ΕΜΧ: Ξέσπασε άγρια κόντρα- Τι απαντά η ΕΜΧ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε γίνει μάρτυρες μιας ενορχηστρωμένης,
σκοπούμενης διαστρέβλωσης των πραγμάτων στην προσπάθεια μας να
εναρμονίσουμε τα Καταστατικά των Α’ βάθμιων Συνεταιρισμών μας με τον Ν.
4673/2020.
Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να διευκολύνουμε τους πρωτοβάθμιους
συνεταιρισμούς η ΕΜΧ ζήτησε από την Νομική της Σύμβουλο την κατάρτιση
σχεδίων καταστατικών τα οποία εστάλησαν στους Συνεταιρισμούς προς
ψήφιση.
Ξεκινώντας από χωριά του Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας, από την πρώτη
στιγμή, οργανωμένα, άτομα που κινούνται στις παρυφές Συνεταιρισμών,
προσπάθησαν να δημιουργήσουν κλίμα σύγχυσης παραπληροφορώντας και
τρομοκρατώντας τους μαστιχοπαραγωγούς για το γεγονός ότι δήθεν με τα
Καταστατικά η Ένωση επιχειρεί, την εγγραφή επενδυτών στα μητρώα μελών,
πράγμα βεβαίως μη αληθές.
Τα ονόματα γνωστά και οι συμπεριφορές τους διαχρονικά επίσης κατακριτέες.
Η Ένωση στην προσπάθεια της, να μην δημιουργήσει κλίμα όξυνσης ήρθε σε
επαφή με Προέδρους και συμβούλια Συνεταιρισμών, έτσι ώστε να ενημερώσει
επαρκώς τα μέλη της αλλά και ταυτόχρονα να καθησυχάσει τις ανησυχίες
τους.
Αποκορύφωμα όλων αυτών είναι μεγάλος Συνεταιρισμός της περιοχής, ο
οποίος μετά από επανειλημμένες γενικές συνελεύσεις, κατάφερε να οδηγήσει
σε πλήρη σύγχυση τα μέλη του, με αποτέλεσμα από την μία να αρνείται να
εναρμονίσει το καταστατικό του με ευνοϊκότερους όρους, κι από την άλλη να
οδηγείται στην έγκριση αποφάσεων ενάντια απ’ ότι ο νόμος ορίζει.
Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα αυτοχειρίας, δεν μπορούμε να μην καυτηριάσουμε
το κομματικό κάλεσμα Βουλευτή στα Νένητα, το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου, με
ατζέντα τα καταστατικά των Α’θμιων Συνεταιρισμών (με εξαιρετικά μικρή
συμμετοχή Συνεταιριστών), καθώς και τα Δελτία Τύπου κοινοβουλευτικού
κόμματος με τον βαρύγδουπο τίτλο «Σε κάθε χωριό να δημιουργηθεί εστία
αντίστασης για το παρόν και το μέλλον των μαστιχοπαραγωγών»

Με όλα τα παραπάνω έχει δημιουργηθεί ένα πλήρως βλαπτικό για τον
παραγωγό και τους Συνεταιρισμούς περιβάλλον το οποίο λειτουργεί ως
ανασταλτικός παράγοντας στην δυναμική ανάπτυξης της ΕΜΧ και τα
εξαιρετικά επιτεύγματα του Οργανισμού.

Προς επίρρωση, και προκειμένου να βγάλει ο καθένας ανεπηρέαστα τα
συμπεράσματα του παραθέτουμε αυτούσια παρακάτω, τα άρθρα του
ισχύοντος καταστατικού και τα άρθρα του προς έγκριση νέου καταστατικού.
Απ’ αυτή την αντιπαραβολή μπορεί να κατανοήσει και ο πλέον αδαής ότι η
πρόταση τροποποίησης του καταστατικού που αφορά την εγγραφή μελών,
είναι σαφώς ευνοϊκότερη, και θωρακίζει τα συμφέροντα των
μαστιχοπαραγωγών.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής
.Μέλη του Συνεταιρισμού εγγράφονται υποχρεωτικά φυσικά πρόσωπα,
εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δεν συντρέχει στο
πρόσωπό τους κώλυμα αποκλεισμού τους, σύμφωνα με τον νόμο.
2.Μέλη του συνεταιρισμού είναι όλοι οι ενήλικες της περιφέρειας του
συνεταιρισμού, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή εμφυτευτές ή επικαρπωτές ή
μισθωτές ή επίμορτοι καλλιεργητές σχινοφυτειών ,οι οποίοι ασχολούνται με
την παραγωγή μαστίχας (μαστιχοπαραγωγοί) κατά κύριο ή δευτερεύον
επάγγελμα.
Οι ανήλικοι αγρότες, δηλαδή οι μη συμπληρώσαντες το 18ο έτος της ηλικίας
τους, εκπροσωπούνται από τους ασκούντες την πατρική εξουσία, οι δε
στερούμενοι της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας τους,
εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, οι οποίοι και
εγγράφονται μέλη του συνεταιρισμού υπό την ιδιότητά τους αυτή.
Οι έχοντες σχινοφυτείες ως άνω ,στην περιφέρεια πλειόνων συνεταιρισμών
δεν γίνονται υποχρεωτικά συνεταίροι σε όλους αυτούς αλλά σε ένα μόνο του
τόπου της κατοικίας τους ή του τόπου στον οποίο έχουν το κέντρο της
παραγωγής τους κατόπιν επιλογής τους και προτιμήσεώς τους.

3. Μέλη επενδυτές, μπορούν να εγγράφονται στον συνεταιρισμό. Τα μέλη
επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο
συνεταιριστικό κεφάλαιο, αλλά δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του
συνεταιρισμού. Τα μέλη επενδυτές δεν πρέπει να ασκούν τα ίδια ή να
μετέχουν σε νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν δραστηριότητες

ανταγωνιστικές με εκείνες του συνεταιρισμού. Τα μέλη εγγράφονται στον
συνεταιρισμό κατόπιν αιτήσεώς τους προς το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο
αποφασίζει ,για την εγγραφή τους ή όχι ,με γνώμονα το συμφέρον του
συνεταιρισμού. Τα μέλη αποκτούν προαιρετικές συνεταιρικές μερίδες , η αξία
των οποίων είναι ίση με αυτή των υποχρεωτικών μερίδων. Ο αριθμός των
προαιρετικών μερίδων και οι όροι αποπληρωμής τους καθορίζονται από το
διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του μέλους επενδυτή. Οι
προαιρετικές μερίδες απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων, που ορίζει το
άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.
Τα μέλη επενδυτές καλούνται και παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις του
συνεταιρισμού με δικαίωμα λόγου. Ο σκοπός της συμμετοχής του μέλους
επενδυτή στον συνεταιρισμό είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση του συνεταιρισμού.
Κατ΄ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του ν. 4384/2016, τα μέλη
επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται με τον συνεταιρισμό, υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις ,που θα θέσει, η γενική συνέλευση. Η αποχώριση
μέλους επενδυτή , γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον
υπάρχει παραβίαση των υποχρεώσεων του μέλους, όπως ορίζονται στο
παρόν άρθρο. Η επιστροφή των προαιρετικών μερίδων του μέλους επενδυτή ,
γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και εντός του χρονικού
διαστήματος που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο, με γνώμονα την
κεφαλαιακή ισορροπία του συνεταιρισμού.

ΝΕΟ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής

1.Μέλη του Συνεταιρισμού εγγράφονται υποχρεωτικά φυσικά πρόσωπα,
εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δεν συντρέχει στο
πρόσωπό τους κώλυμα αποκλεισμού τους, σύμφωνα με τον νόμο.
2.Μέλη του συνεταιρισμού είναι όλοι οι ενήλικες της περιφέρειας του
συνεταιρισμού, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή εμφυτευτές ή επικαρπωτές ή
μισθωτές ή επίμορτοι καλλιεργητές σχινοφυτειών ,οι οποίοι ασχολούνται με
την παραγωγή μαστίχας (μαστιχοπαραγωγοί) κατά κύριο ή δευτερεύον
επάγγελμα.
Οι ανήλικοι αγρότες, δηλαδή οι μη συμπληρώσαντες το 18 ο έτος της ηλικίας
τους, εκπροσωπούνται από τους ασκούντες την πατρική εξουσία, οι δε
στερούμενοι της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας τους,
εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, οι οποίοι και
εγγράφονται μέλη του συνεταιρισμού υπό την ιδιότητά τους αυτή.
3. Οι έχοντες σχινοφυτείες ως άνω ,στην περιφέρεια πλειόνων
συνεταιρισμών δεν γίνονται υποχρεωτικά συνεταίροι σε όλους αυτούς τους
συνεταιρισμούς αλλά σε ένα μόνο του τόπου της κατοικίας τους ή του τόπου
στον οποίο έχουν το κέντρο της παραγωγής τους κατόπιν επιλογής τους και
προτιμήσεώς τους.

.Άρθρο 6
Εγγραφή Μελών

1.Νέα μέλη εγγράφονται υποχρεωτικά στον συνεταιρισμό, εφόσον πληρούν
τις προϋποθέσεις του νόμου και του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.
Για να εγγραφούν στον συνεταιρισμό, πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση
στο διοικητικό συμβούλιο . Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το
ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα και την
κατοικία, καθώς και δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις του
καταστατικού να γίνει μέλος του συνεταιρισμού και ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του κωλύματα, από αυτά που προβλέπονται από τον νόμο και τα
οποία αποκλείουν την εγγραφή του στον συνεταιρισμό.
2. Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού αποφασίζει αιτιολογημένα για
την αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους του
συνεταιρισμού στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης.
Εφόσον το υποψήφιο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, η εγγραφή
του είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο,
απορρίψει την αίτηση ή παραλείψει να πάρει απόφαση, το υποψήφιο μέλος
μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική γενική συνέλευση, η
οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει οριστικά.

Καταλήγοντας είναι απορίας άξιο γιατί γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση και τι
επιδιώκουν όλοι αυτοί οι οποίοι την δημιουργούν;
Τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η ‘Ένωση Μαστιχοπαραγωγών ένας εκ
των βασικών οικονομικών πυλώνων του νησιού με σημαντική διαχρονικά
προσφορά στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, θα μάχεται με όλες της τις
δυνάμεις για τα συμφέροντα των μαστιχοπαραγωγών, κόντρα στους καιρούς
και στους καιροσκόπους.
Ως Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα επιτρέψουμε αήθεις, αντιθεσμικές, και
αντισυνεταιριστικές πρακτικές, ούτε κομματικά παιχνίδια, και μωροφιλοδοξίες
στην πλάτη των παραγωγών και του Οργανισμού.

Ομόφωνα το ΔΣ
της Ε.Μ.ΧPlease follow and like us:
fb-share-icon