότερο ικανοποιεί το «εγώ» του και ενισχύει την αυτοπεποίθησή του. Ίσως
γιατί έγινε λανθασμένη εκτίμηση. Ίσως γιατί δεν υπήρξε το ενδιαφέρον που χρειαζόταν.
Όποιος κι αν είναι ο λόγος αυτή τη στιγμή προέχει το συμφέρον της Χίου και πρέ-
πει να περάσουν σε δεύτερη μοίρα οι όποιες φιλοδοξίες. Ένα σχέδιο εκλογικού νόμου
του Υπουργείου Εσωτερικών έχει δοθεί στη δημοσιότητα και ξεκινούν οι διαδικασίες
διαβούλευσης, συζήτησης στη Βουλή και ψήφισής του. Το παράδειγμα των άλλων νη-
σιών που προχώρησαν σε διάσπαση, αποτελεί ασφαλή εγγύηση ότι αν υπάρχει η σχετι-
κή βούληση και οι απαραίτητες ενέργειες για την επίσημη υποβολή του αιτήματος
μπορεί να ευοδωθεί ο στόχος.
Είναι ώρα να ανοίξει ένας ανοικτός διάλογος από τα πολιτικά πρόσωπα, τους φο-
ρείς, τους θεσμικούς παράγοντες και κυρίως τα αυτοδιοικητικά όργανα σχετικά μ’ αυ-
τό το θέμα.
Ας αποτελέσει αυτή η παρέμβαση μια ανοικτή πρόσκληση προς τους βουλευτές,
τους Αντιπεριφερειάρχες, τους περιφερειακούς συμβούλους, το Δήμαρχο, τους
Αντιδημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους, τις περιφερειακές και δημοτικές παρα-
τάξεις, το Δίκτυο Κοινοτήτων Χίου, τους Προέδρους και τα Συμβούλια Κοινοτήτων, τα
πολιτικά κόμματα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τους ενδιαφερόμενους φορείς και
πολίτες να τοποθετηθούν με υπευθυνότητα πάνω στο ζήτημα.
Για το συγκεντρωτικό μοντέλο του υπερτροφικού Δήμου Χίου ισχύουν οι μυστη-
ριώδεις λέξεις που είδε και ερμήνευσε ο Δανιήλ: Μανή, δηλαδή μετρήθηκε (σ.σ. δέκα
χρόνια είναι αρκετά). Θεκέλ, δηλαδή ζυγίστηκε και βρέθηκε λιποβαρές. Απομένει να
γίνει πράξη και η τρίτη λέξη. Φάρες, δηλαδή να διαιρεθεί.
Δεν πάει άλλο…
Σωτήρης Παραδείσης
Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Βολισσού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΩΝ ΕΓΡΗΓΟΡΙΑΝΩΝ ΧΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΥΛΟΓΥΡΟΣ”Please follow and like us:
fb-share-icon