ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2020-2021.
Διαδικασίες εισαγωγής σπουδαστών/στριών
Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής
Κατάρτισης για το έτος 2020-2021 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό,
ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 4/9/2020 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα βάσει της παρακάτω
ποσόστωσης:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)
Κατηγορίες εισαγόμενων Ποσοστό

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) που είχαν συμμετάσχει σε τρεις
τουλάχιστον κληρώσεις που διενεργήθηκαν από το EAΠ για το ΕΠΠΑΙΚ

χωρίς να έχουν κληρωθεί”

5%
Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών 15%
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 20%
Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο ΑΕΙ 10%
Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι
στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο ΑΕΙ 10%
Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) 40%
Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός
σπουδαστών/στριών σε μια κατηγορία, το ποσοστό που απομένει μεταφέρεται στην
αμέσως επόμενη κατηγορία, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στον ανωτέρω
πίνακα.

Οι πόλεις που θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ και ο
συγκεκριμένος αριθμός θέσεων σπουδαστών/τριών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορίες
εισαγόμενων
Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)
που είχαν συμμετάσχει σε τρεις
τουλάχιστον κληρώσεις που
διενεργήθηκαν από το EAΠ για το ΚάτοχοιΔιδακτορικού τίτλου ΕΠΠΑΙΚ χωρίς να έχουν κληρωθεί” σπουδών
ΚάτοχοιΜεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών
Μόνιμοι ΕκπαιδευτικοίΑ/θμιας ή
Β/θμιαςΕκπαίδευσηςμε πτυχίο
ΑΕΙ(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)
Υποψήφιοι ΕκπαιδευτικοίΑ/θμιας ή
Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι
στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο
ΑΕΙ
Πτυχιούχοι ΑΕΙ(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)
Σύνολο

Πόλη ΕΠΠΑΙΚ 5% 15% 20% 10% 10% 40% 100%
Αθήνα 17 51 68 34 34 136 340
Άργος 8 24 32 16 16 64 160
Βόλος 10 30 40 20 20 80 200
Ηράκλειο Κρήτης 10 30 40 20 20 80 200
Θεσσαλονίκη 10 30 40 20 20 80 200
Ιωάννινα 8 24 32 16 16 64 160
Κοζάνη 12 36 48 24 24 96 240
Λιβαδειά 8 24 32 16 16 64 160
Μυτιλήνη 6 18 24 12 12 48 120
Πάτρα 12 36 48 24 24 96 240
Ρόδος 6 18 24 12 12 48 120
Σάπες 10 30 40 20 20 80 200
Σύνολο 117 351 468 234 234 936 2340
Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης
συμμετοχής, να αυξήσει το σύνολο των εισαγομένων σε κάποια πόλη. Η σχετική
απόφαση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr και οι
ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας.

 

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
www.aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών του παραρτήματος Α. Μετά τη λήξη της
προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα
στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους μέριμνα
αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται
από Τετάρτη 08/7/2020, ώρα 12:00 έως Τετάρτη 26/8/2020, ώρα 23:59.
Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο
πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή τους σε
περισσότερες από μια κατηγορία υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την
υποβολή της αίτησής τους ηλεκτρονικά να επιλέξουν υποχρεωτικά μία (1) και μόνο
κατηγορία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε
διαφορετική πόλη για το ίδιο Πρόγραμμα, ή σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε
περισσότερες από μία κατηγορίες εισακτέων, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά
από τους πίνακες υποψηφίων για το έτος 2020-2021 και δε θα συμμετέχει στην
κλήρωση. Σε περίπτωση που εξαιτίας τεχνικού σφάλματος ο υποψήφιος συμμετάσχει
στην κλήρωση, θα διαγράφεται από τους πίνακες κληρωθέντων με απόφαση της Δ.Ε της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία αναρτάται στη Διαύγεια
Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. έχουν οι κάτοχοι τίτλου
σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή
αναγνωρισμένου από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την
ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου της αλλοδαπής.
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Πτυχιούχοι
Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. που έχουν ήδη συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις ηλεκτρονικές
κληρώσεις και δεν έχουν κληρωθεί» θα πρέπει να υποβάλλουν (μαζί με τα
δικαιολογητικά τους εφόσον επιλεγούν) έγγραφο του φορέα που διενήργησε τις
κληρώσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος πράγματι έχει ήδη συμμετάσχει
σε τρεις τουλάχιστον ηλεκτρονικές κληρώσεις χωρίς να έχει τελικώς κληρωθεί. Σε
συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ο σύνδεσμος της οποίας θα αναρτηθεί στη πλατφόρμα
αιτήσεων, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κατεβάσουν έγγραφο σχετικά με τη
συμμετοχή τους σε προηγούμενες κληρώσεις. Για τη προβολή του εγγράφου θα
χρειάζεται το αλφαριθμητικό πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας ή το ΑΦΜ του κάθε
υποψήφιου.
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι
Διδακτορικού τίτλου Σπουδών» πρέπει να κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα ελληνικού
Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.
4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι
Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της
αλλοδαπής.

5. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Μόνιμοι
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.» θα
πρέπει να υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον επιλεγούν) το Φ.Ε.Κ.
διορισμού τους και σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία τους.
6. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες
αναπληρωτών με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.» θα πρέπει να υποβάλλουν (μαζί με τα
δικαιολογητικά τους εφόσον επιλεγούν) τον αριθμό της σειράς κατάταξής τους στον
πίνακα αναπληρωτών ή, σε περίπτωση που δεν τους έχει γνωστοποιηθεί, τον αριθμό
πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
7. Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης των απαιτούμενων τίτλων σπουδών και της
ακαδημαϊκής ισοτιμίας τους δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.
8. Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους υποψηφίους θα γίνεται
ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα ενεργοποιηθεί μετά την κλήρωση, για την
οποία οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται με δική τους μέριμνα από την επίσημη
ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ, στην οποία η είσοδος θα γίνεται με την εισαγωγή του
αλφαριθμητικού πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας σε συνδυασμό με το αριθμό του
κινητού του κάθε υποψήφιου που θα έχει δηλώσει ο ίδιος.
9. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των τριάντα ευρώ
(30.00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540
0000 1545 4504 703). Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω
ποσού στον ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποκλείει τον υποψήφιο από την συμμετοχή του στην
κλήρωση. Το ποσό των τριάντα ευρώ (30.00 €) δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με
το ποσό της εγγραφής εκτός από την περίπτωση της εκπρόθεσμης κατάθεσης και της μη
συμμετοχής στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο παραστατικό πληρωμής της Τράπεζας

πρέπει στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης» να αναγράφεται υποχρεωτικά:
«ΕΠΠΑΙΚ», το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας (ΑΔΤ) του

υποψηφίου.

Το παραστατικό πληρωμής θα πρέπει να φυλάσσεται
από τον υποψήφιο/α σπουδαστή/τρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους
μέχρι την Τετάρτη, 26/8/2020, ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, επίσης,
πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο
πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και τη δήλωση του
υποψηφίου, ότι πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής και αποδέχεται τον Κανονισμό του
ΕΠΠΑΙΚ και τους όρους συμμετοχής και φοίτησής του στο Πρόγραμμα.
Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις
προθεσμίες και τις υποχρεώσεις τους με δική τους μέριμνα και ευθύνη
αποκλειστικά μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr.
Αποτελέσματα κλήρωσης – Ενημέρωση
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν με δική τους μέριμνα τα αποτελέσματα της
κλήρωσης (σειρά κατάταξης) στην ιστοσελίδα www.aspete.gr.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη σειρά που κληρώθηκαν σε αρχικά
επιλεγέντες και σε επιλαχόντες.
Αρχικά επιλεγέντες χαρακτηρίζονται όσοι έχουν αύξοντα αριθμό κατάταξης
μέχρι και τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν για κάθε κατηγορία του
προγράμματος στην πόλη της επιλογής τους. Οι ανήκοντες στους αρχικά επιλεγέντες θα
έχουν το δικαίωμα εγγραφής, εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις
και τους όρους που έχει ορίσει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλλουν εμπροθέσμως την πρώτη
δόση των διδάκτρων ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €). Σε περίπτωση που με τους
αρχικά επιλεγέντες δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη θέσεις, ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος καλεί με ανακοίνωση του, η οποία
δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr επιλαχόντες για να
καλυφθούν οι κενές θέσεις, κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον αύξοντα αριθμό
που κληρώθηκαν, ανά κατηγορία συμμετοχής. H διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται
μέχρι μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι
κενές θέσεις.
Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι τα
δικαιολογητικά τους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλλουν εμπροθέσμως την πρώτη δόση των τριακοσίων ευρώ
(300,00 €).
Οι αρχικά επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες, υποχρεούνται μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης με δική τους μέριμνα, μέσω
ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.aspete.gr να ενημερώνονται και να ενεργούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας
εμπρόθεσμα.
Λειτουργία προγράμματος
Έναρξη μαθημάτων και Πρόγραμμα σπουδών
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό ΕΠΠΑΙΚ τα μαθήματα, τα οποία
προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου 2020, διεξάγονται απογευματινές
ώρες (16:00-21:00), τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και διαρκούν δύο εξάμηνα,
δώδεκα εβδομάδες το Χειμερινό εξάμηνο μη συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής
περιόδου και δώδεκα εβδομάδες το Εαρινό εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένης της
εξεταστικής περιόδου και της συμπληρωματικής εξεταστικής περιόδου. Για την
ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος απαιτείται η υλοποίηση των
Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ) για τις οποίες απαιτείται, για επτά (7) ημέρες
(καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος), και πρωινή ή απογευματινή δια ζώσης
παρουσία των σπουδαστών/στριών κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος (εκτός
των ωρών θεωρητικών ή εργαστηριακών μαθημάτων).
Για τη φυσική παρουσία σπουδαστών θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες έναντι
του κορωνοϊού SARS-COV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες
ασφαλείας προκειμένου να μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις σε περιπτώσεις
υγειονομικής κρίσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν
στην παρούσα πρόκληση, πρέπει να γνωρίζουν, ότι για λόγους ασφάλειας έναντι της
επιδημίας COVID-19, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 όλα τα μαθήματα θα διεξάγονται
αποκλειστικά εξ αποστάσεως και θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους σχετικό εξοπλισμό
προς τούτο, με εξαίρεση για το α ́ εξάμηνο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία –
Πολυμέσα (εργαστήριο) και τις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας τα οποία θα
πραγματοποιηθούν δια ζώσης και για το β ́ εξάμηνο του μαθήματος Παιδαγωγικές
Εφαρμογές Η/Υ (εργαστήριο) και Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας τα οποία θα
πραγματοποιηθούν δια ζώσης, σύμφωνα και με τον κάτωθι πίνακα.

Κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ
αποστάσεως και τα εργαστηριακά μαθήματα και οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας θα
πραγματοποιηθούν δια ζώσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εξ αποστάσεως
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Εξ αποστάσεως
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Εξ αποστάσεως
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ
(Θεωρία) Εξ αποστάσεως
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ
(Εργαστήριο) Δια ζώσης
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εξ αποστάσεως
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εξ αποστάσεως
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δια ζώσης

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Εξ αποστάσεως
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ &
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Εξ αποστάσεως
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΟΙΝ/ΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εξ αποστάσεως
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Εξ αποστάσεως
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ (Θεωρία) Εξ αποστάσεως
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ (Εργαστήριο) Δια ζώσης
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δια ζώσης
Μέχρι την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021 θα έχει πραγματοποιηθεί και
η τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΠΠΑΙΚ με σκοπό να εναρμονιστεί με την παρούσα
Πρόσκληση.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) και των
Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας είναι υποχρεωτική. Η συμμετοχή των σπουδαστών
στα εξ αποστάσεως μαθήματα θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class (ασύγχρονη
ΕξΑΕ) και Microsoft Teams (σύγχρονη ΕξΑΕ με κάμερα και μικρόφωνο), αφού έχουν
αποκτήσει ιδρυματική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και έχουν εγγραφεί στο μάθημα.
Στο e-class επίσης θα γίνεται η ανάρτηση του link μέσω του οποίου θα συνδέονται οι
σπουδαστές και οι διδάσκοντες σε κάθε μάθημα. Η ταυτοπροσωπία – παρουσίες θα
σημειώνονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Στην
περίπτωση γενικού τεχνικού προβλήματος που θα διαπιστώνεται από την υπηρεσία
Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ το μάθημα θα προγραμματίζεται για τη διδακτική εβδομάδα
επαναλήψεων (12η διδακτική εβδομάδα) ή σε άλλη ημερομηνία που θα ορίσει ο/η
διδάσκοντας/ουσα με τη σύμφωνη γνώμη των σπουδαστών/τριών του τμήματος. Η
παραπάνω διαδικασία θα ακολουθεί τις οδηγίες της εισήγησης προς τον Επιστημονικό
Υπεύθυνο του Προγράμματος, του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της
ΑΣΠΑΙΤΕ.
Οι εξετάσεις, θα πραγματοποιούνται με δια ζώσης γραπτή εξέταση ή σε περιπτώσεις
υγειονομικής κρίσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης βάσει των υποδείξεων των αρμόδιων
αρχών.
Αλλαγές ή/και τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής
διαδικασίας του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται μετά από εισήγηση του
Επιστημονικού Υπευθύνου με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 

Δομή Διδακτικού Έτους
Το διδακτικό έτος, η ακριβής χρονική διάρκεια του οποίου ορίζεται στο κατ’ έτος
εκδιδόμενο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς διδακτικές
περιόδους: το πρώτο (Α ́) εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο) και το δεύτερο (Β ́) εξάμηνο
(εαρινό εξάμηνο). Kάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί, δεκατρείς (13) εβδομάδες εκ των
οποίων οι έντεκα (11) είναι εβδομάδες διδασκαλίας θεωρητικών – εργαστηριακών
μαθημάτων και Π.Α.Δ., η μία (1) είναι εβδομάδα επαναλήψεων και αναπληρώσεων και η
μία (1) είναι εβδομάδα εξεταστικής περιόδου.
Την εβδομάδα εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και του εαρινού
εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου.
Οι σπουδαστές/στριες του ΕΠΠΑΙΚ πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους (παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, Πρακτικές
Ασκήσεις Διδασκαλίας και Πτυχιακή εργασία) εντός του χρονοδιαγράμματος του
Προγράμματος για το έτος 2020-2021. Οι σπουδαστές που συμμετείχαν στις εξετάσεις
και απέτυχαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα του Α’ ή και Β’ εξαμήνου έχουν την
δυνατότητα συμμετοχής είτε σε μία επιπλέον εξεταστική περίοδο που προγραμματίζεται
μετά την εξεταστική περίοδο του Β’ εξαμήνου τρέχοντος έτους είτε στις αντίστοιχες
εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή διατηρούν τον βαθμό
της προόδου του προηγούμενου έτους.
Ο σπουδαστής φοιτά στο έτος εισαγωγής και βεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα
σπουδών του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έτους εισαγωγής του. Για τον
σπουδαστή που ολοκληρώνει το Πρόγραμμα το επόμενο έτος από αυτό της εισαγωγής
του είτε εξ ́ ολοκλήρου είτε μερικώς, η φοίτησή του το επόμενο έτος δεν συνεπάγεται
επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος σπουδών στην ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών του
υποχρεώσεων. Οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εντός τεσσάρων συνεχόμενων εξαμήνων, από την αρχική τους εγγραφή. Σε
αντίθετη περίπτωση διαγράφονται αυτοδικαίως από το Πρόγραμμα.
Δαπάνες σπουδών
Το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα και διέπεται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις για τους Ε.Λ.Κ.Ε. των ΑΕΙ της Χώρας. Η εν γένει λειτουργία του
στηρίζεται στην καταβολή διδάκτρων ανά συμμετέχοντα σπουδαστή.
Τα συνολικά δίδακτρα ανά σπουδαστή ανέρχονται στο ποσό των εξακοσίων
ευρώ (600,00 €). Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο λογαριασμό 154/545047-
03 – ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ) σε δύο
ισόποσες δόσεις, ως εξής: τριακόσια ευρώ (300,00 €) μαζί με την αποστολή των
δικαιολογητικών εγγραφής στο Πρόγραμμα πριν την έναρξη του Α ́ εξαμήνου και
τριακόσια ευρώ (300,00 €) με την ανανέωση της εγγραφής για το Β’ (εαρινό) εξάμηνο
πριν την έναρξη των μαθημάτων του Β ́ εξαμήνου.
Η επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων δεν είναι δυνατή. Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται η επιστροφή του 50% της καταβληθείσας δόσης των διδάκτρων, στην
περίπτωση που επιλεγείς σπουδαστής αιτηθεί εγγράφως τη διαγραφή του από το
Πρόγραμμα έως και επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων
Οι επιλεγέντες σπουδαστές/τριες για φοίτηση, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο
δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα για το έτος 2020-2021,

υποχρεούνται, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους και τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα για το έτος 2021-22, να καταβάλλουν το ποσό των εξακοσίων
ευρώ (600,00€) στις προθεσμίες που ορίζονται ανωτέρω.
Μετεγγραφές
Δεν επιτρέπεται μετεγγραφή σπουδαστή από Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. μιας πόλης σε Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
άλλης πόλης. Κατ’ εξαίρεση, μετά από απόφαση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι δυνατή η
μετεγγραφή σπουδαστή που διορίστηκε ως μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή ως
υπάλληλος πλήρους απασχόλησης σε Φορείς ή Υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Ο ως άνω διορισμός
απαιτείται να προέκυψε μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης συμμετοχής στο
Πρόγραμμα.
Με απόφαση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επιτρέπονται αμοιβαίες μετεγγραφές
σπουδαστών από μια πόλη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε μια άλλη πόλη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατόπιν αίτησης
των ενδιαφερομένων και εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος.
Οι μετεγγραφές σπουδαστών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνούν
συνολικά ποσοστό 5% του αριθμού των εγγεγραμμένων σπουδαστών στην πόλη
υποδοχής.
Όλα τα επιμέρους θέματα λειτουργίας του Προγράμματος καθορίζονται από τον
κανονισμό λειτουργίας του ΕΠΠΑΙΚ για τον οποίο οι σπουδαστές/τριες ενημερώνονται
από την ιστοσελίδα του ΕΠΠΑΙΚ και από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ

Ιωάννης Σαριδάκης
Καθηγητής

 

Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: