ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ- 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη
Ν. Λέσβου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο
απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. Για τη Χίο προβλέπεται η πρόσληψη 6 θέσεων:

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, ήτοι από την 1.7.2019. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 10.7.2019, με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 1.7.2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10.7.2019

Η ανωτέρω προθεσμία ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω διενέργειας βουλευτικών εκλογών. Για τη νέα προθεσμία θα εκδοθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

 

Πληροφορίες:

Ε. Γιακουμάτου: 2251036131

Μ. Παπαδημητρίου: 2251036132

Ε. Καρδάτου: 2251036134

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon