Λεφτά με το τσουβάλι από την Χριστιάνα Καλογήρου σε δημοσιογράφους ΜΜΕ & συμβούλους (ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Πριν από λίγες ημέρες σας είχαμε αποκαλύψει με ρεπορτάζ το οποίο φυσικά δεν μπόρεσε να διαψεύσει η Χριστιάνα Καλογήρου γιατί ήταν απολύτως αληθές, για κάποιες χρηματοδοτήσεις σε τοπικά ΜΜΕ με την αιτιολογία της προβολής των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Σήμερα σας αποκαλύπτουμε ακόμα ένα έγγραφο φωτιά που αποδεικνύει ότι η Χριστιάνα Καλογήρου προσπαθούσε να έχει μία στρατιά δημοσιογράφων και ΜΜΕ στο πλευρό της ώστε να περνάει τις δικές της γραμμές.

Στο έγγραφο αυτό φαίνεται η απόφαση – καθ’ όλα νόμιμη – της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για μισθοδοσία δημοσιογράφων και ειδικών συμβούλων μόνο για το 2018 με συνολικές απολαβές ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (124.520,00) €

Βεβαίως η κ. Καλογήρου έχει το δικαίωμα να έχει κάποιους συμβούλους επιστημονικής κατάρτισης και δημοσιογράφους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Αν η δουλειά τους ήταν απόρρητη ή οτιδήποτε άλλο θα έπρεπε η κ. Καλογήρου να μας είχε ενημερώσει.

Σας παραθέτουμε το παρακάτω σχετικό έγγραφο που έχει αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2254/164
Ημ/νία Πρωτοκόλλου: 15/01/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμός – Ημ/νία Εγγραφής :59 – 15/01/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) όπως ισχύει
β) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) » Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»
γ) του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
2. τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 296/13-2-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 524/τ.Β’/2014)
3. την υπ’ αριθμ. 91846/23-12-2016 απόφαση (ΦΕΚ 4281/τ.Β’/30-12-2016) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα
«Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»
4. την υπ’ αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ.
119/2014 όμοια απόφαση.
5. Το από 8/10/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
6. Την υπ’ αριθμ. 204/7-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΛ77ΛΩ-ΖΜΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2017
7. Την ανάγκη για ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
8. Το γεγονός ότι, τα ποσά των δεσμευόμενων, με την παρούσα, πιστώσεων είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης
προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε (όπως περιγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί).
9. Την υπ’ αριθμ. 26 – 12/01/2018 με ΑΔΑ: ΩΔΜ87ΛΩ-8ΥΥ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου.
10.Την 6349/355/10-2-2017 (ΦΕΚ Β΄712/8-3-2017) απόφαση της Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου περί αναπλήρωση της
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
(124.520,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα
και Κ.Α.Ε. (όπως απεικονίζονται παρακάτω) οικ. έτους 2018 για την ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ –
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.
———————————————————————————————————-
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Λογ/σμού | α/α στο | Τρ. Πίστωση | Παρούσα | Αδιάθετο υπόλοιπο |
| | | Μ.Δ. | | Δεσμ. | |
———————————————————————————————————|
| 0072.0211.0002 | Βασικός μισθός | 1 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| | συμβούλων | | | | |
| 0072.0213.0002 | Οικογενιακή παροχή | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | συμβούλων | | | | |
| 0072.0221.0002 | Διαφορά Μείωσης | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | Συμβούλων | | | | |
| 0072.0228.0002 | Επίδομα | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | προβληματικών και | | | | |
| 0072.0291.0002 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 1 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | συμβούλων | | | | |
| 0072.0292.0002 | Εισφορές σε | 1 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| | λοιπούς | | | | |
———————————————————————————————————-
Η Διατάκτης
Χριστιάνα Δ. Καλογήρου
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ κ.α.α.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΗΓΗ: LESVOSNEWS.GR

Please follow and like us:
fb-share-icon