Ζητούνται Επιτηρητές

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιούνται οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική γλώσσα.
Προσκαλούμε το διοικητικό προσωπικό Πανεπιστημίων, τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου ή του
Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση
του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), Β’ περιόδου Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής (στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen@dide.chi.sch.gr από την Πέμπτη 18/11/2021 μέχρι και την
Τρίτη 23/11/2021 (υπόψη κ. Βέρας Στεφανοπούλου). Η σχετική αίτηση επισυνάπτεται.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υπόψη ότι η αίτηση συμμετοχής στην Ομάδα
Επιτηρητών είναι δεσμευτική για την παρουσία τους στις εξετάσεις και ότι οι συνολικά τέσσερις (4) ώρες
απασχόλησης τους ενδέχεται να μην είναι συνεχόμενες. Μόνο οι επιλεχθέντες επιτηρητές θα ενημερωθούν
για τις ώρες απασχόλησης τους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά.
Παρακαλούμε για την προσοχή των ενδιαφερομένων όσον αφορά τη συμπλήρωση του Ταμείου
κύριας ασφάλισης.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι σπουδαστές των Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διότι σε
περίπτωση που το προσωπικό από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επαρκεί για τη συγκρότηση ομάδων
επιτηρητών (Ο.Ε.), δύναται να ορίζονται σπουδαστές των Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Στις Ομάδες Επιτηρητών επιτρέπεται να συμμετάσχουν όσοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών
Τμημάτων ξένων γλωσσών αρκεί να μην επιτηρούν στις αίθουσες που εξετάζεται η αντίστοιχη του Τμήματος
αποφοίτησης τους ξένη γλώσσα .
Από τις Ομάδες Επιτηρητών αποκλείονται, επίσης, όσοι έχουν στο ίδιο εξεταστικό κέντρο σύζυγο ή συγγενή εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο. (Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε
περίπτωση
επιλογής).
Η αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης (το ανώτερο τέσσερις (4) ώρες) ορίζεται σε 30 ευρώ με την
αριθμ. πρωτ. 44936/Α5/20121(ΦΕΚ 1612/20-04-2021 τ.Β΄).

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
Αιμιλιανός Ευαγγελινός

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠγ Β’ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Όνομα: ________________________ Προς Δ.Δ.Ε. Χίου
Επώνυμο: ______________________
Όνομα πατρός: __________________ Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτησή μου
Όνομα μητρός: __________________ για να είμαι επιτηρητής/τρια στις
Κλάδος: ________________________ εξετάσεις του Κ.Π.γ Β’-Δεκεμβρίου 2021
Οργ. Θέση : _____________________
Σχολείο/Υπηρεσία που υπηρετώ:
_________________________________
Αριθ. Δελτ. Ταυτ.: _________________
Ημ. Γέννησης: ____________________
Τόπος Κατοικίας: __________________
Οδός: ___________________________
Ταχ. Κώδικας: ____________________
Τηλέφωνο: ______________________ Χίος, / / 2021
Κινητό:__________________________ Ο/Η Αιτών/ούσα
E-mail:___________________________
Ταμείο κύριας ασφάλισης
(ΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ-ΟΑΕΕ-ΑΛΛΟ):
_________________________________
‘Έχετε εργαστεί ξανά ως επιτηρητής/τρια: Ναι – Όχι
Σημειώστε αν είσαστε ασφαλισμένοι πριν ή μετά το 1993Please follow and like us:
fb-share-icon