Oδηγός αναζήτησης ψηφιακών εγγράφων για διεκπεραίωση συναλλαγών του πολίτη με το Δημόσιο


Oδηγός αναζήτησης ψηφιακών εγγράφων για διεκπεραίωση συναλλαγών του πολίτη με το Δημόσιο

Το Παράρτημα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως δράσεων πληροφόρησης του « Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», σας αποστέλλει έναν οδηγό αναζήτησης ψηφιακών  εγγράφων για διεκπεραίωση συναλλαγών του πολίτη με το Δημόσιο, μέσω του προσωπικού του υπολογιστή ή του κινητού του τηλεφώνου, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία.

Ηλεκτρονικά έγγραφα

Στις συναλλαγές με φορείς του δημόσιου τομέα απαιτείται πολύ συχνά η κατάθεση ή η παρουσίαση εγγράφων-δικαιολογητικών τα οποία ο πολίτης προμηθεύεται με φυσική παρουσία του σε ποικίλους άλλους φορείς. Ειδικότερα, για τους ωφελουμένους του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, έχουμε συνοψίσει τα κυριότερα έγγραφα που απαιτούνται για τις συναλλαγές με το Δημόσιο και παρατίθενται κατωτέρω:

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος / αντίγραφο
  κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)


Το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το αντίγραφο δήλωσης είναι απαραίτητα έγγραφα για πολλά επιδόματα και παροχές του ΟΑΕΔ. Αναφέρονται ενδεικτικά: για την αίτηση τακτικής επιδότησης, για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων, για το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη
της τακτικής επιδότησης κ.α. Μπορείτε να τα αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://login.gsis.gr/ Εδώ το ηλεκτρονικό σύστημα θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς taxisnet (δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης). Επιλέγετε το σύνδεσμο «εφαρμογές» και στη συνέχεια
«δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων». Επιλέγετε «είσοδος» και εκτυπώνετε το mεκκαθαριστικό που σας ενδιαφέρει στο πεδίο «εκτύπωση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου». Τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως επίσημα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ο ΑΦΜ.

 1. Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου
  στην αρμόδια ΔΟΥ
Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι απαραίτητο για όσους ανέργους είναι δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος του ΟΑΕΔ λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών της επιχείρησης.
Μπορείτε να το αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://login.gsis.gr/ Εδώ το ηλεκτρονικό σύστημα θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς taxisnet (δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης). Επιλέγετε το σύνδεσμο «εφαρμογές» και στη συνέχεια «στοιχεία μισθώσεων ακίνητης περιουσίας». Επιλέγετε το έτος που σας ενδιαφέρει και πατάτε «επιλογή». Τέλος, επιλέγοντας το εικονίδιο «απόδειξη (pdf)» δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του μισθωτηρίου.

 1. Έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6) ή βεβαίωση λήξης
  σύμβασης ορισμένου χρόνου (Ε7)


Τα παραπάνω έντυπα είναι απαραίτητα για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Η αναζήτησή τους πραγματοποιείται πλέον αυτεπάγγελτα από τους αρμόδιους φορείς αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η παραπάνω διαδικασία δεν είναι εφικτή. Μπορείτε να τα αναζητήσετε στο σύνδεσμο: http://employees.yeka.gr/  Επιλέγετε το πεδίο «πρόσβαση χρηστών με χρήση της υπηρεσίας της ΓΓΠΣ» και πληκτρολογείτε τους κωδικούς taxisnet που ζητούνται. Επιλέγετε το πεδίο «εξουσιοδότηση», στη συνέχεια «προσωποποιημένη πληροφόρηση» και αναζητάτε το έντυπο που σας ενδιαφέρει.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης


Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είναι απαραίτητο για όσους ανέργους δικαιούνται το επίδομα μακροχρονίως ανέργων από τον ΟΑΕΔ και έχουν ανήλικα παιδιά. Παράλληλα, χρησιμεύει ως δικαιολογητικό για θέσεις εργασίας ΙΔΟΧ, ΣΟΧ, ΑΣΕΠ κ.λπ., προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο υποψήφιος για τα κοινωνικά του κριτήρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε προκήρυξη.
Μπορείτε να το αναζητήσετε στο σύνδεσμο: http://www.ermis.gov.gr
Επιλέγετε «σύνδεση» χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια επιλέγετε το πεδίο «ηλεκτρονικές υπηρεσίες – κατηγορία 01». Από τις «δημοφιλέστερες υπηρεσίες» επιλέγετε «χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης» και μετά «εκτέλεση υπηρεσίας». Σε αυτό
το σημείο το ηλεκτρονικό σύστημα ζητά να δηλώσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από το οποίο επιθυμείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ένα ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης, ώστε να παραλάβετε το πιστοποιητικό στην ηλεκτρονική σας
θυρίδα στο www.ermis.gov και να το εκτυπώσετε. Στη συνέχεια δηλώνετε τον δήμο/κοινότητα στον οποίο ανήκετε και συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την υπεύθυνη δήλωση που εμφανίζεται. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο πεδίο «απαιτούμενα δικαιολογητικά» πρέπει να επισυνάψετε φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και να πατήσετε «υποβολή». Τέλος, επιλέγετε τον
τρόπο με τον οποίο θα παραλάβετε το πιστοποιητικό (από ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά) και προχωράτε σε «οριστική υποβολή αίτησης».

 1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (ΕΦΚΑ) για μισθωτούς και μη μισθωτούς


Η βεβαίωση προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για θέσεις εργασίας με ή χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου και την αναζητούμε στο σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises Εισερχόμαστε στην υπηρεσία χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια απαιτείται η εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ.

 1. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου


Το ηλεκτρονικό παράβολο απαιτείται ως δικαιολογητικό που συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων στην αίτηση υποψηφιότητας για θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου μέσω της πλατφόρμας ΑΣΕΠ. Ο υποψήφιος το προμηθεύεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) στο σύνδεσμο: https://gsis.gr/e-paravolo μέσω του διαδικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων https://gsis.gr/ Πρόσβαση στην εφαρμογή μπορούν να έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του taxisnet .

 1. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης – Αποδεικτικό απόλυσης


Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άντρες υποψηφίους χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό, όταν αυτό απαιτείται, από συγκεκριμένες προκηρύξεις θέσεων. Το αναζητούμε στο σύνδεσμο: https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect  Εισερχόμαστε στην υπηρεσία χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια απαιτείται
ο αριθμός στρατολογικού μητρώου.

 1. Αποδεικτικό ενημερότητας (φορολογικής)


Ο πολίτης που ενδιαφέρεται να εκδώσει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση, το αναζητά στο σύνδεσμο https://www.gov.gr . Επιλέγουμε το σύνδεσμο «Περιουσία και Φορολογία —– Φορολογία Πολιτών —– Αποδεικτικό Ενημερότητας —– Είσοδος στην υπηρεσία» και βρισκόμαστε στη σελίδα της ΑΑΔΕ
(https://aade.gr/polites/forologiki-enimerotita/ekdosi-apodeiktikoy-enimerotitas). Η εισαγωγή στην πύλη πραγματοποιείται με τους κωδικούς taxisnet. Το αποδεικτικό εμφανίζεται και εκτυπώνεται σε πραγματικό χρόνο.

 1. Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης


Για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να ολοκληρώσει την ενέργεια δίχως τη φυσική του παρουσία σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, αλλά ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://www.gov.gr /. Ανάλογα με την επιλογή έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης και στη συνέχεια επιλέγοντας «Είσοδος στην υπηρεσία», βρισκόμαστε στην
αντίστοιχη σελίδα (https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates) . Εκεί υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εγγράφων με ελεύθερο ή μη κείμενο. Για την έκδοση είναι απαραίτητοι οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο gov.gr ή στο taxisnet, όπως και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου που θα λάβει το sms με τους κωδικούς επιβεβαίωσης. Για τον έλεγχο εγκυρότητας είναι απαραίτητος ο
κωδικός επαλήθευσης του εγγράφου ή το QRcode.

10.Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας / Ασφαλιστικό βιογραφικό
Ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα ή την ένταξή τους σε κατηγορίες μηδενικής συμμετοχής για τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής ή εξαίρεσής τους από το κόστος ανά συνταγή μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/ . Επιλέγουμε το σύνδεσμο «Εργασία και Ασφάλιση —– Ασφάλιση —– Ασφαλιστική ικανότητα
—– Είσοδος στην υπηρεσία» και βρισκόμαστε στην αντίστοιχη σελίδα ( https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx   ) . Κάνουμε εισαγωγή στην πύλη χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet ή τους κωδικούς Eidas και στη συνέχεια τον ΑΜΚΑ. Στην ίδια σελίδα ( https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx   ) βρίσκεται και ο πολίτης που ακολουθώντας μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/  τη διαδρομή «Εργασία και Ασφάλιση —– Ασφάλιση —– Ασφαλιστικό
Βιογραφικό —– Είσοδος στην υπηρεσία» μπορεί να εντοπίσει και να εκτυπώσει το χρόνο ασφάλισης που έχει τεκμηριώσει. Και πάλι είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στην πύλη να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς taxisnet ή τους κωδικούς Eidas και στη συνέχεια τον ΑΜΚΑ.

 1. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης


Ο πολίτης που θέλει να εντοπίσει ηλεκτρονικά στοιχεία σχετικά με την ατομική του ασφάλιση από 1/1/2002, όπως μέρες εργασίας, στοιχεία σχετικά με τους εργοδότες του, τις αποδοχές του ή του κλάδους ασφάλισής του, τα οποία μπορούν να τον οδηγήσουν σε δικαίωμα χορήγησης παροχών, έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/. Επιλέγουμε το σύνδεσμο «Εργασία και Ασφάλιση —– Ασφάλιση —– Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών —–
Είσοδος στην υπηρεσία» και βρισκόμαστε στην αντίστοιχη σελίδα https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml  . Η σύνδεση στην πύλη μπορεί να γίνει είτε με τους κωδικούς taxisnet είτε με κωδικούς ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ.

12.Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση


Η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος και χρησιμοποιείται για φορολογική χρήση βρίσκεται μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr /. Επιλέγουμε το σύνδεσμο «Εργασία και Ασφάλιση—-Ασφάλιση —– Βεβαιώσεις εισφορών ΕΦΚΑ—– Είσοδος στην υπηρεσία» και βρισκόμαστε στη σελίδα:https://www.idika.org.gr/EfkaServices/Account/GsisOAuth2Authenticate.aspx Για την εισαγωγή στην πύλη χρησιμοποιούμε τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια τον ΑΜΚΑ. Για τη βεβαίωση εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία που δεν είναι δυνατή η έκδοσή της από τον ΕΦΚΑ, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει το ασφαλιστικό ταμείο που τον ενδιαφέρει στο βήμα «Ασφάλιση» οδηγώντας τον στο σύνδεσμο του αντίστοιχου ταμείου ασφάλισης.

 

Πηγές

https://www.gov.gr/

Αρχική


https://www.efka.gov.gr/el
http://www.idika.gr/
https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx
https://gsis.gr/

 

 

 

Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: