Μέτρα στήριξης για το σύνολο των εργαζομένων στο χώρο της Τέχνης-Πολιτισμού


Μέτρα στήριξης για το σύνολο των εργαζομένων στο χώρο της
Τέχνης και του Πολιτισμού.

Πρόταση νόμου του ΚΚΕ: Μέτρα στήριξης για το σύνολο των εργαζομένων στο χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Είναι γνωστό ότι όλοι οι κλάδοι των καλλιτεχνών – μισθωτών,
αυτοαπασχολούμενων, μικρών επαγγελματιών – και γενικότερα των
εργαζομένων στο χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού μαστίζονται από την
ανεργία ή την περιστασιακή απασχόληση. Η αδήλωτη και ανασφάλιστη
εργασία τείνει να γίνει ο κανόνας. Τα αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόζουν
διαχρονικά οι κυβερνήσεις διαμόρφωσαν ένα εργασιακό περιβάλλον στον
τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού με δουλειά χωρίς υποτυπώδη
δικαιώματα, με αποτέλεσμα η αγωνία της επιβίωσης για τους εργαζόμενους
να εντείνεται ολοένα και περισσότερο.
Η πανδημία διόγκωσε στο έπακρο τα προβλήματα αυτών των
εργαζομένων. Κάθε δραστηριότητα στους τομείς απασχόλησής τους
(μουσικές και θεατρικές σκηνές, συναυλίες, θέατρα, κινηματογράφοι,
εκθεσιακοί χώροι, αίθουσες τέχνης, μουσεία, χώροι ψυχαγωγίας, Φεστιβάλ,
εκπαίδευση, τηλεοπτικά γυρίσματα κλπ) διακόπηκε, με αποτέλεσμα η
πλειονότητα των εργαζομένων σε όλους τους χώρους του πολιτισμού και σε
όλες τις ειδικότητες να μην έχουν εισόδημα. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από
την αβεβαιότητα για το μέλλον της εργασίας τους, καθώς άγνωστο παραμένει
το πότε και με ποιες προϋποθέσεις η καλλιτεχνική δραστηριότητα θα
επανέλθει στην πρότερή της κατάσταση. Παρόλα αυτά, η μεγαλύτερη μερίδα
των σκληρά δοκιμαζόμενων καλλιτεχνών και λοιπών εργαζομένων του

2

Πολιτισμού, δεν έλαβε ούτε καν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800,00
€.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας άκουσε από την πρώτη στιγμή τις
διεκδικήσεις των σωματείων τους, παρακολούθησε και συμπαραστάθηκε στις
πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις τους και υιοθέτησε το δίκαιο αίτημά
τους για άμεση λήψη ολόπλευρων και ουσιαστικών μέτρων στήριξης για το
σύνολο των εργαζομένων στο χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού, ώστε να
εξασφαλίζεται στοιχειωδώς η επιβίωσή τους.
Για τους λόγους αυτούς η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει
την παρούσα Πρόταση Νόμου, αποτελούμενη από ένα άρθρο, στο οποίο
παρατίθενται τα μέτρα που λαμβάνονται για την άμεση ανακούφιση και
στήριξη τους καθώς και η έναρξη και η διάρκεια ισχύος αυτών.
Αθήνα 06/05/2020

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3

ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1.

 

Α. Εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων (ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη
αντίστοιχου της ειδικότητάς τους κωδικού επαγγέλματος), με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας κι αν συμβάλλονταν/συμβάλλονται (ενδεικτικά: συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας, συμβάσεις έργου, δελτίο παροχής υπηρεσιών,
εργόσημο, τίτλο κτήσης -απόδειξη δαπάνης- κλπ), σε τομείς της Τέχνης και
του Πολιτισμού, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε σε κρατικούς φορείς, φορείς της
γενικής κυβέρνησης εποπτευόμενους από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ή σε φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνουν επίδομα στήριξης, ανερχόμενο στο
ποσό των 535,00 € ανά μήνα. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με το ποσό
των 50,00 € επιπλέον μηνιαίως για κάθε τέκνο ηλικίας μέχρι 18 ετών, όπως
και για κάθε τέκνο ηλικίας μέχρι 24 ετών εφόσον φοιτά σε οποιαδήποτε
μεταδευτεροβάθμια σχολή. Το ως άνω επίδομα στήριξης μετά της ως άνω
προσαύξησης -στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής
της- καταβάλλεται τις πρώτες πέντε (5) ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα και
για το χρονικό διάστημα από 1/5/2020 έως και την πλήρη άρση κάθε
περιοριστικού μέτρου (παύση πρωτοκόλλων ασφαλούς χρήσης για τους
χώρους πολιτισμού). Το επίδομα  στήριξης μετά της ως άνω προσαύξησης –
στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της- είναι
ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Δικαιούχοι του επιδόματος στήριξης μετά της σχετικής ως άνω προσαύξησης
-εφόσον συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση χορήγησής της- είναι όλοι οι κατά
τα ανωτέρω εργαζόμενοι:
α) που έχουν πέντε (5) ένσημα ή πέντε (5) εργόσημα κατά το χρονικό
διάστημα από την 1/1/2019 έως και σήμερα, ή
β) που ανέπτυξαν έστω κι ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα μέσα στο
χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως και σήμερα, αποδεικνυόμενη έστω και με
μία μόνο απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή έστω και με έναν μόνο τίτλο κτήσης
-απόδειξη δαπάνης- κι ανεξάρτητα από το ποσό της αμοιβής το οποίο
έλαβαν.

Στο καθεστώς χορήγησης του ως άνω επιδόματος στήριξης υπάγονται και
εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και

5

κάποιος/οι εξ αυτών (των εργοδοτών) δεν έχουν θέσει σε αναστολή την
εργασιακή σχέση του εργαζόμενου. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος
λαμβάνει επίδομα στήριξης μειωμένο κατά το καθαρό ποσό που λαμβάνει
μηνιαίως από τον εργοδότη που δεν έχει θέσει σε αναστολή την εργασιακή
σχέση του εργαζομένου.
Η υπαγωγή εργαζόμενου στο καθεστώς του επιδόματος στήριξης δεν
καταργεί το δικαίωμά του να ζητήσει και να λάβει το εποχικό βοήθημα.
Απαγορεύεται συμψηφισμός του εδώ προβλεπόμενου επιδόματος στήριξης
και του ειδικού εποχικού βοηθήματος στην περίπτωση που τα περιοριστικά
μέτρα (πρωτόκολλα ασφαλούς χρήσης για τους χώρους πολιτισμού)
επεκταθούν και κατά την περίοδο καταβολής του ειδικού εποχικού
βοηθήματος.
Το ειδικό εποχικό βοήθημα του έτους 2020 θα καταβληθεί οπωσδήποτε και
προσηκόντως σε όλους το έτος 2021, ακόμη κι αν δεν πληρούνται από τους
αιτούντες οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων του νόμου και των οικείων
υπουργικών αποφάσεων.
Β] Ρυθμίσεις για τους μακροχρόνια ανέργους
Εργαζόμενοι στον κλάδο της Τέχνης και του Πολιτισμού, που είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., λαμβάνουν το επίδομα
ανεργίας, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των όρων και των προϋποθέσεων
της ισχύουσας νομοθεσίας για την χορήγησή του, από την 1/3/2020 και μέχρι
και την άρση κάθε περιοριστικού μέτρου (παύση πρωτοκόλλων ασφαλούς
χρήσης για τους χώρους πολιτισμού), εκτός αν ο εργαζόμενος δικαιούται –
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας- το επίδομα ανεργίας για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα.

Γ] Ρυθμίσεις για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Τέχνης και του
Πολιτισμού

6

1. Αυτοαπασχολούμενοι καλλιτέχνες – δημιουργοί που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Τέχνης και του Πολιτισμού, λαμβάνουν
επίδομα στήριξης, ανερχόμενο στο ποσό των 535,00 € ανά μήνα. Το ποσό
αυτό προσαυξάνεται με το ποσό των 50,00 € επιπλέον για κάθε τέκνο ηλικίας
μέχρι 18 ετών, όπως και για κάθε τέκνο ηλικίας μέχρι 24 ετών εφόσον φοιτά
σε οποιαδήποτε μεταδευτεροβάθμια σχολή. Το ως άνω επίδομα στήριξης
μετά της ως άνω προσαύξησης -στην περίπτωση που συντρέχουν οι
προϋποθέσεις χορήγησής της- καταβάλλεται τις πρώτες πέντε (5) ημέρες
κάθε ημερολογιακού μήνα και για το χρονικό διάστημα από 1/5/2020 έως και
την πλήρη άρση κάθε περιοριστικού μέτρου (παύση πρωτοκόλλων ασφαλούς
χρήσης για τους χώρους πολιτισμού). Το επίδομα  στήριξης μετά της ως άνω
προσαύξησης -στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής
της- είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε
οφειλή.

2. Κάθε μικρή επιχείρηση (Α.Μ.Κ.Ε., ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., σύλλογοι,
σωματεία κλπ.), πλην ανωνύμων εταιρειών, που κατά το φορολογικό έτος
2018 είχε καθαρό ετήσιο εισόδημα έως και δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ
(15.000,00 €), λαμβάνει επίδομα στήριξης, ανερχόμενο στο ποσό των 535,00
€ ανά μήνα. Το ως άνω επίδομα στήριξης καταβάλλεται τις πρώτες πέντε (5)
ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα και για το χρονικό διάστημα από 1/5/2020
έως και την πλήρη άρση κάθε περιοριστικού μέτρου (παύση πρωτοκόλλων
ασφαλούς χρήσης για τους χώρους πολιτισμού). Το επίδομα  στήριξης μετά
της ως άνω προσαύξησης -στην περίπτωση που συντρέχουν οι
προϋποθέσεις χορήγησής της- είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
3. Κάθε αυτοαπασχολούμενος καλλιτέχνης – δημιουργός, όπως και κάθε
μικρή επιχείρηση (Α.Μ.Κ.Ε., ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., σύλλογοι,
σωματεία κλπ.), πλην ανωνύμων εταιρειών, που δικαιούται κατά τα ανωτέρω
το μηνιαίο επίδομα στήριξης:
α) απαλλάσσεται οριστικά -κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης-
της υποχρέωσης καταβολής τόκων, προστίμων και κάθε εν γένει

7

προσαύξησης καθώς και του ποσού που ισούται με το 30% του κεφαλαίου
κάθε εν γένει οφειλής προς το Υπουργείο Οικονομικών και τις υπηρεσίες του
αλλά και προς κάθε Τράπεζα.
β) απαλλάσσεται οριστικά -κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης-
της υποχρέωσης καταβολής προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τόκων, προστίμων
καθώς και του ποσού που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες εισφορές ατομικής
ασφάλισης για τον κλάδο υγείας.
γ) δικαιούται επιδόματος στέγασης, ίσου με το 40% του καταβαλλόμενου
μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης, για το χρονικό διάστημα από
1/5/2020 έως και την πλήρη άρση κάθε περιοριστικού μέτρου (παύση
πρωτοκόλλων ασφαλούς χρήσης για τους χώρους πολιτισμού).
δ) απαλλάσσεται από την υποχρέωση προκαταβολής φόρου, καταβολής του
τέλους επιτηδεύματος και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ),
αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2020, καθώς επίσης κι από κάθε
είδους δημοτικά τέλη για το χρονικό διάστημα από 1/5/2020 έως και την
πλήρη άρση κάθε περιοριστικού μέτρου (παύση πρωτοκόλλων ασφαλούς
χρήσης για τους χώρους πολιτισμού).
ε) Για όλα τα ανωτέρω, κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης και είσπραξης,
δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, κατασχέσεων κλπ. αναστέλλεται από
1/5/2020 έως και 31/12/2020.

Δ] Επιπλέον μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους, τους
αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Τέχνης και του Πολιτισμού και είναι
δικαιούχοι του επιδόματος στήριξης.

1. Επεκτείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800,00 €
σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και των πολύ
μικρών -κατά τα ανωτέρω- επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο της Τέχνης και του Πολιτισμού και οι οποίοι αποκλείσθηκαν από τις

8

προηγούμενες κυβερνητικές ρυθμίσεις (ΠΝΠ, ΚΥΑ κλπ), λόγω έλλειψης των
προϋποθέσεων που προβλέπονταν σε αυτές.

2. Παρέχεται –κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων- πλήρης
ασφαλιστική ικανότητα σε όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, από
1/5/2020 έως και την πλήρη άρση κάθε περιοριστικού μέτρου (παύση πρωτοκόλλων
ασφαλούς χρήσης για τους χώρους πολιτισμού).

3. Αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής κάθε εν γένει οφειλής προς το
Υπουργείο Οικονομικών και όλες τις υπηρεσίες του και προς τις Τράπεζες,
αζημίως για τον οφειλέτη, μέχρι και την πλήρη άρση των περιοριστικών
μέτρων.

4. Ορίζεται αφορολόγητο όριο στο ύψος των 12.000,00 € ετησίως,
προσαυξημένο κατά το ποσό των 3.000,00 € για κάθε προστατευόμενο
μέλος.

5. Προστατεύεται απολύτως η πρώτη κατοικία και απαγορεύεται κάθε πράξη
αναγκαστικής εκτέλεσης για την πρώτη κατοικία.

6. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε εν γένει οφειλής προς
εταιρείες ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών και
απαγορεύεται ρητά η διακοπή των παροχών αυτών λόγω οφειλών των ως
άνω δικαιούχων προς τους παρόχους τους.

Ε] ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α.,
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Οι δικαιούχοι του επιδόματος στήριξης δύνανται να συμμετέχουν στα ειδικά
προγράμματα στήριξης του ΥΠ.ΠΟ.Α., χωρίς απαραίτητα να διαθέτουν Κ.Α.Δ.
ή ενεργό ΚΑΔ.

9

2. Οι αγορές και οι αναθέσεις από το κράτος και τους φορείς του,
καλλιτεχνικών έργων ή καλλιτεχνικών υπηρεσιών σε κάθε είδος τέχνης,
λαμβάνουν χώρα κατόπιν Ανοιχτής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος ή με
Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό και απευθύνονται στους
αυτοαπασχολούμενους καλλιτέχνες – δημιουργούς και γενικότερα στις πολύ
μικρές επιχειρήσεις τις οποίες οι ίδιοι έχουν συστήσει, όπως αυτές ορίζονται
ανωτέρω, χωρίς τη μεσολάβηση μεσαζόντων.

3. Παρατείνεται, αναλόγως της αναγκαστικής –λόγω της πανδημίας-
αναστολής εργασιών, η υλοποίηση των επιχορηγούμενων από το ΥΠΠΟΑ και
άλλους κρατικούς φορείς προγραμματισμένων δράσεων ή παραγωγών , οι
οποίες διέκοψαν ή δεν ξεκίνησαν εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της
επιδημίας.

4. Αυξάνεται το ποσοστό του ελληνικού ρεπερτορίου  καθώς και το ποσοστό
μίσθωσης ταινιών μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης στον ραδιοτηλεοπτικό
χρόνο.
Στ] Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν από την 1/5/2020 έως και την
πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων (παύση πρωτοκόλλων ασφαλούς
χρήσης για τους χώρους πολιτισμού), εκτός αν παραπάνω αναφέρεται
διαφορετικά.

Αθήνα 06/05/2020

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ

10

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Please follow and like us:
fb-share-icon