Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Προκήρυξη για χορήγηση νέων αδειών παράγωγων πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωέςΕκδόθηκε η Προκήρυξη για χορήγηση νέων αδειών παράγωγων πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς και για χορήγηση επιπλέον θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές άλλων Περιφερειών, σύμφωνα με τον Ν.4849/2021.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την 29/11/2022 και ώρα 23:59 έως την 30/12/2022 και ώρα 23:59 να υποβάλλουν την αίτηση τους καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/ της Γενικής  Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Συνημμένα:

Η αρ. 113595/29-11-2022 (ΑΔΑ:6ΘΞΤ7ΛΩ-ΟΣΖ) Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ :
Την χορήγηση εκατό είκοσι (120) νέων αδειών παραγωγών πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας
δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και τριάντα πέντε (35) επιπλέον
θέσεις με δικαίωμα δραστηριοποίησης πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε
υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές άλλων Περιφερειών.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Η άδεια παραγωγού πωλητή πλανοδίου εμπορίου είναι προσωποπαγής και χορηγείται σε φυσικά
πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, με την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 3874/2010 (Α’ 151), αποκλειστικά για την πώληση αγροτικών προϊόντων (προϊόντα του
εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της
σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της
δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που
προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.) καθώς και προϊόντων οικοτεχνίας που
παράγονται από μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014.),
ιδίας παραγωγής και δεν κατέχουν οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου.
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
Τα αγροτικά προϊόντα που μπορούν να πωλούν οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου
εμπορίου εμπίπτουν, υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία 1. Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα)
α) Καρποί δένδρων,
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 637e0c9beb32ff008dc3f9e3 στις 29/11/22 08:47
3
β) κηπευτικά προϊόντα,
γ) λαχανικά,
δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια,
κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,
ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο,
στ) εμφιαλωμένος οίνος,
ζ) προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) της παρ. 5 του άρθρου 2969/2001
(Α’ 281),
η) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν
έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,
θ) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών,
δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,
ι) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που
προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά
ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.
Κατηγορία 2. Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας,
υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και λοιπά αγροτικά προϊόντα.
α) αυγά,
β) νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών,
γ) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν
παραχθεί σε εγκεκριμένες και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες,
δ) γαλακτοκομικά προϊόντα,
ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,
στ) τυποποιημένο μέλι.
ΧΩΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:
Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο, επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της
συναλλαγής.
Κάθε παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερα από ένα (1) δικαιώματα
δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σε κάθε Περιφέρεια και δεν μπορεί να δραστηριοποιείται
σε περισσότερες από τρεις (3) Περιφέρειες.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 637e0c9beb32ff008dc3f9e3 στις 29/11/22 08:47
4
Η άσκηση πλανοδίου εμπορίου δεν επιτρέπεται σε Δημοτικές Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω
των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων. Συγκεκριμένα η παρούσα προκήρυξη δίνει το δικαίωμα
δραστηριοποίησης εντός των ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Περιφερειακή
Ενότητα Λέσβου εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, στην Περιφερειακή Ενότητα
Λήμνου εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου εκτός των
Δημοτικών Κοινοτήτων Χίου και Βροντάδου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου εκτός των
Δημοτικών Κοινοτήτων Σαμίων και Καρλοβασίου και στην Περιφερειακή Ενότητα
Ικαρίας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:
Η διάρκεια ισχύος της χορηγούμενης άδειας είναι 5ετής υπό τον αναγκαίο όρο, ότι ο κάτοχος της
θα λαμβάνει επιπροσθέτως και ετησίως στον οριζόμενο από την αρμόδια αρχή χρόνο για κάθε ένα
από τα επόμενα τέσσερα έτη ισχύος, ειδική πράξη έγκρισης της αρμόδιας Υπηρεσίας υποβάλλοντας
αίτηση, σε διάστημα 30 ημερών από την λήξη ημερομηνίας διάθεσης των προϊόντων μαζί με
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Υ.Α. με αρ. 55332/2022
(ΦΕΚ 2660/Β/30-05-2022) εντός του εκάστου έτους διάθεσης το οποίο αφορά την έγκριση. Άλλως
η άδεια θεωρείται ότι έχει λήξει κατά το χρόνο λήξης της τελευταίας πράξης έγκρισης διάθεσης
προϊόντων.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ , ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ:
Ο πωλητής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο
πώλησης των προϊόντων του. Ο πωλητής μπορεί να αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο, με το
οποίο έχει συγγένεια α’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο ή τον συμβίο/α, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α)
Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, εφόσον ο υποψήφιος υπάλληλος δεν κατέχει
άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 22 παρ. 6 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α)
ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το ετήσιο τέλος για την δραστηριοποίηση στην Περιφέρεια βορείου Αιγαίου έχει ορισθεί με την αρ.
αρ. 282/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ:Ψ40Δ7ΛΩ-3Ι6) σε είκοσι
ευρώ (20 €) ετησίως

Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο

Ακολουθήστε μας στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο twitter

Ακολουθήστε μας στο facebookPlease follow and like us:
fb-share-icon