Τα νέα προγράμματα εξοβελίζουν


Νέα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίων-ΓΕΛ
Τα νέα ωρολόγια προγράμματα των Γυμνασίων και των ΓΕΛ που ανακοίνωσε η ηγεσία
του ΥΠΑΙΘ δε στηρίζονται στις αναδυόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και στη δημιουργία ενός
σχολείου φιλικού προς τους μαθητές, αλλά υπηρετούν λογιστικές προσεγγίσεις, λογικές
διαχείρισης του προσωπικού και συντηρητικές αντιλήψεις.
Από τη μία παρατηρείται αύξηση διδακτικών ωρών σε ειδικότητες που πλεονάζουν και
από την άλλη μείωση διδακτικών ωρών σε ειδικότητες που καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από
αναπληρωτές, μια ενέργεια που το επόμενο σχολικό έτος θα στείλει ένα σημαντικό αριθμό
συναδέλφων στην ανεργία ή στην περιπλάνηση σε πολλές σχολικές μονάδες.
 

Με την κατάργηση των μαθημάτων επιλογής στην Α’ και Γ’ Λυκείου, καθώς και των
ερευνητικών εργασιών (project) στην Α’ και Β’ Λυκείου, επιδιώκεται ο περιορισμός των
βαθμών ελευθερίας των σχολικών μονάδων ως προς τη δημιουργία τμημάτων στη βάση των
αναγκών των μαθητών και η συρρίκνωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Τα νέα προγράμματα εξοβελίζουν την οικιακή οικονομία από τα Γυμνάσια τις
κοινωνικές επιστήμες από τα ΓΕΛ, μειώνουν ξανά τις ώρες των θετικών μαθημάτων (Φυσικής,
Χημείας και Βιολογίας), καταργούν τη δυνατότητα των μαθημάτων επιλογής στη Γ’ Λυκείου
όπου οι μαθητές μπορούσαν να διδαχθούν Β’ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) ή
Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο που είναι και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (!) και δε
δίνει καν τη δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν ως εξεταζόμενο μάθημα την
Κοινωνιολογία αντί των Λατινικών. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας δείχνει να
φοβάται την εικαστική και κοινωνικοπολιτική καλλιέργεια του μαθητή στη λυκειακή βαθμίδα.
Η κατάργηση των ερευνητικών εργασιών από τα ΓΕΛ , όπως και παλιότερα της
Ευέλικτης Ζώνης από τα Γυμνάσια οδηγεί σε ένα σχολείο απρόσωπο και απρόσιτο στο
μαθητή, ένα σχολείο που στερεί τη δυνατότητα της δημιουργικής και ελεύθερης έκφρασης, της
βιωματικής ανακαλυπτικής και συνεργατικής μάθησης, που επιτυγχάνονταν μέσα από την
ανάπτυξη κλίματος ενεργούς συμμετοχής και αλληλοϋποστήριξης των μαθητών μέσα από τις
ομάδες εργασίας που υπήρχαν. Υποβαθμίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού καθώς τον καλεί να
εφαρμόσει έτοιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, στερώντας του το δικαίωμα να πειραματιστεί πάνω
σε νέες μαθησιακές και διδακτικές πρακτικές.

ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ

Please follow and like us:
fb-share-icon