Δήμος Χίου:Εκπνέει η προθεσμία για τις 4 θέσεις Ειδικών Συμβούλων

RSS
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Follow by Email

Εκπνέει η προθεσμία εντός της εβδομάδας για  τους /τις ενδιαφερόμενους/νες που θέλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση για τις 4 θέσεις Ειδικών Συμβούλων και ειδικών συνεργατών:

Απαραίτητα δικαιολογιτικά:

φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους σχετικά με την πλήρωση των κάτωθι θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

  1. Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη , ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή ΠΕ

Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών .

2.Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη , ΠΕ Νομικού – Δικηγόρου.

3.Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

4.Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου ΠΕ Φιλολογίας .

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του

υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο

εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης

δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου φορέα, από

την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης

εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση,

κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της

εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο

προσόν και δικαιολογητικό πλέον των παραπάνω θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο

του Δήμου Χίου – Δημοκρατίας 6 – Χίος – ΤΚ 82131 (πληροφορίες: Στρουμπάκης

Ιωάννης , Θεοδώρα Χαβιάρα , τηλ. 22713-50816 και 2271350821) κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την

επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή

της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του

δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της

δημοσίευσης της στις εφημερίδες.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για

την καταλληλότητα του/της προσλαμβανόμενου/ης (άρθρο 163 παρ.4 του

Ν.3584/2007). Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού

[5]

δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τη θητεία

της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθούν. Τα καθήκοντα τους και

τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας τους ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν.3584/2007.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί μια (1) φορά σε μια (1) εφημερίδα του

Νομού Χίου, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στον Πίνακα Ανακοινώσεων

του Δημαρχιακού Καταστήματος (Δημοκρατίας 2) και στην ιστοσελίδα του Δήμου

Χίου (www.chioscity.gr).

Ο Δήμαρχος Χίου

 

Σταμάτιος Κάρμαντζης
Please follow and like us:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com