Ψήφισμα ΙΝ Ευαγγελίστριας για την εκδημία Μητροπολίτου π. Βελγίου κύρου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
σχεδιασμός και υποστήριξη ιστοσελίδων kawebsites.gr           ᾿Εν Χίτῇ 25 Ἰανουαρίου  2023 μ.Χ.

**************************

                                       Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α

​​Ἐν Χίῳ καί ἐν τῷ Γραφείῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας, πόλεως Χίου, σήμερον  τήν  25ην ανουαρίου  2023  μ.Χ., ἡμέραν Τετάρτην καί ὣραν 12ην μεσημβρινήν, τό  Ἐκκλησιαστικόν  Συμβούλιον  τοῦ ἀνωτέρω  Ἱεροῦ Ναοῦ συνῆλθεν   εἰς   ἔκτακτον συνεδρίασιν,  ὑπό τήν   προεδρίαν  τοῦΑἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Χριστοφόρου Γ. Γουρλῆ,  παρόντων τῶν μελῶν κ. Χρυσούλας Κυρλαγκίτση, Νικολάου  Βουράκη, Κωνσταντίνου Γεωργούλη καί Εὐαγγελίας Σγούτα.

​​Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος ἀναγγέλλει εἰς τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τήν ἐκ τῶν προσκαίρων μετάστασιν καί πρός τόν Ἐξουσιαστήν τῆς ζωῆς  καί τοῦ  θανάτου Κύριον ἐκδημίαν τοῦ πολυσεβάστου γέροντος, τοῦ μακαριστοῦ καί ἀοιδίμου Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κυροῦ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.

​​Ἐφημέριος, ναφερόμενος μέ πολύν σεβασμόν εἰς τόν ἐκδημήσαντα, σημειώνει ὅτι ὑπῆρξεν τέκνον τῶν ἀειμνήστων καί εὐσεβῶν χριστιανῶν, τοῦ Στεφάνου καίτῆς Ἀριέττας Κοντογιάννη, οἱ ὁποῖοι ἐγαλούχησαν τά δύο τους παιδιά, τόν Νικόλαον (τό κατά κόσμον ὄνομα τοῦ μεταστάντος) καί τόν Ἀντώνιον «ν παιδείᾳ καίνουθεσίᾳ Κυρίου ».  Ὅλως ἰδιαιτέρως ἡ ἀείμνηστος μητέρα τους Ἀριέττα, ὑπῆρξε μητέρα μέ τήν ἔννοιαν τῶν λόγων τοῦ Ἱερο Χρυσοστόμου « οὐ τό τεκεῖν ποιεῖ μητέρα, λλά τό θρέψαι καλῶς ». Αὐτή ἡ νατροφή καλλιέργησε μέσα στήν ψυχήν τους τήν ἀγάπην πρόςτόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον, τόν σεβασμόν πρός τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά, ἐξαιρέτως πρός τό τρίπτυχον τῶν ἀξιῶν Πατρίς-Θρησκεία-Οἰκογένεια.

Ὁ μακαριστός, ἔχοντας τήν εὐχήν τῶν γονέων του,ἄφησε τήν γενέτειρά του, τήν μυροβόλον καί ἁγιοτόκον Χίον μας καί ὁδηγήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησία μας, τό σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μας, ὅπου ἐσπούδασε « τήν τέχνην τῶν τεχνῶν καίἐπιστήμην τῶν ἐπιστημῶν », τήν Θεολογίαν, ες τήνθεολογικήν σχολήν τῆς Χάλκης.

Ἡ Θεία Πρόνοια ὥρισε νά ποιμάνῃ τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Βελγίου, ὅπου ὡς « ὁ ποιμήν ὁ καλός », κατά τόνλόγον τοῦ Διδασκάλου Χριστοῦ, ἔθεσε τήν ψυχήν αὐτοῦ ὑπέρ τῶν λογικῶν προβάτων τῆς ποίμνης του καίἐργάσθηκε ἀναλίσκοντας ὅλες του τίς δυνάμεις,προκειμένου νά ἐλκύσ αὐτά εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τήν κιβωτόν τῆς σωτηρίας.

 

Προσηλώθη στήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τόΟἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἀφιερώθη στήνΜπενελούξ (Βέλγιονλλανδία- Λουξεμβοῦργον). μως ἡ καρδιά του δέν ἔπαυσε νά κτυπκαί γιά τήνγενέτειρά του, τήν Χίον μας. Ἀπόδειξις τό γεγονός ὅτι καττος ἐπισκεπτόταν τό Ἁγιονήσι μας ἀπό τά τέλη τοῦ Ἰουλίου ἕως σχεδόν τά τέλη Αὐγούστου, τελῶντας μέὑποδειγματικήν ελάβειαν τίς Ἱερές Ἀκολουθίες σέ διαφόρους Ἱερούς Ναούς, μέ ἀποκορύφωμα τήν τέλεσιν τῆς ἀναιμάκτου θυσίας κατά τήν Ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν Ἱερόν Ναόν μας.

Ἐμεῖς, ὡς Ἐνορία Εὐαγγελιστρίας Χίου, καταθέτομε τήν εὐγνωμοσύνην μας δι ὅσα μᾶς ἐδίδαξε μέ τόνφωτισμένον καί ποικοδομητικόν λόγον του, τήν ἀγάπην του, τήν καλωσύνην του, τήν πραότητά του, τήνἀγαθότητά του, τήν εὐγένειαν τῆς ψυχῆς του καί τήνθεάρεστον βιοτήν του.

ποκλινόμεθα, καταλήγει ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος, βαθυσεβάστως πρό τῆς σεπτῆς σοροῦ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κυροῦ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.

​​Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον ἐν συνεχείᾳ, ὡς ἐλαχίστην τιμήν πρός τόν ἐκδημήσαντα,

                        ὁ  μ  ο  φ  ώ  ν  ω  ς      ἀ  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι     ὅπως

1ον. συμπροσευχηθῇ κατά τήν τελεσθησομένην ’Εξόδιον Ἀκολουθίαν του,

2ον. ἐκφράσ τά θερμά συλλυπητήρια εἰς τόνγαπητόν ἀδελφόν τοῦ ἐκλιπόντος καί τήν οἰκογένειαν αὐτοῦ,

3ον.  ἀναρτήσῃ μεσιστίους τάς σημαίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπί τριήμερον,

4ον. ἀναγράψῃ τό  ὄνομα τοῦ μακαριστοῦ εἰς τά Δίπτυχα τοῦ εροῦ Ναοῦ καί  μνημονεύηται κατά τάς ΘείαςΛειτουργίας,

5ον. διαθέσ χρηματικόν ποσόν ἐκ τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου πρός ἀνακούφισιν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας εἰς μνήμην του,

6ον. κθέσ εἰς εἰδικήν προθήκην εἰς τήν Ἐνοριακήν αἴθουσαν τήν προσφερθεῖσαν ὑπό τοῦ ἰδίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν μας Ἀρχιερατικήν στολήν του,

7ον. δημοσιεύσ τό παρόν εἰς τόν τοπικόν τύπον, καί

8ον.  ἐπιδώσντίγραφον τοῦ παρόντος ες τόνἀδελφόν το μεταστάντος.  

Συνετάγη τό παρόν καί ὑπογράφεται ὡς ἓπεται.

            Ὁ Πρόεδρος                                          Τά Μέλη

                         

                                                       Χρυσούλα  Κυρλαγκίτση

                                                        Νικόλαος Βουράκης

          Πρωτοπρεσβύτερος            Κωνσταντῖνος Γεωργούλης  

      Χριστοφόρος Γ. Γουρλῆς      Εὐαγγελία Σγούτα

 

 

Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο

Ακολουθήστε μας στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο twitter

Ακολουθήστε μας στο facebookPlease follow and like us:
fb-share-icon