ΔΛΤ: δεν υπάρχει πρόβλημα για τα δρομολόγια και την προσέγγιση των πλοίων της ακτοπλοΐας στον λιμένα της Χίου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
σχεδιασμός και υποστήριξη ιστοσελίδων kawebsites.grΗ απόφαση της χθεσινοβραδυνης συνεδρίασης του Διαδημοτικού λιμενικού ταμείου:

Ακολούθως τέθηκε το πιο κάτω θέμα:
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Α.Π. 22210/2023 και το Α.Π.22746/2023 έγγραφα της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Χίου για την ασφάλεια του Κεντρικού Λιμένα της Χίου
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Νόμου 4555/2018, το περιεχόμενο του θέματος και την αιτιολόγηση του κατ’ επείγοντος, συζήτησε το ανωτέρω θέμα.
Ο Πρόεδρος, κος Ζωάνος Κυριάκος, απέστειλε στο Δ.Σ. την εισήγηση του θέματος, στην οποία αναφερόταν τα κάτωθι.
Οι ενέργειες που έχουν γίνει από το ΔΛΤ Χίου όσον αφορά στα θέματα που τίθενται στην συνέντευξη του Λιμενάρχη Χίου και κατ’ επέκταση στο έγγραφο της εταιρείας ATTICA-GROUPείναι οι εξής:
1. Σχετικά με την Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών
→Συντάχθηκε και αποστάλει από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου με το Α.Π.2890/2022 έγγραφο η μελέτη
→Με την Α.Π. 3035/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη και η εκτέλεση του έργου
→Με το Α.Π. 3459/2022 η Υπηρεσία μας ζητάει χρηματοδότηση από το Υπ. Ναυτιλίας
→Με το Α.Π 650/2023 εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου από το Υπ. Ναυτιλίας
2. Σχετικά με την ενημέρωση του Βυθομετρικού Χάρτη του Κεντρικού Λιμένα Χίου
→Η Υπηρεσία μας απέστειλε αίτημα για την ανωτέρω υπηρεσία στο Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού με το Α.Π. 486/2023 έγγραφο
→ Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για την ταχύτερη ανάθεση της μελέτης ενημέρωσης των
βυθομέτρων του Κεντρικού Λιμένα Χίου σε εξωτερικό συνεργάτη. Σημειώνεται ότι έχει ήδη προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου οικονομικού έτους 2023, το απαραίτητο ποσό για την εκτέλεση της Υπηρεσίας
3. Σχετικά με τον έλεγχο των ύφαλων κρηπιδωμάτων
→Συντάχθηκε και αποστάλει από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου με
το Α.Π. 954/2023έγγραφο η μελέτη
→ Απεστάλη η με Α.Π. 969/2023 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς σε ενδιαφερόμενους
4. Προμήθεια και τοποθέτηση για την συμπλήρωση των υφιστάμενων προσκρουστήρων
→Με το Α.Π. 970/2023 έγγραφο του Λιμενικού ΤαμείουΧίου απεστάλη αίτημα για τη χρηματοδότηση της «Προμήθειας& Τοποθέτησης προσκρουστήρων στον κεντρικό λιμένα Χίου»
5. Εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση έργου με αντικείμενο την τοποθέτηση προσκρουστήρων στις ράμπες πρόσδεσης
→ Η διαδικασία είναι χρονοβόρα (απαιτείται η ανάθεση σε εξειδικευμένα γραφεία, η ενδελεχής μελέτη των κρηπιδωμάτων για την ορθή επιλογή τύπου προσκρουστήρων και για την ορθή αγκύρωση αυτών και λήψη εγκρίσεων από Υπουργεία) όμως, ήδη έχει εκκινηθεί από την Υπηρεσία μας.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:
▪ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ▪ Τις διατάξεις του Κώδικα περί Λιμενικών Ταμείων
▪ Το αρ. πρωτ. 911/13-03-2023 έγγραφο του Δ.Λ.Τ. Χίου
▪ Το αρ. πρωτ. 22210/16-03-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Χίου
▪ Το αρ. πρωτ. 22746/2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Χίου
▪ Την εισήγηση του κ. Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Χίου
▪ Τις τοποθετήσεις των παρόντων μελών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο Λιμενάρχης Χίου, συμφωνεί ως προς τη σκοπιμότητα αποστολής του εγγράφου, ενώ έχει αντιρρήσεις ως προς την ουσία του κειμένου της εισήγησης και του εγγράφου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Χίου.
1. Αποδέχεται την έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, και τον έλεγχο που διενεργήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τα δρομολόγια και την προσέγγιση των πλοίων της ακτοπλοΐας στον κεντρικό λιμένα της Χίου, όπως μέχρι σήμερα αυτά εκτελούνται.
2. Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην εταιρεία ATTICA GROUP.
3. Την εξουσιοδότηση του κου Προέδρου για τα περαιτέρω.
Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 54/2023.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο

Ακολουθήστε μας στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο twitter

Ακολουθήστε μας στο facebookPlease follow and like us:
fb-share-icon