ΛΑΣ ΧΙΟΥ: Το ‘Ικαριώτικο’ πέπλο μυστικότητας της δημοτικής αρχής
Με δεδομένο το πέπλο μυστικότητας της δημοτικής αρχής γύρω από το ζήτημα  της ένταξης του δήμου Ικαρίας στο ΦΟΔΣΑ Χίου, με δεδομένο το δούλεμα στο δημοτικό συμβούλιο , όλων των παρατάξεων , που αναφερθήκαμε στις εξελίξεις , κάνοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις στη δημοτική αρχή , που έκανε την πάπια, σας αποστέλλουμε την εισήγηση του δημάρχου Ικαρίας , όπως μας την ενεχείρισε ο επικεφαλής της Λαϊκής συσπείρωσης Ικαρίας και δημοτικός σύμβουλος Νίκος Λαρδάς, καθώς και την εισήγηση του ίδιου ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

 

Εισήγηση για ένταξη του Δήμου Ικαρίας στο ΦΟΔΣΑ ΧΙΟΥ – ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ
Στην Ικαρία λειτουργούν δύο ΧΑΔΑ με οδυνηρές συνέπειες για το νησί μας. Η
κατάσταση που επικρατεί και στους δύο ΧΑΔΑ συνιστά τεράστια πηγή κινδύνου για τη
δημόσια υγεία, μόνιμη πηγή ρύπανσης για το οικοσύστημα των περιοχών και αποτελεί
εστία πιθανής πυρκαγιάς. Είναι από τους τελευταίους ΧΑΔΑ στη Ελλάδα και σίγουρα
ντροπή για μας που ακόμα υπάρχουν. Ήρθε η ώρα να δρομολογήσουμε το κλείσιμο των
ΧΑΔΑ.
Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες περί των στερεών αποβλήτων επιβάλλουν στα κράτη- μέλη να
εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να
τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, τα
υποχρεώνει επίσης να απαγορεύουν την εγκατάλειψη, την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη
διάθεση των αποβλήτων. Κάθε κάτοχος αποβλήτων οφείλει να τα παραδίδει σε επιχείρηση
που διασφαλίζει την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με την οδηγία. Γι αυτό το
λόγο κάθε χρόνο επιβάλλεται πρόστιμο στο Υπουργείο περιβάλλοντος που από το 2022 θα
βαραίνει το Δήμο μας αφού στους δήμους θα καταλήγουν τα πρόστιμα για την διατήρηση
παράνομων χώρων ταφής αποβλήτων καθώς θα παρακρατούνται τα σχετικά ποσά από τους
πόρους που προορίζονται για τους ΟΤΑ. Σας γνωρίζουμε ότι το πρόστιμο που θα κληθεί
να πληρώνει ο Δήμος Ικαρίας θα είναι περισσότερο από 400.000 ευρώ ετησίως.
Στο περιφερειακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υπάρχει πρόβλεψη για
κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΥ, όμως οι διαδικασίες που απαιτούνται έχουν καταστεί
υπερβολικά χρονοβόρες. Παρατηρούνται δε σημαντικές εκκρεμότητες, όπως αυτή της
μελέτης Μονάδων Κομποστοποίησης Ικαρίας – επεξεργασίας βιοαποβλήτων, οι Μελέτες
αποκατάστασης ΧΑΔΑ, Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) κλπ.
Σε αυτό το σημείο πρέπει οπωσδήποτε να επισημανθεί πως ακόμη κι αν δεν
υφίσταντο οι προαναφερθέντες λόγοι και κατά συνέπεια η υλοποίηση ξεκινούσε άμεσα, η
κατασκευή ενός έργου όπως ο ΧΥΤΥ στην Ικαρία θα απαιτούσε σημαντικά μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Από την πρώτη στιγμή της θητείας μας, συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα της
κατάστασης και τη δεινή θέση του Δήμου μας και των συνδημοτών μας, βρισκόμαστε σε

διαρκή επαφή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τους όμορους Δήμους αναζητώντας
λύση.
Συνεπώς, θεωρούμε ότι έχουμε το χρέος αν όχι την βαρύτατη ευθύνη μεταξύ άλλων να
προχωρήσουμε στην συνεργασία του Δήμου Ικαρίας με άλλους Δήμους του Βορείου
Αιγαίου για την μεταβατική λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων μέχρι την
ολοκλήρωση του ΧΥΤΥ Ικαρίας.
Υπολογίζουμε ότι η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων στην Ικαρία κυμαίνεται μεταξύ
4.000 με 4.500 τόνους ανά έτος. Υλοποιώντας συστηματικά και αποτελεσματικά τη μέθοδο
της ανακύκλωσης, ο όγκος των απορριμμάτων που θα πρέπει να απομακρύνεται από την
θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος.
Αυτή τη στιγμή στους Φούρνους λειτουργεί ΧΥΤΑ, ο οποίος εκτός από το ότι είναι
μικρός για να καλύψει τέτοιες ανάγκες θεωρείται κορεσμένος και υπολειτουργεί. Ο ΧΥΤΑ
Σάμου αναμένεται ότι σε 3 με 4 χρόνια θα έχει κορεστεί.

Για τους λόγους αυτούς και έως ότου ολοκληρωθούν οι αναγκαίες υποδομές στην
Ικαρία, προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα μεταβατικής λύσης, όπως αυτή της
μεταφοράς των απορριμμάτων του νησιού μας στη Χίο. Ο Δήμος Χίου αλλά και
Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε. (ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.) θα μπορούσε να δεχτεί
προσωρινά ή και μόνιμα τον προαναφερόμενο όγκο, γεγονός που έχει ως βασική
προυπόθεση την ένταξη του Δήμου Ικαρίας στο ΦΟΔΣΑ ΧΙΟΥ.

Για την επιτυχή εφαρμογή κάθε ΠΕΣΔΑ, πέρα από τα ζητήματα της εξεύρεσης των
αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των έργων, της έγκαιρης υλοποίησης προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών και της δημιουργίας των κατάλληλων
υποδομών, καθοριστικής σημασίας ζήτημα αποτελεί και η σύσταση και ορθή λειτουργία
του/των κατάλληλου/ων Φορέα/ων Διαχείρισης.
Οι ΦοΔΣΑ είναι οι αρμόδιοι φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την
εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων
Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για την προσωρινή αποθήκευση,
μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων.

Οι Δήμοι Χίου, Οινουσών και Ψαρών είναι οι μέτοχοι ΦΟΔΣΑ ΧΙΟΥ – ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.
η οποία είναι διαδημοτική εταιρεία. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενθαρρύνει την ένταξη
της Ικαρίας και των Φούρνων στο ΦΟΔΣΑ, ενώ σε επόμενη φάση θα ενταχθούν σ’ αυτόν
και οι Δήμοι της Σάμου.
Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις φάσεις της διαχείρισης
(προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, μεταφορά – μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση
και τελική διάθεση) και θα αντιμετωπίζει όλες τις επί μέρους παραμέτρους της διαχείρισης
με βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση της διασφάλισης της προστασίας των πολιτών και του
περιβάλλοντος με βάση τους εξής άξονες:
– τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, του
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων των οικείων διαχειριστικών
ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
(ΧΥΤΥ) και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).
– τη βέλτιστη χρήση της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από το
νομοθετικό πλαίσιο.
– την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
– τη μεγιστοποίηση της οικονομικότητας της λειτουργίας του συστήματος.
– τη βέλτιστη εφαρμογή της υπάρχουσας τεχνολογίας, και τη συνεχή παρακολούθηση
των τεχνολογικών εξελίξεων.
– τη βέλτιστη χρήση της περιβαλλοντικής πολιτικής όπως αυτή.
– τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (εθνικών, τοπικών, ευρωπαϊκών και άλλων) με
αντικείμενο τη συνεχή ανάπτυξη και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ).
– τη διενέργεια διαγωνισμών για την κατασκευή των έργων υποδομής, τις προμήθειες
εξοπλισμού, την εκπόνηση μελετών και γενικά την διεκπεραίωση όλων εκείνων των
διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση και την εφαρμογή του ΟΣΔΑ
σύμφωνα με τους όρους της επιστήμης και της τέχνης στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού /
θεσμικού πλαισίου.
– την παροχή υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με την καθαριότητα και την διαχείριση
των απορριμμάτων εν γένει πέραν των προαναφερθέντων, όπως σάρωση και καθαρισμός
υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων, διαχείριση μπαζών κ.λπ.

– την υλοποίηση έργων διαχείρισης, αξιοποίησης, επανάκτησης, ανακύκλωσης,
επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης αποβλήτων, καθώς και τη λειτουργία και χρήση
αυτών.
– την ανάκτηση και ανακύκλωση συμπεριλαμβανομένης και της μηχανικής
επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων.
– την αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση
ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών
ή προϊόντων.
– την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και άλλης υποστήριξης σε φυσικά πρόσωπα και
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την
ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και
λυμάτων τοπικού ή/και υπερτοπικού χαρακτήρα εντός και εκτός Χίου.
– την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΤΑ ή άλλων φορέων σε θέματα
διαχείρισης αποβλήτων (έργα, προμήθεια, projects κ.λπ.).
– τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες και εταιρείες με στόχο τη δραστηριοποίηση της
εταιρείας σε τομείς σχετικούς με την επίτευξη των παραπάνω.
Στην αρμοδιότητα της εταιρείας υπάγονται όλα όσα σύμφωνα με τον Νόμο (άρθρο
227 Ν4555/2018) υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ΦΟΣΔΑ.
Η Εταιρεία έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το Ν.3463/2006, το
Ν.3536/2007 και το Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3604/2007 καθώς
και με τις διατάξεις των Νόμων 4548/2018 και 4555/2018.
Η Εταιρεία για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της είναι δυνατόν να
συμμετέχει (Ν.3536/2007 άρθρο 30, παρ 3.β), ως κύριο συμβαλλόμενο μέρος, στις
προγραμματικές συμβάσεις που προβλέπει το άρθρο 225 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
Η Εταιρεία δύναται να αναθέτει, με προγραμματική σύμβαση ή με άλλου είδους
ιδιωτική σύμβαση, την αρμοδιότητα και τους σχετικούς πόρους για όποια διαδικασία
διαχείρισης στερεών αποβλήτων κρίνει. Οι Ο.Τ.Α. στα διοικητικά όρια των οποίων έχουν
χωροθετηθεί οι εγκαταστάσεις του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης δύνανται να
συνεργάζονται με την ανώνυμη εταιρεία με προγραμματικές συμβάσεις βάσει της κείμενης
νομοθεσίας.
Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που υπάγονται σύμφωνα με τον Νόμο (άρθρο 227
Ν4555/2018) στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ΦΟΣΔΑ, οι οικείοι δήμοι δύναται να

συνάπτουν συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99του Ν.3852/2010ή
προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 με γειτονικούς νησιωτικούς
δήμους.

Ειδικότερα για τη συμμετοχή στο ΦΟΔΣΑ ΔΙΑΝΟΧ των ΟΤΑ Ικαρίας και Φούρνων
Το Μετοχικό κεφάλαιο του ΦΟΔΣΑ σήμερα ανέρχεται στις 60.000ευρώ. Συνεπώς πρέπει
να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε οι δύο Δήμοι να μπορούν να συμμετάσχουν
κατά το πληθυσμιακό τους ποσοστό. Οι σχετικές αυξήσεις φαίνονται στον σχετικό
παρακάτω πίνακα. Ο Δήμος Ικαρίας θα μετέχει με ποσοστό 13,48% στην εταιρεία.
Συνάδελφοι, η διαδικασία ένταξης του Δήμου μας στην εν λόγω εταιρεία προβλέπει αρχικά
την υποβολή αιτήματος προς τη ΔΙΑΝΟΧ , η οποία καλείται στη συνέχεια μέσω Γενικής
Συνέλευσης των μελών της να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την
τροποποίηση του καταστατικού και την αλλαγή του ΔΣ, ώστε να υλοποιηθεί και τυπικά η
συμμετοχή στη ΔΙΑΝΟΧ του Δήμου Ικαρίας και Φούρνων.
Ακολούθως οι εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Χίου θα
παραχωρηθούν κατά χρήση στο ΦΟΔΣΑ. Έτσι θα μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες
μεταφοράς των απορριμμάτων στη Χίο.
Παράλληλα ο νέος ΦΟΔΣΑ θα υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση για τα βιοαπόβλητα
στα δύο νησιά (απορριμματοφόρα, καφέ κάδοι Μονάδα Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων
(ΜΕΒΑ) στην Ικαρία, ΣΜΑ στην Ικαρία και ό,τι άλλο απαιτηθεί).

Συνάδελφοι, κρίνεται πλέον επιτακτικό να προχωρήσουμε γρήγορα με τη διαχείριση
απορριμμάτων, καθώς ο χρόνος έχει εξαντληθεί προ πολλού. Δεν έχουμε την πολυτέλεια
για άλλες καθυστερήσεις και αναζήτηση χρονοβόρων εναλλακτικών. Πρέπει τώρα να
αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα, διαφορετικά το μέλλον διαφαίνεται δυσοίωνο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλώ να ομοφωνήσουμε στην υποβολή αιτήματος
στον ΦΟΔΣΑ Χίου για την ένταξη του Δήμου Ικαρίας στο φορέα διαχείρισης.
Παράλληλα, να δεσμευτούμε ότι θα προβλεφθεί στην επόμενη αναμόρφωση του
προϋπολογισμού το ποσό των 9608 ευρώ για την συμμετοχή μας μέσω της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.

Σχετικά με την πρόταση ένταξης του δήμου Ικαρίας στο ΦΟΔΣΑ Χίου.
Αρχικά δεν κρίνουμε αρνητικά την πρόταση για την ένταξη του δήμου Ικαρίας στο ΦΟΔΣΑ Χίου,
και την πρόταση να εξετάσουμε την δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων της Ικαρίας στην
Χίο, ως μεταβατική λύση -όπως προτείνει η εισήγηση σας- μέχρι να ολοκληρωθούν οι
αναγκαίες υποδομές στην Ικαρία για την τελική διάθεση τους.
Η πρόταση αυτή ανοίγει μια νέα σελίδα στο πολυσέλιδο τεύχος της ιστορίας της διαχείρισης
των απορριμμάτων της Ικαρίας, και δίνει μια προσωρινή διέξοδο στο θέμα της παύσης
λειτουργίας των δυο ΧΑΔΑ του νησιού. Πρόταση σε κάθε περίπτωση καλύτερη από την πρόταση
της προσωρινής αποθήκευσης μετά από δεματοποίηση των απορριμμάτων, όπως πρότεινε
στον ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου τόσο η διοίκηση της περιφέρειας το 2011-14 όσο και
η διοίκηση της περιόδου 2014-19. Επίσης είναι ποιο λειτουργική από την πρόταση της
μεταφοράς των απορριμμάτων της Ικαρίας στον ΧΥΤΑ των Φούρνων, όπως πρότεινε το
«Οριστικό Σχέδιο Δράσης για την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ» (Απόφαση Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου – ΦΕΚ 1081 Τ.Β – 9/6/2015). Ενα ΧΥΤΑ που δεν λειτούργησε ποτέ, λόγο
πρακτικής αδυναμίας του δήμου Φούρνων.
Να θυμίσουμε πως απέναντι σε αυτά τα δυο σχέδια τοποθετήθηκε αρνητικά η προηγούμενη
διοίκηση του δήμου Ικαρίας, τόσο κατά την διαδικασία διαβούλευσης του ΠΕΣΔΑ Βορείου
Αιγαίου (161/2014 & 52/2016 αποφάσεις Δ.Σ), όσο και στην διυπουργική σύσκεψη για την
αντιμετώπιση του προβλήματος των ΧΑΔΑ στο Αιγαίο (Έγγραφο δήμου Ικαρίας Αρ. Πρωτ:
2.935 -28/4/2015). Δυστυχώς και στις δυο περιπτώσεις η άποψη του δήμου Ικαρίας δεν έγινε
δεκτή ούτε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ούτε από τα Υπουργεία Εσωτερικών,
περιβάλλοντος, Οικονομίας – Υποδομών. Δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στην προσπάθεια
αντιμετώπισης του προβλήματος των ΧΑΔΑ στο Αιγαίο. Ενώ σε καμία περίπτωση δεν δόθηκε
απάντηση σχετικά με την κάλυψη του πρόσθετου κόστους
Σήμερα παρατηρούμε μια διαφορετική αντιμετώπιση -με βάση οσα αναφέρονται στην εισήγηση
σας- που διαμορφώνει νέα δεδομένα, σε ότι αφορά την θεσμική διάσταση του θέματος της
παύσης λειτουργίας των δυο ΧΑΔΑ του νησιού, και δίνει μια προοπτική που έχει και πρακτικά
πεδίο εφαρμογής (μεταφορά απορριμμάτων σε άλλη διαχειριστική ενότητα με δυνατότητα
υποδοχής στον ΧΥΤΑ)
Ωστόσο πριν πάρει το Δ.Σ κάποια σχετική απόφαση πρέπει να ξεκαθαριστούν όλα τα
ζητήματα που αφορούν μια τέτοια απόφαση τόσο τα θεσμικά όσο και τα οικονομικά.
Αναλυτικότερα, πιστεύουμε ότι χρειάζεται η έγγραφη έγκριση από το ΥΠΕΝ –που όπως λέτε στην
εισήγηση σας ενθαρρύνει αυτή την πρόταση- για την μεταφορά των απορριμμάτων στην Χίο αφού
αυτή η πρόταση σε επίπεδο σχεδιασμού δεν υπάρχει ούτε στον ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου, ούτε
στο «Οριστικό Σχέδιο Δράσης για την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ» που έχει εκπονήσει η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Επίσης πρέπει να έρθει ολοκληρωμένη πρόταση στο Δ.Σ για το κόστος αυτής της
δραστηριότητας σε ετήσια βάση, πέρα από το κόστος της συμμετοχής μας στο μετοχικό
κεφάλαιο του ΦΟΔΣΑ Χίου. Μικρότερης σημασίας αλλά όχι αμελητέο είναι και το θέμα της
συμμέτοχης του δήμου στο Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ Χίου (πόσοι αντιπρόσωποι και αν έχουν
εκπροσώπηση και οι παρατάξεις της μειοψηφίας)
Ξεκάθαρο πρέπει να είναι και το χρονοδιάγραμμα αυτής της δραστηριότητας (ποτέ
προβλέπετε να ξεκινήσει) αλλά και το βάθος χρόνου της διάρκειας της (μέχρι πότε) , αφού η
αναφορά στην εισήγηση σας της έκφρασης περί «μόνιμης υποδοχής των απορριμμάτων της

Ικαρίας στην Χίο» πιστεύουμε ότι υπονομεύει την τύχη της πρότασης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τα αναγκαία
έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ικαρίας.
Επίσης για να εκπονηθεί ένα σχέδιο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα
εκτιμούμε ότι πρέπει να γίνει μια από κοινού συζήτηση του Δήμου (με διαπαραταξιακη
εκπροσώπηση) και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ώστε να καθοριστεί ακριβές χρονοδιάγραμμα
ενεργειών (π.χ επανέκδοση περιβαλλοντικών όρων, θα υποβληθεί νέα πρόταση στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ΥΜΠΑΑ του ΕΣΠΑ η θα προχωρήσει η αξιολόγηση της πρότασης που έχει κατατεθεί
από δήμο και Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το 2017,κλπ)
Τέλος χρειάζεται να διευκρινιστούν τα εξής σημεία : Στην εισήγηση αναφέρεται ότι εκτός από την
πρόταση συμμετοχής των δήμων Ικαρίας και Φούρνων σε επόμενη φάση θα ενταχτούν κι οι δήμοι
της Σάμου, όλα αυτά με την ενθάρρυνση του ΥΠΕΝ, αυτό όμως βρίσκεται σε
αντίφαση με τον σχεδιασμό για ένα ΦΟΔΣΑ ανά διαχειριστική ενότητα, και δεν λαμβάνει υπ,
οψιν την αδυναμία λειτουργίας του ενός ΦΟΔΣΑ ανά Περιφέρεια που ίσχυε με τον
προηγούμενο σχεδιασμό και τροποποιήθηκε πριν λίγα χρόνια ακριβώς για αυτό το λόγο. Αφού
για πρώτη φορά προτείνεται να γίνει ο δήμος Ικαρίας μέλος ενός φορέα που έχει την μορφή Α.Ε
(θυμίζουμε ότι οι ενέργειες που είχαν γίνει παλιότερα αφορούσαν ένα ΦΟΔΣΑ με την μορφή του
συνδέσμου), πρέπει να είναι ευδιάκριτη η σχέση του δήμου με τον ΦΟΔΣΑ σε ότι αφορά δυο
ζητήματα όπως η δημιουργία των αναγκαίων έργων για το νησί της Ικαρίας που δεν προβλέπουν
την ενεργειακή αξιοποίηση (καύση), καθώς και ότι κανένα έργο δεν θα γίνει με ΣΔΙΤ, γιατί και
στις δυο αυτές περιπτώσεις έχουμε είτε ευθέως είτε εμμέσως, ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης
των απορριμμάτων.
Κατόπιν αυτών εγκρίνουμε αρχικά την πρόταση για την ένταξη του δήμου Ικαρίας στο
ΦΟΔΣΑ, και προτείνουμε αφού πρώτα διευκρινιστούν όλες οι προαναφερθείσες παράμετροι,
δίνοντας την απαραίτητη ενημέρωση στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ώστε να
τοποθετηθούν για ένα θέμα που θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην διαχείριση των
απορριμμάτων. Να επανέλθουμε εντός του τρέχοντος έτους σε επόμενη συνεδρίαση ώστε
να πάρουμε τις σχετικές αποφάσεις που θα αφορούν : α) Το κόστος της συμμέτοχης μας στο
μετοχικό κεφάλαιο του ΦΟΔΣΑ Χίου, β) Το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων,
γ) Το κόστος της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού για την μεταφορά των απορριμμάτων,
δ) Το κόστος τελικής διάθεσης στον ΧΥΤΑ Χίου.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Νικόλαος ΛαρδάςPlease follow and like us:
fb-share-icon