Διαγωνισμός 74.000 € για δράσεις εορτασμού των 200 χρόνων από το 1821

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/10/2021 και ώρα 15:00

Τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα, για την επιλογή αναδόχου/-ων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης διήμερων δράσεων στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021 που θα πραγματοποιήσει το ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσιων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ο οποίος αναλύεται ως εξής:

Τμήμα 1: τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (39.680,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης χώρου στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Τμήμα 2: τριάντα τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια είκοσι ευρώ (34.720,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης διήμερων δράσεων στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021 που θα πραγματοποιήσει το ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του1821.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης γίνεται στα Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται είτε για ένα (1) τμήμα, είτε και για τα δύο (2) τμήματα της παρούσας σύμβασης και για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών που δύναται να καλυφθεί με βάση την προϋπολογισθείσα δαπάνη εκάστου τμήματος.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα . Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.grPlease follow and like us:
fb-share-icon