Που και ποιοι θα μπορούν να ταξιδέψουν την περίοδο του Πάσχα


Όλη η εγκύκλιος για το που και ποιοι θα μπορούν να ταξιδέψουν την περίοδο του Πάσχα όπως την ανακοίνωσε το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σε εφαρμογή κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και σχετικών διαταγών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, από τις 11 Απριλίου
2020 και ώρα 14:00 και έως τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00, αποφασίστηκε ο προσωρινός
περιορισμός της κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας πορθμείων για τη
μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, λαντζών και θαλασσίων ταξί από την Ηπειρωτική Ελλάδα προς τα
νησιά, καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια. Ο περιορισμός
της παρούσας δεν καταλαμβάνει την κυκλοφορία πλοίων και σκαφών που διενεργούνται αποκλειστικά και
μόνο για τη μετακίνηση:
Α. Από την Ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά, καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας:
α) των μόνιμων κατοίκων των νησιών προς το νησί της μόνιμης κατοικίας τους.
β) των κατοίκων μικρών νησιών προς τα μεγαλύτερα νησιά της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία
επιτρέπεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
i. μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στο γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας,
εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
ii. μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι
δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.
iii. μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,
γ) του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των δυνάμεων που
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινείται για
Υπηρεσιακούς λόγους.
δ) του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης φύσεως του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των
ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς και του προσωπικού του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής
απασχόλησης οποιασδήποτε μορφής ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας.
ε) του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των
καθηκόντων τους.
στ) εργαζόμενοι από την ηπειρωτική Ελλάδα, οι οποίοι εργάζονται σε νησιά, δύνανται να μετακινούνται
σε αυτά και να επιστρέφουν, καθώς και να μετακινούνται μεταξύ των νησιών.
Β. Από τα νησιά στην Ηπειρωτική Ελλάδα:
I. εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.
II. μετάβαση σε ιατρό ή νοσοκομείο.
III. Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
IV. μετάβαση σε τελετή (π.χ κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση
διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση
της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
V. μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι η μετάβαση
αυτή γίνεται εντός της περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή προς όμορη περιφέρεια αυτής.
VI. μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική
εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το
οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση
επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.
VII. μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον
υφίσταται σχετική ανάγκη.
VIII. του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των
καθηκόντων τους.
2. Για τις ανωτέρω κατ΄ εξαίρεση μετακινήσεις θα πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά
περίπτωση:
i. την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή (Βεβαίωση τύπου Β΄). Επιπροσθέτως οι ως άνω εξαιρέσεις μετακίνησης θα
πρέπει σαφώς να αποδεικνύονται με την προσκόμιση κατάλληλων πιστοποιητικών και των
σχετικών κατά περίπτωση αποδεικτικών εγγράφων (π.χ βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου,
εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης, βεβαίωσης κατοικίας ειδικής χρήσης που εκδίδεται
ηλεκτρονικά από την ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων εσόδων (ΑΑΔΕ), αντίγραφο διαζευκτηρίου κτλ).
ii. προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Γ.Γ.Π.Π., ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού και Ε.Ο.Δ.Υ κτλ, που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους ή για
εκτέλεση υπηρεσίας, φέρον μαζί τους σχετικά αποδεικτικά έγγραφα μετακίνησης (π.χ φύλλο
πορείας, εντολή υπηρεσίας προϊσταμένου κτλ).
iii. η ιδιότητα των μόνιμων κατοίκων των νησιών κατά την έκδοση των εισιτηρίων των
επιβατών, αποδεικνύεται με την επίδειξη ισχύοντος εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης ή του
Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη είτε για τα νησιά που εξυπηρετούνται με συμβάσεις ανάθεσης
Δημόσιας υπηρεσίας, βεβαίωση μόνιμης διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο
Δήμαρχο, ή της βεβαίωσης κατοικίας ειδικής χρήσης που εκδίδεται ηλεκτρονικά από την
ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων εσόδων (ΑΑΔΕ).
iv. σε περίπτωση των μετακινήσεων των μόνιμων κατοίκων νησιών, αυτή αποδεικνύεται με
την επίδειξη βεβαιώσεων ιατρών ή με την με την επίδειξη της βεβαίωσης τύπου Α΄ όπου
βεβαιώνεται η συγκεκριμένη εργασία ή το έργο που εκτελείται και το χρονικό διάστημα για το
οποίο είναι απαραίτητη η μετακίνηση του μόνιμου κατοίκου υπαλλήλου ή εργάτη μεταξύ των
νησιών, καθώς και των αποδεικτικών αυτών, εφόσον υπάρχουν.
v. σε περίπτωση απολύτως αναγκαία και επιτρεπόμενη μετακίνηση εργαζομένου εκτός
έδρας της περιφέρειας που ανήκει ο εργαζόμενος θα πρέπει να φέρει μαζί του βεβαίωση τύπου Α΄
και βεβαίωση τύπου Β΄, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ή σε περίπτωση ελεύθερου
επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.
3. Η ιδιότητα των ως άνω περιπτώσεων αποδεικνύεται με την επίδειξη των αποδεικτικών πιστοποίησης
αυτής κατά την έκδοση των εισιτήριων. Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο η
απόδειξη της ιδιότητας του πιστοποιείται πριν και κατά την επιβίβαση των επιβατών στα πλοία που
επιτελούν την μεταφορά.
4. Οι προαναφερόμενες βεβαιώσεις τύπου Α΄ και Β΄, υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον
υπογράφοντα και οι τυχόν ψευδής δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν της διατάξεις των σχετικών επί του θέματος κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων επιβάλλεται από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. όπως ισχύει,
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν
προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις διαπίστωσης μετακίνησης εκτός της
περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας, το προαναφερθέν πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300)
ευρώ , ενώ στην περίπτωση που η ανωτέρω μετακίνηση επιχειρείται με όχημα, θα επιβάλλεται επίσης το
διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του
οχήματος για εξήντα (60) ημέρες σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. όπως ισχύει.
6. Επισημαίνεται ότι, από το προσωπικό της Υπηρεσίας μας προς διασφάλιση της εφαρμογής των
εκδοθέντων σχετικών κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, πραγματοποιούνται καθημερινά επισταμένοι
έλεγχοι δικαιολογητικών μετακίνησης πριν την επιβίβαση των επιβατών και προ απόπλου έκαστου
πλοίου, σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία των πλοίων και τα κατά τόπους ναυτιλιακά
πρακτορεία.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon