Περιφέρεια: Προκηρύσσει διαγωνισμό για την τουριστική προβολή των νησιών


Ανακοινώνεται, ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει προκηρύξει ανοικτό δημόσιο
διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις
Τουριστικής Προβολής Νησιών Βορείου Αιγαίου 2018-2023», η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», Άξονας «Προστασία
του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο
περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής».
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων με
προϋπολογισμό 1.000.000 €.
Please follow and like us:
fb-share-icon