Σενάρια Περιφερειάρχη για 20 μέρες ή μη απαρτία και ομαλή μετάβαση

Λίγες μέρες μείνανε για να αναλάβει η νέα Περιφερειακή Αρχή με Περιφερειάρχη τον κ. Κώστα Μουτζούρη που ορκίζεται 31 Αυγούστου. Η ξαφνική παραίτηση της κας Καλογήρου λόγω της νέας θέσης Γ.Γ Νησιωτικής πολιτικής έφερε στο προσκήνιο το ερώτημα το ποιος θα είναι ο νέος Περιφερειάρχης της επόμενες μέρες. Στις 6 Αυγούστου συνεδριάζει ο συνδυασμός Εμείς για το Αιγαίο ωστόσο τα γρανάζια της γραφειοκρατίας οδηγούν σε χρονοβόρα σενάρια ανάληψης των νέων καθηκόντων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Χρύσανθος Ι. Αργυρίου μας αναλύει γιατί πρέπει να μην υπάρξει απαρτία την Τρίτη και να έχουμε μια ομαλή μετάβαση στην νέα Περιφερειακή Αρχή που ξεκινάει επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου.

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Θέλοντας να σας εκφράσω τις σκέψεις μου για τα προβλήματα που θα
δημιουργηθούν μετά την παραίτηση της Κας Περιφερειάρχη και την εκλογή νέου
Περιφερειάρχη στην Περιφέρειά μας με την εμπειρία των πέντε χρόνων σε θέματα
Διοίκησης και Οικονομικών σας παραθέτω τα κάτωθι, που αποτελούν και
προβληματισμούς Υπηρεσιακών παραγόντων:
Σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ.2 του ν.3852/10 αν ο Περιφερειάρχης παραιτηθεί,
εκπέσει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του, τα καθήκοντα του ασκεί, ώσπου να
εκλεγεί νέος Περιφερειάρχης, ένας από τους Αντιπεριφερειάρχες με τη σειρά
αναπλήρωσης, που ο ανωτέρω έχει ορίσει.
Όσον αφορά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η αναπλήρωση της Περιφερειάρχη
ορίστηκε με την αριθμ.πρωτ.6349/355/10-2-2017 (ΦΕΚ 712/Β/2017) απόφαση,
σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου, την αναπληρώνουν κατά σειρά οι Αντιπεριφερειάρχες Θεόδωρος
Βαλσαμίδης και Χρύσανθος Αργυρίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 162 του ν.3852/10 μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, ήτοι μέχρι τις 6/8/2019 οι σύμβουλοι του
επιτυχόντος συνδυασμού και οι άμεσα εκλεγμένοι Αντιπεριφερειάρχες αποτελούντες
για το σκοπό αυτόν ειδικό εκλεκτορικό σώμα συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και
εκλέγουν Περιφερειάρχη.
Αν για οποιονδήποτε λόγο η συνεδρίαση ματαιωθεί (δεν υπάρξει απαρτία) η
διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, ήτοι στις 11/8/2019.
Τότε ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εάν κανείς δεν συγκεντρώσει την
πλειοψηφία που απαιτείται, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται
όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια
συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό
ψήφων, γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους. Αν και στη συνεδρίαση αυτή δεν επιτευχθεί
εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, θεωρείται ότι
εκλέγεται απευθείας ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με
τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που
είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.
Η απόφαση για την εκλογή του Περιφερειάρχη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο
(2) ημερών στον οικείο Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
προσφυγή δημότη της περιοχής της περιφέρειας ελέγχει τη νομιμότητά της και
εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο
Ελεγκτής Νομιμότητας ακυρώσει την εκλογή του Περιφερειάρχη, οι σύμβουλοι
συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή μετά πάροδο
τριών (3) ημερών από την παρέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην περιφέρεια και
τηρείται η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω προθεσμίες προκύπτει ότι εάν η εκλογή Περιφερειάρχη
γίνει την 11 η Αυγούστου η απόφαση για την εκλογή του Περιφερειάρχη θα

διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο νομιμότητας έως τις
13 Αυγούστου 2019, η απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας θα εκδοθεί μέχρι τις 19
Αυγούστου 2019 και ως εκ τούτου θα υπολείπονται έντεκα ημέρες (εννέα εργάσιμες)
για τη λήξη της θητείας της μεταβατικής περιφερειακής αρχής.
Είναι προφανές ότι από την αποδοχή της παραίτησης της Περιφερειάρχη Βορείου
Αιγαίου με την αριθμ.πρωτ.39998/22-7-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΖΙΟΡ1Ι-ΕΗ1) απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μέχρι
την υποχρεωτική μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η
θέση, εκλογή νέου Περιφερειάρχη και μετά την εκλογή αυτού/ης θα προκύψουν
σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Ουσιαστικά θα επικρατήσει χαοτική κατάσταση σε θέματα συντονισμού,
ελέγχου, εγκρίσεων και εκτέλεσης αποφάσεων σε όλες τις υπηρεσίες της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στους φορείς που υπάγονται σε αυτή, όπως η
Διαχειριστική Αρχή και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα εξής:
α) Μετά την εκλογή νέου Περιφερειάρχη λήγει η θητεία των θεματικών
Αντιπεριφερειαρχών, οι οποίοι είχαν οριστεί από 1-3-2017 έως τη λήξη της θητείας
της Περιφερειακής Αρχής (α.π.6349/355/10-2-2017, ΦΕΚ712/Β/17) και οι
αρμοδιότητες που τους έχουν μεταβιβαστεί.
β) Θα προκύψει αδυναμία πληρωμών μισθοδοσίας και προμηθευτών, δεδομένου ότι
δικαίωμα υπογραφής στις επιταγές και στα έγγραφα μεταφοράς χρημάτων μεταξύ
τραπεζικών λογαριασμών εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έχουν και οι
τέως Περιφερειάρχης κ. Καλογήρου και ο νυν Αντιπεριφερειάρχης κ. Αργυρίου
Χρύσανθος. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να υπογραφούν οι επιταγές και τα
νομιμοποιητικά έγγραφα μεταφοράς χρημάτων. Η διαδικασία που θα πρέπει να
ακολουθηθεί είναι να οριστούν μετά από εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
υπηρεσιακοί παράγοντες και νέοι αιρετοί (Περιφερειάρχης , Αντιπεριφερειάρχης)
για την υπογραφή επιταγών και νομιμοποιητικών έγγραφών, η οποία στην συνέχεια
θα διαβιβαστεί σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (πχ. Εκκαθαριστικό, ταυτότητα, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δείγμα
υπογραφής). Αφού όλα τα παραπάνω εγκριθούν από την Νομική υπηρεσία των
τραπεζών, τότε και μόνο θα μπορεί η υπηρεσία να προχωρήσει σε έκδοση επιταγών
και πληρωμών. Μέσα Αυγούστου θα σταλεί από το ΥΠΕΣ η χρηματοδότηση για
την μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού. Σε περίπτωση που δεν έχει
ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία θα αδυνατεί η υπηρεσία να καταβάλει τους
μισθούς των υπαλλήλων τόσο των μονίμων όσο και των συμβασιούχων.
γ) Με την εκλογή νέου Περιφερειάρχη πρέπει να γίνει νέα αλλαγή στοιχείων σε
Εφορία, ΙΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ κλπ., όπως ήδη έγινε μια φορά λόγω παραίτησης της
Περιφερειάρχη.
δ) Λήγουν οι αποφάσεις ορισμού των Επιτροπών οι οποίες είχαν εκδοθεί με
απόφαση της Περιφερειάρχη κας Καλογήρου.

ε) Δεν μπορούν να εγκριθούν οι αποφάσεις μετακινήσεων – οδοιπορικών – αδειών
των υπηρεσιακών παραγόντων που εγκρίνονται από τον Περιφερειάρχη ή τον
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
στ) Λόγω περιορισμένων χρονικών ορίων δεν δύναται να γίνει νέος ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς, καθώς ο μέσος όρος
δημοσίευσης των αποφάσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο είναι 15 ημέρες.
Αυτά είναι και τα βασικότερα που θεωρούμε ότι πρέπει να γνωρίζετε και
ισχύουν για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Γνώμη μου λοιπόν είναι, μια που η περίοδος που διανύουμε ως Περιφερειακή
Αρχή είναι διεκπεραιωτική, να εκμεταλλευτούμε τις προθεσμίες που ορίζει ο
νόμος (άρθρο 162 του ν.3852/10) και να ακολουθήσουμε παρελκυστική τακτική,
δηλαδή να πάμε έως τις 11/08, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε
καταστάσεις ολοκληρωτικής διάλυσης των υπηρεσιών και των υποχρεώσεων
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τόσο απέναντι στους υπαλλήλους, όσο και
απέναντι σε τρίτους.
Σεβόμενος τις προσωπικές σας αποφάσεις σας ενημερώνω ότι η θητεία μου θα
τελειώσει με την έκδοση από τον Ελεγκτή Νομιμότητας της διαπιστωτικής
απόφασης για τον νέο Περιφερειάρχη.
Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την συνεργασία μας όλα αυτά τα
χρόνια.

Με εκτίμηση
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Χρύσανθος Ι. Αργυρίου

 

Please follow and like us:
fb-share-icon