Χείρα βοηθείας στους σεισμόπληκτους
Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του
Δήμου Χίου υπενθυμίζει στους δημότες που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της
30 ης   Οκτώβριου 2020   ότι μπορούν  να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης
οικονομικής  ενίσχυσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/16-05-2019 (ΦΕΚ1699 Β ) μέχρι
την  30 η Νοεμβρίου 2020.
Όσοι  επλήγησαν υποβάλλουν αίτηση μόνο για την κυρία κατοικία τους και όχι για  κτίρια
άλλης χρήσης (καταστήματα, βοηθητικοί χώροι ,χώροι αποθήκης κλπ.)
Η αίτηση υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά, στη
διεύθυνση: protokollo_texnikis@chios.gov.gr
Τα  επιδόματα  που χορηγούνται, καθώς και τα δικαιολογητικά  που
πρέπει, κατά  περίπτωση, να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

1. Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών  σε όσους περιέχονται  σε
κατάσταση ανάγκης  συνέπεια φυσικών καταστροφών.

Α. Αίτηση  δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου  προσώπου.
β. Δήλωση φορολογίας  Εισοδήματος  (Έντυπο Ε1) τελευταίου  φορολογικού έτους (για την
επιβεβαίωση  της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

α) Πολύτεκνοι,  με την προσκόμιση  επιπλέον  των δικαιολογητικών:
Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

β) Άτομα με αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα  εφαρμοζόμενα
προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης , με την προσκόμιση επιπλέον  των δικαιολογητικών:

β1) Απόφασης έγκρισης χορήγησης  επιδόματος  αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή
β2) Βεβαίωση  χορήγησης  επιδόματος  αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

2. Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση  απλών
επισκευαστικών  εργασιών            ή /και την αντικατάσταση   οικοσκευής.

α)Αίτηση  του δικαιούχου  ή εξουσιοδοτημένου  προσώπου .
β)Δήλωση  Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο   Ε1)  τελευταίου  φορολογικού  έτους (για
την  επιβεβαίωση  της κύριας  ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης  κατοικίας  και τον
αριθμό  των εξαρτημένων ή/και φιλοξενούμενων μελών  του δικαιούχου).
γ) Τελευταίας υποβληθείσας  Δήλωσης στοιχείων  Ακινήτων (Έντυπο Ε9)
συνοδευόμενης  από υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνεται  ότι δεν υπάρχει μεταβολή,
σε περίπτωση  ιδιόκτητης κατοικίας.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης  είναι περισσότεροι του ενός,
λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται  σε έναν εξ αυτών, μετά από
εξουσιοδότηση  που θα του παρέχουν οι  υπόλοιποι.
δ) Δελτίο  αυτοψίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να επικοινωνούν στα
τηλέφωνα της υπηρεσίας μας: 2271350051-055.

 Please follow and like us:
fb-share-icon