Τρέχει η προκήρυξη 76 μόνιμων φρουρών στην Τράπεζα της Ελλάδος
 

Προκήρυξη για προσλήψεις 76 ατόμων στην Τράπεζα της Ελλάδος – Ολόκληρη η ανακοίνωση από την διαύγεια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
1. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη
συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται σε εβδομήντα έξι (76).

-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45 )
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΑ (10)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΑ (1)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΥΟ (2)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΕΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΔΥΟ (2)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΕΙΣ (3)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΥΟ (2)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΔΟΥ ΔΥΟ (2)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ ΜΙΑ (1)
Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (76)

Ποια είναι τα βασικά προσόντα:

  • Απολυτήριο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ΤΕΕ, Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ
  • Ηλικία 21-30 ετών
  • Ύψος 1,70 για άνδρες και γυναίκες
  • Αγγλικά επιπέδου Β2
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Να μην υπάρχει δικαστική καταδίκη

2. Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά τα ανωτέρω:
– ποσοστό 80% [Κατηγορία Α΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών ΟΑΕΔ.
– Το υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι/ες όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.

3. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν
από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι/ες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α. Προθεσμία, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του από 26/03/2021 έως και 16/04/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ.

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Η προκήρυξη εδωPlease follow and like us:
fb-share-icon