Στον ‘αέρα’ ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στις Σχολές Σημαιοφόρων – Λιμενοφυλάκων

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Ανακοινώνεται ότι, η Προκήρυξη για την εισαγωγή ΙΔΙΩΤΩΝ στις Σχολές
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023, με το σύστημα των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ( www.hcg.gr ), καθώς και στην
ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» ( http://diavgeia.gov.gr ) (ΑΔΑ:
60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.
Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
υποβάλουν ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην
προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες
από 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή, έως και 18/02/2022 ημέρα
Παρασκευή.Please follow and like us:
fb-share-icon