Σχολές Γονέων 2021-2022

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Ὁ στόχος τοῦ προγράμματος τῆς λειτουργίας τῶν Σχολῶν Γονέων εἶναι τὸ νὰ ἔχει ὁ κάθε γονέας τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσει κάποια

ὑποστηρικτικὰ τῆς ζωῆς λόγια, ἀλλὰ καὶ τὴ δυνατότητα νὰ καταθέσει τὶς ἀπορίες του καὶ τὶς δυσκολίες ποὺ συναντᾶ μέσα στὴν οἰκογενεια-
κὴ καὶ κοινωνικὴ ζωή. Θὰ βρεῖ οὐσιαστική βοήθεια καὶ λύσεις γιὰ τὰ καθημερινά προβλήματα τῆς ζωῆς. Θὰ βεβαιωθεῖ γιὰ τὴ δυνατότητα
ὕπαρξης μιᾶς ὑπέροχης οἰκογενειακῆς ζωῆς μέσα σὲ ἕνα χριστιανικό περιβάλλον, μὲ ἠθικὲς ἀρχὲς οἱ ὁποῖες θωρακίζουν τὰ νιᾶτα ἀπὸ τὶς

ἀμέτρητες κακοτοπιὲς τῆς ἐποχῆς μας. Ταυτόχρονα στηρίζει τοὺς γονεῖς στὴν ἀντιμετώπιση τῶν καθημερινῶν δύσκολων προβλημάτων.

TOMEAΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΓΑΜΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΟΡΙΩΝ:
Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου Νενήτων:

π.Κωνσταντῖνος Μελεξές, κ.Δημήτριος Τσελίγκας

Ἱ.Ν.Εὐαγγελιστρίας Χίου:

π.Χριστοφόρος Γουρλῆς, κ.Σταματία Παμπάλου
Ἱ.Ν.Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου:

π.Γεώργιος Πουλιᾶς

Ὑπεύθυνος τομέως: π.Ἐμμανουήλ π.Γ. Τζιώτης

Τηλ.: 697902549 7

IEΡA MHTΡOΠΟΛΙΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΤOMEAΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ
ΓΑΜΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ 8ο Ἒτος
ΧΙΟΣ 2020-2021
IEΡA MHTΡOΠΟΛΙΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΤOMEAΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ
ΓΑΜΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ 9ο Ἒτος
ΧΙΟΣ
2021-2022

Σύν Θεῷ, ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο ἐ.ἔ. συνεχίζεται γιὰ ἐνάτη συνεχῆ χρονιά, ἡ λειτουργία τῶν Σχολῶν Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου γιὰ τὴν
περίοδο 2021 -2022. Οἱ συναντήσεις θὰ γίνονται μία φορὰ κάθε μήνα καὶ θὰ διαρκοῦν μία ὥρα περίπου. Τόποι συναντήσεων ἔχουν ὁριστεῖ οἱ
ἐνοριακὲς αἴθουσες τῶν Ἱ.Ναῶν Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου καὶ Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων, τῶν ὁποίων τὰ
ἐκκλησιαστικὰ συμβούλια προσφέρουν εὐγενῶς καὶ ἕνα σχετικὸ κέρασμα καί θά τηροῦνται ὅλα τά προβλεπόμενα ἐκ τοῦ νόμου
μέτρα ἔναντι τῆς πανδημίας. Ἡ ὥρα ἐνάρξεως ἔχει ὁριστεῖ στὶς 6.00μ.μ. Οἱ συναντήσεις ἔχουν ὁριστεῖ ὡς ἑξῆς :

ΜΗΝΑΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΘΕΜΑ

ΕΝΟΡΙΑ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΕΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΡΕΙΘΙΑΝΗΣ
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

κ. Εὐτυχία Βλυσίδου
Ἱστορικός – Φιλόλογος
Ἐκπαιδευτικός Β/βαθμίου Ἐκπ/σεως

Οἱ ἀπόψεις τοῦ Κοραῆ γιά τήν

ἐκπαίδευση.

ΤΡΙΤΗ
26/10

ΚΥΡΙΑΚΗ
31/10

ΔΕΥΤΕΡΑ
25/10

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν
κ. Μᾶρκος.

Οἰκογένεια:
Τό σύγχρονο Κρυφό Σχολειό

ΔΕΥΤΕΡΑ
22/11

ΤΡΙΤΗ
16/11

ΠΕΜΠΤΗ
18/11

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

κ. Ἀθηνᾶ Ζαχαροῦ –Λουτράρη
Δρ. Ἱστορίας, Συγγραφέας,
Ἐκπαιδευτικός Β/βαθμίου Ἐκπ/σεως

Ἡ γνώση τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου μας
καί ἡ προσπάθεια εὐαισθητοποίησης

τῶν παιδιῶν.

ΔΕΥΤΕΡΑ
20/12

ΔΕΥΤΕΡΑ
13/12

ΠΕΜΠΤΗ
16/12

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Στελέχη Κέντρου Πρόληψης Χίου

«Ναυτίλος»

Ὁριοθέτηση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων
καί ἐπίλυση συγκρούσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ
24/1

ΠΕΜΠΤΗ
20/1

ΔΕΥΤΕΡΑ
17/1

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

κ. Παντελῆς Πρώιος, Ψυχολόγος,
Συντονιστὴς τοῦ Προγράμματος
“ACT/MMME-Βίας” τοῦ ΣΕΨ καί ΑΡΑ.

Μοναξιά, ἕνα φαινόμενο τῆς σύγχρο-
νης κοινωνίας μας; Πιθανές αἰτίες;

ΚΥΡΙΑΚΗ
20/2

ΔΕΥΤΕΡΑ
21/2

ΣΑΒΒΑΤΟ
19/2

ΜΑΡΤΙΟΣ Στελέχη Κέντρου Ἡμέρας Χίου Ἔχουν ἄγχος οἱ ἡλικιωμένοι. ΠΕΜΠΤΗ
3/3

ΔΕΥΤΕΡΑ
14/3

ΠΕΜΠΤΗ
10/3

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

κ.Ἀδαμάντιος Παπασταμάτης,

Καθηγητής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οἱ καλοί μαθητές
γεννιοῦνται ἤ γίνονται;

ΔΕΥΤΕΡΑ
11/4

ΔΕΥΤΕΡΑ
4/4

ΠΕΜΠΤΗ
14/4

ΜΑΪΟΣ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν
κ. Μᾶρκος.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2022
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΧΙΟΥ ΩΡΑ 7:00μ.μ.Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: