Ν. Μηταράκης: Συνεχίζουμε την αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που χαράξαμε

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Ν. Μηταράκης: “Το  2022  συνεχίζουμε την αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που χαράξαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια – Οι ροές παραμένουν σταθερά χαμηλές και η αποσυμφόρηση γίνεται πράξη, τόσο στα νησιά, όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα” 

 

Μείωση κατά 79% στον αριθμό των διαμενόντων στα νησιά καταγράφεται τον Ιανουάριο του 2022, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021    

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στους διαμένοντες στην Λέρο, η οποία είναι της τάξης του 96% και ακολουθεί η Σάμος με 88%, η Χίος με 84%, η Λέσβος με 76%, και η Κως με 48%. Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αποσυμφόρηση στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου καθώς οι διαμένοντες αποτελούν πλέον το 1,36% του πληθυσμού (απογραφή 2011) ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021 αποτελούσαν το 7,33%.  

Πιο αναλυτικά, οι διαμένοντες στα νησιά τον Ιανουάριο του 2022 είναι συνολικά 3.354. Εξ’ αυτών, 3.044 διαμένουν στα ΚΥΤ και 8 σε λοιπές δομές, οι υπόλοιποι 302 διαμένουν, 116 στα Α.Τ. και τα ΠΡΟΚΕΚΑ της ΕΛΑΣ, 186 στις δομές του ΕΚΚΑ.   

Ο συνολικός αριθμός των διαμενόντων στην Επικράτεια κατά τον Ιανουάριο του 2022 παρουσιάζεται επίσης μειωμένος κατά 51% σε σχέση με το Ιανουάριο του 2021.   

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ιανουαρίου, οι ροές στις αφίξεις κατά τον 1ο μήνα του 2022 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 45% στα νησιά και κατά 51% στο σύνολο, σε σχέση με τον 1ο μήνα του 2021.   

Εντούτοις, οι ροές στις αφίξεις κατά τον Ιανουάριο του 2022 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 38% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021.  

Μετά από συστηματικές προσπάθειες, τον 1ο μήνα του 2022, 600 άτομα αναχώρησαν με προορισμό είτε την Ευρώπη είτε τρίτα κράτη μέσω των μηχανισμών απελάσεων, επιστροφών και μετεγκαταστάσεων υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ στη χώρα μας αφίχθησαν 440 άτομα, με το ισοζύγιο αναχωρήσεων /αφίξεων να παραμένει θετικό.   

Τον Ιανουάριο του 2022, συνολικά σε όλες τις δομές που διαχειρίζεται ή έχει την εποπτεία το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διέμεναν 31.508 αιτούντες άσυλο, ενώ, πλέον, τον Ιανουάριο του 2021 διέμεναν 63.915  

Οι εκκρεμότητες της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών (σε Α’ και Β’ βαθμό) καταγράφουν μείωση κατά 50%. Οι εκκρεμείς αιτήσεις σε Α και Β βαθμό αγγίζουν συνολικά τις 38.225 όταν τον Ιανουάριο του 2021 ήταν 77.197   

Αναφορικά με την νόμιμη μετανάστευση, οι άδειες διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2022 ανέρχονταν σε 686.519, αυξημένες κατά  36,0% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 και μειωμένες κατά 1,0% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021. (Η μεγάλη αύξηση των Ισχυρών Αδειών Ιανουαρίου 2022 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021 οφείλεται και  στην αυτοδίκαιη  παράταση των αδειών που δόθηκε  λόγω της πανδημίας).  

Οι τρείς κορυφαίες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων Χωρών  με άδειες  διαμονής σε ισχύ είναι Αλβανία σε ποσοστό 62,8%, η Γεωργία 4,4% και ακολουθεί η Κίνα σε ποσοστό 4,0%.  

Από τις 178.450 αιτήσεις που κατατέθηκαν για ανανέωση και χορήγηση αρχικής  άδειας διαμονής το διάστημα Ιανουαρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022, έχει εκδοθεί το  36% από αυτές που αντιστοιχεί σε 63.367 αποφάσεις χορήγησης-ανανέωσης  αδείας, για το 1% εκδόθηκαν  απορριπτικές αποφάσεις, ενώ το 63% εκκρεμεί.  

Αναφορικά με την μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (Golden Visa), οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Ιανουάριο 2022 ανέρχονται σε 10.804. Οι 9.619 (ποσοστό 89%) αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.185 (ποσοστό 11%) αφορούν ανανεώσεις. Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 66,4% και ακολουθούν κατά πολύ μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρκίας (6,4%) και Ρωσίας (6,2%).  

Πιο αναλυτικά, από τις 2.145 αιτήσεις χορήγησης αρχικής αδείας διαμονής που κατατέθηκαν το διάστημα Ιανουάριος 2021 – Ιανουάριος 2022 έχει εκδοθεί το 41% που αντιστοιχεί σε 878 εκδοθείσες αρχικές άδειες διαμονής επενδυτή.   

Από τις 470 αιτήσεις που κατατέθηκαν για ανανέωση άδειας διαμονής το διάστημα Ιανουάριος 2021 – Ιανουάριος 2022 έχει ανανεωθεί συνολικά το 59% που αντιστοιχεί σε 276 ανανεώσεις άδειών διαμονής.   

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε:  

Το  2022  συνεχίζουμε την αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που χαράξαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οι ροές παραμένουν σταθερά χαμηλές και η αποσυμφόρηση γίνεται πράξη, τόσο στα νησιά, όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.  Με έμφαση, πλέον, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα, προωθούμε με αποφασιστικότητα και προσήλωση την ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος υποδοχής στα σημεία εισόδου της χώρας. Στόχος μας η μεταναστευτική κρίση να μην επηρεάζει αρνητικά τις τοπικές κοινωνίες”  

  

 Press Release 

 

N. Mitarachi: “In 2022 we continue the strict, but fair migration policy that we have been pursued the previous two years- Flows remain consistently low and decongestion is actualised, both in the islands as well as in mainland” 

A decrease of 79% in the number of migrants on the islands is recorded in January 2022, compared to January 2021
 

 

The largest decrease is recorded in the migrants in Leros, which is of the order of 96%, followed by Samos with 88%, Chios with 84%, Lesvos with 76%, and Kos with 48%. It is worth noting the significant decongestion in the islands of the North Aegean as the migrants now constitute 1.36% of the population (2011 census) while in the corresponding month of 2021 they constituted 7.33%.  

  

More specifically, the number of migrants living on the islands in January 2022 is 3,354. Of these, 3,044 live in KYT and 8 in other centers, the remaining 302 live, 116 in Α.Τ. and the PROKEKA of ELAS, 186 in the centers of EKKA.
The total number of migrants in the territory in January 2022 is also reduced by 51% compared to January 2021.
According to January’s newsletter, the flows in the arrivals during the 1st month of 2022 are increased by 45% in the islands and by 51% in total, compared to the 1st month of 2021.
  

However, flows in arrivals in January 2022 are reduced by 38% compared to December 2021.
 
After systematic efforts, in the first month of 2022, 600 people left for either Europe or third countries through the mechanisms of deportation, return and relocation of third country nationals, while 440 people arrived in our country, with the balance of departures / arrivals remaining positive.
In January 2022, a total of 31,508 asylum seekers resided in all centers managed or supervised by the Ministry of Migration and Asylum, while in January 2021, 63,915 resided.  

The pending cases of the Asylum Service and the Appeals Authority (in A and B grade) record a decrease of 50%. The pending applications in A and B grade reach a total of 38,225 when in January 2021 it was 77,197.
Regarding legal migration, the residence permits of Third Country Citizens in force in January 2022 amounted to 686,519, increased by 36.0% compared to January 2021 and decreased by 1% compared to December 2021. (The large increase in Strong Permits in January 2022 compared to January 2021 is due to the automatic extension of permits granted due to the pandemic).  

The top three countries of origin of third-country nationals with valid residence permits are Albania with 62.8%, Georgia with 4.4%, followed by China with 4.0%.
 
Regarding the permanent investor residence permit (Golden Visa), the total permanent investor residence permits (initial and renewals) valid in January 2022 amount to 10,804. 9,619 (89%) are for initial loans and 1,185 (11%) are for renewals. The main country of origin of investors in our country are the citizens of China, at a rate of 66.4%, followed by the citizens of Turkey (6.4%) and Russia (6.2%).  

More specifically, out of the 2,145 initial residence permit applications submitted between January 2021 and January 2022, 41% have been issued, which corresponds to 878 initial investor residence permits issued.  


Out of the 470 applications submitted for renewal of residence permit in the period January 2021 – January 2022, a total of 59% has been renewed, which corresponds to 276 renewals of residence permits.

The Minister of Migration and Asylum, Mr. Notis Mitarachi, stated:

“In 2022, we continue to implement the strict but fair migration policy that we have been pursuing for the past two years. The migration flows remain consistently low, and decongestion is actualized, both on the islands and in mainland, with an emphasis now on the major urban centers. At the same time, we are promoting with determination the completion of the national reception system at the country’s entry points. Our aim is to manage migration crisis in a way that will not affect local communities in a negative way.”  

 Please follow and like us:
fb-share-icon