Παρέμβαση για την εκχώρηση της υπηρεσίας καθαριότητας σε ιδιώτες
«Να σταματήσει τώρα η διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Γ.Ν. Χίου σε ιδιώτη ανάδοχο»
Με βάση το δελτίο του Επιθεωρητή Εργασίας Χίου (αρ. πρωτ.:35479/29-01-21) το οποίο συντάχθηκε μετά από αίτημα
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρο Χίου, αποδεικνύεται ότι η οικονομικοτεχνική μελέτη βάσει της οποίας το ΔΣ του
νοσοκομείου αποφάσισε την εκχώρηση της υπηρεσίας καθαριότητας σε ιδιώτη ανάδοχο περιέχει προφανή σφάλματα
όσον αφορά το προβλεπόμενο ετήσιο μισθολογικό κόστος για τους υπαλλήλους καθαριότητας που θα απασχολούνται
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με ιδιώτη ανάδοχο.
Ποιο συγκεκριμένα:
α) Το προβλεπόμενο μηνιαίο μικτό μισθολογικό κόστος έχει πολλαπλασιαστεί επί 14 για να αναχθεί σε ετήσιο, ωστόσο
τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων δεν ανέρχονται μόνο σε 50% και 100% των μηνιαίων αποδοχών, αλλά
προσαυξάνονται με συντελεστή 0,04166, λόγω επιδόματος αδείας , για τακτική απασχόληση Κυριακές , αργίες και
νύχτες, προσαύξηση για ενδεχόμενη υπερεργασία και υπερωρίες κλπ.
β) Το ετήσιο κόστος για νυχτερινή εργασία εσφαλμένα υπολογίστηκε για 312 ημέρες, αντί για 365 ημέρες, αφού η
8ωρη νυχτερινή απασχόληση θα παρέχεται καθημερινά.
γ) Η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου αφαιρεί από το κόστος για τους εργαζόμενους το προ ΦΠΑ κόστος του
εργολάβου και έτσι βγάζει το λεγόμενο δημοσιονομικό όφελος των 8.576,74 ευρώ. Ωστόσο ο ΦΠΑ θα εξαντλεί
πιστώσεις από τους κωδικούς του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, άρα τα 76.872,26 ευρώ του ΦΠΑ θα
επιβαρύνουν το νοσοκομείο και θα είναι ένα κόστος, που θα εμφανίζεται και θα υπολογίζεται στον προϋπολογισμό
του. Δεν κατανοούμε με ποια λογική λοιπόν, κρίνεται δημοσιονομικά συμφέρουσα η εκχώρηση της υπηρεσίας
καθαριότητας σε ιδιώτη ανάδοχο, όταν το κόστος του ιδιώτη εργολάβου (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα ανέρχεται
συνολικά στο ποσό των 529.062,04 ευρώ, δηλαδή  68.295,52 ευρώ περισσότερα, σε σύγκριση με 25 εργαζόμενους
καθαριότητας με ατομικές συμβάσεις!!!
Με βάσει τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η εκχώρηση της καθαριότητας σε ιδιώτη ανάδοχο κάθε άλλο παρά συμφέρουσα
είναι από δημοσιονομικής απόψεως. Εκτός των άλλων ορατός θα παραμένει πάντα ο κίνδυνος επαναφοράς των
εξοντωτικών ωραρίων, των πενιχρών μισθών των εργολάβων, της απλήρωτης εργασίας, των μειωμένων εργασιακών
δικαιωμάτων και των γνωστών σε όλους μας εκβιασμών.
Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν αποκτήσει πείρα πολύτιμη για την απαιτητική εργασία του Νοσοκομείου μας. Αφού, παρά
τις αντίξοες συνθήκες και την εργασιακή ανασφάλεια, όλο αυτό το διάστημα στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων,
παρέχοντας όλες τις προϋποθέσεις (καθαριότητα κλινικών, χειρουργείων, ΤΕΠ, εξωτερικών ιατρείων κλπ) προκειμένου
να υλοποιείται με επάρκεια και ασφάλεια η περίθαλψη των ασθενών. Για τούτο και τυχόν απόλυσή τους πέρα από τα
πολλαπλά προβλήματα που θα δημιουργήσει στους ίδιους και τις οικογένειές τους, θα επιφέρει σοβαρή
δυσλειτουργία στο νοσοκομείο τη σημερινή κρίσιμη περίοδο.
Οι ανάγκες της καθαριότητας του Νοσοκομείου είναι μόνιμες, μόνιμες πρέπει να είναι και οι εργασιακές σχέσεις των
καθαριστών.
Διεκδικούμε :
 Να σταματήσει κάθε διαδικασία παράδοσης της καθαριότητας σε εργολαβικά συμφέροντα.
 Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων.
 Να μην επανέλθουν οι εργολαβικές εταιρείες.
 Να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές
σχέσεις.

 Επανασύσταση όλων των οργανικών θέσεων του Νοσοκομείου σε καθαριότητα, σίτιση κλπ., που έχουν
καταργηθεί.

Για το ΔΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Λαμπαδοχυτός Γιάννης Κουβαρά Ολυμπία

 Please follow and like us:
fb-share-icon