Σε δυο φάσεις η άσκηση Κυδαλίων

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας τουΔήμου Χίου στα πλαίσια του Σχεδιασμού και τηςΟργάνωσης της υπηρεσίας, σε θέματα φυσικών,τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, όπως αυτάορίζονται στα Σχέδια που έχει εκδώσει η ΓενικήΓραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου και τηςκλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων  στο πλανήτημας, προσπαθεί να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της και τιςσυνεργασίες μεταξύ των φορέων / υπηρεσιών  αλλά καιτων πολιτών.  

Συγκεκριμένα στη φάση αυτή και λόγω αυξημένηςεπικινδυνότητας της περιοχής θα διεξαχθεί άσκησηοργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών λόγωδασικής πυρκαγιάς με την κωδική ονομασία«ΚΗΔΑΛΙΩΝ 2022»,  στην Κοινότητα Βολισσού ΔΕΑμανής  με την συμμετοχή όλων των φορέων /υπηρεσιών της νήσου Χίου.

Λίγα λόγια για την επιλογή τουονόματος

«Κηδαλίωνας»

Στην Ελληνική μυθολογία με το όνομα Κηδαλίωνας(Κηδαλίων, από το ρήμα κηδαλίζω = εξαγνίζω)αναφέρεται ένας Νάξιος δαίμονας άγνωστης γενεαλογίαςστον οποίο η θεά Ήρα εμπιστεύθηκε τον νεογέννητοΉφαιστο. Ο Κηδαλίων ανέθρεψε τον θεό και του δίδαξετην τέχνη της σιδηρουργίας, ενώ όταν ο Ήφαιστοςενηλικιώθηκε ο Κηδαλίων έγινε υπηρέτης του. ΟΚηδαλίων αναφέρεται και στον μύθο του Ωρίωνα καιτου βασιλιά της Χίου Οινοπίωνα: όταν ο Ωρίωντυφλώθηκε από τον Οινοπίωνα, κατέφυγε στη Λήμνο,όπου ο `Ηφαιστος του έδωσε τον Κηδαλίωνα για οδηγό.Ο γιγάντιος Ωρίωνας πήρε στον ώμο του τον Κηδαλίωνακαι, βαδίζοντας υπό την καθοδήγησή του προς τηνανατολή του ήλιου αντικρύζοντας τον ήλιο, θεραπεύθηκεαπό τις ηλιακές ακτίνες. Η ιστορία αναφέρεται μεταξύάλλων και στη Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου (Α΄ 25).

Τον τίτλο «Κηδαλίων» είναι γνωστό ότι είχε ένα χαμένοσήμερα σατυρικό δράμα του Σοφοκλέους, του οποίουελάχιστοι στίχοι σώζονται και είναι άγνωστο αν ηυπόθεσή του αφορούσε την παιδική ηλικία τουΗφαίστου ή τον μύθο της τυφλώσεως του Ωρίωνα. ΟΚηδαλίων συγκαταλέγεται από κάποιες αρχαιότερεςπηγές ανάμεσα στους Καβείρους, ενώ από κάποιεςνεότερες πηγές ανάμεσα στους Κύκλωπες, από τη στιγμήπου τα τεράστια αυτά όντα θεωρήθηκαν υπηρέτες τουΗφαίστου, κατά την Ελληνιστική εποχή. Σε κάποιατοιχογραφία που περιγράφει ο Λουκιανός, απεικονιζότανο Ωρίων να φέρει στους ώμους του τον Κηδαλίωνα.Παρόμοια παράσταση ανεγνώρισε ο Helbig σετοιχογραφία της Πομπηίας. Επίσης, ο Κηδαλίωνπαριστάνεται κατά τον Wilamowitz με μορφή νάνου σεένα ανάγλυφο που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου.Παράσταση του Κηδαλίωνα υπάρχει και σε ανάγλυφοαπό την Πομπηία.

(Πηγή: Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια)

Σκοπός

Η Άσκηση στο πεδίο στοχεύει στην αφύπνιση, γνώση,ετοιμότητα, δοκιμή, εξέταση και αξιολόγηση, τωνΣχεδίων / Μνημονίων Ενεργειών, του ανθρώπινουδυναμικού, των μηχανικών μέσων και του εξοπλισμούκαθώς και της συνεργασίας μεταξύ όλων τωνεμπλεκομένων φορέων / υπηρεσιών.

Την πλήρη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων γιατις διαδικασίες, τις απαιτήσεις και τις τοπικέςιδιαιτερότητες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση τηςδράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσηςπληθυσμού γενικά και ειδικότερα στην συγκεκριμένηπεριοχή.

Την εκπαίδευση-δοκιμασία τους στη διαδικασία λήψηςαποφάσεων κατά την οργανωμένη απομάκρυνσηπολιτών / επισκεπτών.

Τη μέτρηση και αξιολόγηση του χρόνου που θααπαιτηθεί για την αποτελεσματική υλοποίηση τουμέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης, σύμφωνα με τοσενάριο της άσκησης.

Την ανάδειξη αδυναμιών / δυσκολιών κατά τηνοργάνωση και υλοποίηση της δράσης και τη λήψηκατάλληλων μέτρων προς εξάλειψη αυτών.

Τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας των εμπλεκομένωνφορέων.

Την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καιαποτελεσματικότητας των ενεργά εμπλεκομένων φορέωνκαι Υπηρεσιών.

Σκοπός της άσκησης είναι να συμμετέχουν όλοι σε έναγεγονός οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού, μέσααπό τον τομέα του ο καθένας ξεχωριστά αλλά καισυλλογικά, ανάλογα με τον σχεδιασμό που έχειπροηγηθεί, τόσο πριν το  συμβάν πυρκαγιάς, στηνετοιμότητα και γνώση των ενεργειών που θα πρέπει ναέχουν οργανώσει για τη μείωση των συνεπειών, όσο γιατη συνέχιση του συνόλου των δραστηριοτήτων τουΔημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, των Σχολικών Μονάδων,και λοιπών τομέων μέχρι την εξομάλυνσή του.

Αντικειμενικοί στόχοι Άσκησης στοΠεδίο

Οι βασικότεροι στόχοι της Άσκησης στο Πεδίο είναι:  

Να δοκιμαστεί η φάση της αρχικής εκτίμησης τηςκατάστασης, καθώς και της άμεσης απόκρισης κινητοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων υπηρεσιών.  
Να γίνει εφαρμογή της διαδικασίας σύγκλησης καιλειτουργίας των έκτακτων Συντονιστικών Οργάνωνγια πυρκαγιά (ΣΟΠΠ ή ΣΤΟ).  
Να διαπιστωθεί η εφικτότητα της επικοινωνίας μεταξύτων επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων και ηαποτελεσματικότητα των διαφορετικών τρόπωνεπικοινωνίας.  
Να εκτιμηθεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητωνπόρων.  
Να διαπιστωθούν αδυναμίες ή προβλήματα σταμνημόνια ενεργειών/συνεργασίας των αρμόδιωνφορέων.  
Να διερευνηθεί η ετοιμότητα κινητοποίησης τωνΕθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σεπυρκαγιά.  
Να γίνει εφαρμογή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκηςδημοσίων και ιδιωτικών φορέων / υπηρεσιών,σχολείων, επιχειρήσεων κλπ, ώστε να διαπιστωθούντυχόν αδυναμίες.  
Να δοκιμαστεί η διαδικασία παροχής άμεσης στέγασηςσε πληγέντες από πυρκαγιά.  
Να εκπαιδευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και ναβελτιωθούν οι σχετικές δεξιότητές τους.  
Να γίνει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του γενικούπληθυσμού σε θέματα αυτοπροστασίας και τωνχώρων καταφυγής που πρέπει να προσφύγουν.  
Να γίνει αξιοποίηση και αξιολόγηση νέωνμεθοδολογιών και τεχνικών.

Χρονοδιάγραμμα Σχεδιασμού

Η έναρξη εργασιών για τον σχεδιασμό της Άσκησης στοΠεδίο σε επίπεδο

Δήμου Χίου, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 σεσυνεργασία με την Γενική Γραμματεία ΠολιτικήςΠροστασίας (ΓΓΠΠ),την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Διοργανώθηκε σειρά εκπαιδευτικών δράσεων μεκεντρικό θέμα: «Πολιτική Προστασία, διαχείρισηκρίσεων και μέτρα αυτοπροστασίας από φυσικές,τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές», πουαπευθύνονταν σε φορείς, υπηρεσίες, εκπαιδευτικούς καιπολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αρκετέςσυναντήσεις εργασίας, καθώς και εξατομικευμένεςενημερώσεις σε όλους τους  προέδρους των κοινοτήτωντης Χίου, αλλά και ενημερωτικές ομιλίες σε χωριά, όπωςη Βολισσός κλπ.  

Σήμερα λοιπόν μετά από τα σεμινάρια, την εκπαίδευσηκαι την Άσκηση επί Χάρτου που πραγματοποιήθηκαν,είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην δεύτερη φάση πουείναι η διεξαγωγή της Άσκησης στο Πεδίο σε επίπεδοΔήμου Χίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Οκτωβρίου 2022.  

Στο τέλος της Άσκησης θα ακολουθήσει η αξιολόγησητης, με συζήτηση και τοποθέτηση όλων τωνεμπλεκομένων και με την καταγραφή τους στο ειδικόέντυπο αξιολόγησης που θα δοθεί από τους διοργανωτές.

Ομάδα Σχεδιασμού Άσκησης (ΟΣΧΑ)

H Άσκηση στο Πεδίο με την κωδική ονομασία«ΚΗΔΑΛΙΩΝ 2022», σχεδιάσθηκε από την ΟμάδαΣχεδιασμού Άσκησης (ΟΣΧΑ) που συστήθηκε από τονΔήμο Χίου, που συνέταξε και διαμόρφωσε το σενάριοκαι τα επεισόδια της Άσκησης.

Η Ομάδα Σχεδιασμού Άσκησης αποτελείται  από τουςκάτωθι:

Σταύρο Καπελαρίδη

Γεώργιο Φλατσούση

Νικόλαο Βορριά,

Παναγιώτη Μανδάλα

Ιωάννη Κουντουριάδη,

Ευγενία Λαγού

Βασική Επιδίωξη της Άσκησης

Να βελτιωθεί η ικανότητα συντονισμού καισυνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.  
Να εξετασθεί ο τρόπος και ο βαθμός της ροήςπληροφοριών για την πρώτη εκτίμηση των ζημιώνπου έχουν προκληθεί.  
Να οργανωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες τωνφορέων / υπηρεσιών για τη συνέχιση της λειτουργίαςτους σε περίπτωση που έχουν πληγεί οι κτηριακέςτους υποδομές και να αναπτύξουν προεπιλεγμένους εναλλακτικούς χώρους.  
Να εφαρμόσει το προσωπικό του κάθε φορέα /υπηρεσίας το Σχέδιο Αντιμετώπισης ΈκτακτωνΑναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδικήονομασία «ΙΟΛΑΟΣ », καθώς και τον τρόπο με τονοποίο θα λειτουργήσει για την εξασφάλιση τηςσυνέχισης της λειτουργίας της υπηρεσίας του.  
Να ενημερωθεί ο πληθυσμός για τους χώρουςκαταφυγής και τους χώρους καταυλισμού.  
Να βελτιωθεί το επίπεδο συνεργασίας των αρμοδίωνυπηρεσιών για την παροχή πρώτων αναγκών στουςπολίτες αλλά και για την εγκατάσταση και ομαλήλειτουργία των χώρων καταυλισμού.
Να δοκιμαστούν νέες τεχνολογίες για την άμεσηπληροφορία, τον βέλτιστο συντονισμό και την άμεσηπαροχής βοήθειας στους πληγέντες.

Συμμετέχοντες στην Άσκηση

Ασκούμενοι ορίζονται όλοι οι παρακάτω φορείς / υπηρεσίες:  

1. Ιερά Μητρόπολις Χίου  
2. Στρατιωτική Διοίκηση Χίου  
3. Περιφερειακή Ενότητα Χίου  
4. Δήμος Χίου (εμπλεκόμενοι σύμφωνα με το σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ)
5. Κοινότητα Βολισσού
6. Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου  
7. Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου  
8. Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου
9. Διεύθυνση Δασών Χίου
10. Κέντρο Υγείας Χίου
11. Παράρτημα ΕΚΑΒ Χίου
12. ΔΕΥΑΝ Χίου
13. ΔΕΔΔΗΕ
14. Σχολικό Κέντρο Βολισσού
15. Λιμενικό Ταμείο Χίου  
16. Οι Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας:
I. Σύλλογος Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Δήμου Ιωνίας Χίου
II. Αερολέσχη Χίου
III. Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου
IV. Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών Χίου
V. Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κεράμου
VI. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Δασοπυρόσβεσης ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΡΙΚΟΣ
VII. Ώρα για Δράση
VIII. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Χίου
IX. Σύλλογος Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Μεστών Χίου
X. Εθελοντική Ομάδα Πυρασφάλειας Πυρόσβεσης Αναδάσωσης ΘολοποταμίουΟΜΑΔΑ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ
XI. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Αγιασμάτων
XII. Κυνηγετικός Σύλλογος Χίου “Άρτεμις”
XIII. Ομάδα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Πυργίου Ο Πήγασος
XIV. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Χίου
XV. Εξωραϊστικός Πoλιτιστικός Σύλλογος Φίλων Λιθίου “Ο Αληθής Λιμήν” (ΟΜΑΔΑ Λ)
XVI. Ομάδα Εθελοντικής Δράσης ΟλύμπωνΧίου
XVII. Εθελοντική  Ομάδα  πυρασφάλειας  –  πυρόσβεσης  –  αναδάσωσης  Αγίου Γεωργίου Συκούση
XVIII. Ελληνική ομάδα Διάσωσης
XIX. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Σενάριο

Α΄ Φάση Σεναρίου:

Αναγγελία Πυρκαγιάς και αρχική εκτίμηση τηςκατάστασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

HMEΡOMHNIA: 10/10/2022  ΩΡΑ:  23:00΄

Ανεξέλεγκτη καίει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ τηςΔευτέρας 10/10 λίγο μετά τις 23:00, σε αγροτοδασικήέκταση στην κοινότητα Παρπαριάς της Αμανής τουδήμου Χίου.

Επικοινωνία με το Ενιαίο Συντονιστικό ΚέντροΕπιχειρήσεων (ΕΣΚΕ)/ Κέντρο Επιχειρήσεων ΠολιτικήςΠροστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής ΓραμματείαςΠολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) ανταλλάσσονταςπληροφορίες για την εξέλιξη της Πυρκαγιάς.

Διατυπώνονται απόψεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες σταΜΜΕ για την εξέλιξη του φαινομένου.  

Υπάρχουν οι πρώτες αναφορές, από την ΠυροσβεστικήΥπηρεσία Χίου, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου καιτην Πολιτική Προστασία του Δήμου Χίου.

HMEΡOMHNIA: 11/10/2022  

Η Δασική πυρκαγιά. πλησιάζει στον οικισμό τηςΒολισσού.

Β΄ Φάση Σεναρίου:  

Πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι και η πυρκαγιά πλησιάζειτον οικισμό της Βολισσού.

Η πυροσβεστική υπηρεσία υπολογίζει ότι σε δύο-τρειςώρες θα μπει στον οικισμό, ο Διοικητής τηςΠυροσβεστικής Υπηρεσίας εισηγείται εκκένωση ώστε ναμην κινδυνεύσουν οι κάτοικοι καθώς το πύρινο μέτωποδείχνει να απειλεί τον οικισμό.

Στο σημείο βρίσκεται επίσης  ισχυρή δύναμη τηςΑστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίουκαι της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Το έργο τηςΠυροσβεστικής γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο με δεδομένοότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ζητείται συνδρομήμηχανημάτων έργου για τη διάνοιξη ζώνης καθώς καιεπιπλέον υδροφόρων οχημάτων.

Γίνεται αναφορά για αγνοούμενο στην περιοχή τηςΛήμνου. Γυναίκα σε πανικό αναζητεί το σύζυγο της πουμε άγνοια του κινδύνου εκτελεί αγροτικές εργασίες στοχωράφι του και διαθέτει κινητό τηλέφωνο.

Γίνεται αναφορά για τραυματία, μέλος εθελοντικήςομάδας που επιχειρούσε στην περιοχή ΧΧΧΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν δύο άτομα μεκινητικά προβλήματα στον οικισμό της Βολισσού, δύοάτομα με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και δύοάτομα που αρνούνται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους.

Πολλοί γονείς με τα οχήματά τους κατευθύνονται προςτο σχολικό συγκρότημα προκειμένου να πάρουν ταπαιδιά τους. Επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση καιγενική αναστάτωση μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικώνπου προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη.

Το ασθενοφόρο που έχει παραλάβει τον τραυματίαεθελοντή (περίπτωση 4 σεναρίου) έχει αποκλειστεί καιδεν μπορεί να κατευθυνθεί προς το νοσοκομείο Χίου.

Παρατηρητές ορίζονται οι παρακάτω:

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου

Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Χίου

Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Εκπρόσωπος Δήμου Χίου

Εκπρόσωπος Εθελοντικών ομάδων Χίου

Μετά την ολοκλήρωση των επεισοδίων θα ακολουθήσει αποτίμηση της άσκησης.

Λόγω της πανδημίας COVID-19 παρακαλούμε να τηρήσετε στο μέτρο του δυνατού τα μέτρα αυτοπροστασίας.

Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο

Ακολουθήστε μας στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο twitter

Ακολουθήστε μας στο facebookPlease follow and like us:
fb-share-icon