ΧΙΟΣ: Εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημερώνει ότι την 30η Νοεμβρίου2021 καιώρα10:00 θα πραγματοποιηθούν
εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση επαγγελματικών αλιευτικών
σκαφών όπως προβλέπεται στις διατάξεις του υπ’αριθμ. 17 Γ.Κ.Λ (ΦΕΚ 1136 Β΄/1997),όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει καθώς και του Π.Δ 16/2004(ΦΕΚ 9 Α΄/2004).
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις είναι η υποβολή αίτησης και η
προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα I. Η παραλαβή των
δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες , κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (22710-44433) , έως και δυο (02) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία
των εξετάσεων.
3. Οι Αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους , τα οποία δεν είναι
εφοδιασμένα με την εν λόγω άδεια και συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα, για την υποβολή αίτησης
συμμετοχής εξέτασης.
4. Επισημαίνεται, ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ 5138Β΄/05-11-2021) , κατά τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι:
Υποχρεωτική χρήση μάσκας.
Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με ταχεία
ανίχνευση αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους υποψηφίους. Υποψήφιοι και εξεταστές
που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-
19, φέρουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Χίου
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ Παντελεήμων Φ.ΒΑΤΟΥΣΗΣ
 • ΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ
  (ΑΔΕΙΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ Α/Κ ΣΚΑΦΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
  1. Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας (ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18
  ο
  έτοςτης
  ηλικίας του).
  2. Ατομική Επαγγελματική Αδεια Αλιείας σε ισχύ.
  3. Για τους απογεγραμμένους ναυτικούς Ιατρική Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
  Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ) που να κρίνεται κατάλληλος για τον χειρισμό-
  διακυβέρνηση σκάφους.
  Για τους μη απογεγραμμένους ναυτικούς : Βεβαιώσεις Ιατρών Ειδικότητας: Παθολόγου
  ή Γενικής Ιατρικής και Οφθαλμίατρου Ιδιωτών ή Δημοσίου Νοσοκομείου (με στρογγυλή
  σφραγίδα νοσοκομείου και υπογραφή διευθυντή) που να πιστοποιούν «ότι κρίνεται
  κατάλληλος-ικανός για τον χειρισμό-διακυβέρνηση σκάφους»
  4. Πιστοποιητικό Θαλάσσιας προϋπηρεσίας 24 μηνών τουλάχιστον σε εμπορικά πλοία ή
  σε επαγγελματικά Α/Κ πλοία ή σε πλοία του Π.Ν. ή του Λ.Σ. σε ειδικότητες
  καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου ή τρία (03) τουλάχιστον έτη ως βοηθός λεμβούχος ή
  αθροιστικά υπολογιζόμενη προϋπηρεσία ναυτικού βοηθού λεμβούχου τουλάχιστον
  τριάντα (30) μηνών. Η προϋπηρεσία σε επαγγελματικά Α/Κ σκάφη, που δεν υποχρεούνται
  σε τήρηση ναυτολογίου, μπορεί να αποδεικνύεται από εγγραφές στο ημερολόγιο
  γέφυρας-μηχανής θεωρημένες από την κατά τόπο Λιμενική Αρχή ή από βεβαιώσεις
  ιδιοκτητών επαγγελματικών σκαφών συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ασφαλιστικού
  φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης ανωτέρω, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από Υ.Δ. του
  ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του/των Α/Κ σκάφους/φών
  στο/στα οποίο/α αποκτήθηκε η προϋπηρεσία, τα ακριβή διαστήματα αυτής, η ειδικότητα
  την οποία είχαν (καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου) καθώς και το ακριβές χρονικό
  διάστημα της ασφάλισης στον οικείο Ασφαλιστικό φορέα, κατά τον οποίο αποκτήθηκε η
  απαιτούμενη προϋπηρεσία. Η υπόψη Υ.Δ. θα συνοδεύεται από αντίγραφο της ατομικής
  επαγγελματικής άδειας αλιείας, η οποία θα πρέπει για το προς απόδειξη χρονικό
  διάστημα προϋπηρεσίας να ήταν σε ισχύ ή από σχετική βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής
  Αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας κατά
  το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Υ.Δ. ως χρόνος προϋπηρεσίας σε Α/Κ σκάφη,
  5. Πιστοποιητικό Πτυχίου Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων. Σε περίπτωση που οι
  υποψήφιοι δεν κατέχουν πιστοποιητικό φοίτησης Σ.Σ.Π.Μ., η επάρκεια κατοχής βασικών
  γνώσεων για σωστή χρήση σωστικών-πυροσβεστικών πιστοποιείται κατά την διαδικασία
  των εξετάσεων.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται εάν ο ενδιαφερόμενος
  συνταξιοδοτείται ή όχι, από οποιονδήποτε φορέα και σε θετική περίπτωση από ποιο
  Ασφαλιστικό φορέα και ότι θα τηρεί τις προϋποθέσεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.
  7. Τρείς (03) φωτογραφίες ατομικές διαστάσεων 3 Χ 3 cm.
  Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ακολουθεί διενέργεια προφορικών-
  θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων προς τη διαπίστωση ικανότητας χειρισμού Α/Κ
  σκάφους εσωτερικού σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την
  Υπηρεσία μας.
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
  8. Καταβολή των κάτωθι χρηματικών ποσών μετά από επιτυχία στις εξετάσεις:
  e-paravolo: 14,67 €
  (Μη πιστοποιημένους Χρήστες – Χορήγηση Παραβόλου- Φορέας Δημοσίου –
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία
  Παραβόλου-Επαγγελμ. Δραστηριότητες- Τύπος Παραβόλου- Αδεια Πηδαλιούχου
  Χειριστή Μηχ/της Λέμβου κωδ.3096).
  e-paravolo (Παράβολο Χαρτοσήμου κωδ.4833): 15,00 €
  (Μη πιστοποιημένους Χρήστες – Χορήγηση Παραβόλου- Φορέας Δημοσίου –
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία
  Παραβόλου-Επαγγελμ.- Τύπος Παραβόλου- Αδεια Πηδαλιούχου Χειριστή Μηχ/της
  Λέμβου).
  Υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.: 10,00 € (Η πληρωμή γίνεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου)
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  1. Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα πρέπει να φροντίσουν
  για την ύπαρξη κατάλληλου Α/Κ σκάφους εσωτερικού, προκειμένου χρησιμοποιηθεί για
  την πρακτική εξέτασή τους. Ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται με ευθύνη
  υποψηφίων.
  2. Δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται από τον υποψήφιο αλλά από τρίτον, πρέπει να
  συνοδεύονται από πρόσφατη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου.Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: