Μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν τῆς Χίου
Μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν τῆς Χίου

*

Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τηρουμένων τῶν
ὁρισθέντων μέτρων ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν
Χίου ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω.
Ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν
καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος μαζί μέ τόν Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Μουσᾶν καί τόν
Ἀρχιδιάκονον κ. Ἀπόστολον Λάρδαν, ἐνῶ ἔψαλαν ὁ Πρωτοψάλτης
κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος καί ὁ Λαμπαδάριος κ. Ἀντώνιος
Κυδώνης.
Εἰς τό Θεῖον Κήρυγμα καί ἐπί τῇ βάσει τῆς Κρίσεως ζώντων
καί νεκρῶν ἀπό τόν Δίκαιον Κριτήν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ὁ
Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν ἐξουσίαν τῆς κρίσεως, ἡ ὁποία
ἐδόθη μόνον εἰς τόν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν ΄΄ ὅτι Υἱός
ἀνθρώπου ἐστίν΄΄(Ἰωάν. ε΄, 27) ἀλλά καί εἰς τό ἁμάρτημα τῶν
ἀνθρώπων νά κρίνουν καί νά κατακρίνουν τούς ἀδελφούς των, τό
ὁποῖον ἀντίκειται εἰς τούς λόγους τῆς Ἁγίας Γραφῆς ΄΄μή κρίνετε
ἵνα μή κριθῆτε΄΄ (Ματθ. ζ΄, 1) καί ΄΄σύ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον
ἱκέτην;΄΄(Ρωμ. ιδ΄, 4).
Εἰς τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη τό
καθιερωμένον ἀπό τό 2012 Μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων
Ποιμεναρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Χίου ἀπό τόν Δωρόθεον, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρεται εἰς τά Πρακτικά τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
(325 μ. Χ.) ἕως τόν Διονύσιον (Μπαϊρακτάρην) (1979-2011). Ὁ
Σεβασμιώτατος Χίου, λόγῳ τῆς Ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν
Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἀνεφέρθη εἰδικώτερον εἰς τόν
Ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτην Χίου Πλάτωνα Φραγκιάδην, ὁ ὁποῖος
ἐπιβάλλει εἰς τούς Ποιμενάρχας τῆς Χίου μαζί μέ τήν
ἐκκλησιαστικήν νά ἔχουν καί ἐθνικήν ἀποστολήν εἰς τήν
μαρτυρικήν καί ἀκριτικήν Μητρόπολίν μας. Οἱ Ἱερές ἀκολουθίες
ἀναμετεδόθησαν ἀπό τόν Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: