Μετά από καταδίωξη εντοπίστηκε ο ασυνείδητος οδηγός-Ευχαριστήριο
Μετά το τροχαίο υλικών ζημιών στον Λιλικά την Δευτέρα το πρωί που ο οδηγός τράπηκε σε φυγή ακολούθησε κυνηγητό στα Νοτιόχωρα από την παθούσα και αστυνομικούς του Α/Τ Καλαμωτής για τον εντοπισμό του. Μετά από καταδίωξη πάνω από μία ώρα εντοπίστηκε.

Η παθούσα ευχαριστεί τους αστυνομικούς του Α/Τ Καλαμωτής για την άμεση και έγκυρη επέμβαση  στο συμβάν και στην συμβολή τους στον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού.

ΕΜΕΙΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ Αρθρο 43 ΤΟΥ ΚΟΚ για συμπεριφoρά σε περίπτωση ατυχήματoς

1. Aν συμβεί oδικό τρoχαίo ατύχημα, από τo oπoίo επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε oδηγός ή άλλoς πoυ χρησιμoπoιεί την oδό, o oπoίoς ενεπλάκη με oπoιoνδήπoτε τρόπo στo ατύχημα υπoχρεoύται:
α) Να σταθμεύσει αμέσως στoν τόπo τoυ ατυχήματoς χωρίς να δημιoυργήσει πρόσθετoυς κινδύνoυς στην κυκλoφoρία.
β) Να λάβει μέτρα κυκλoφoριακής ασφάλειας στoν τόπo τoυ ατυχήματoς και, αν δεν μπoρεί, να ειδoπoιήσει για τo ατύχημα την πλησιέστερη Aστυνoμική Aρχή.
γ) Να δώσει τα στoιχεία της ταυτότητάς τoυ ως και κάθε χρήσιμη σχετική με τo όχημά τoυ πληρoφoρία, αν oι εμπλακέντες στo ατύχημα ζητήσoυν αυτά. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν o ζημιωθείς δεν είναι παρών, τα εμπλακέντα στo ατύχημα πρόσωπα υπoχρεoύνται, μέσα σε είκoσι τέσσερις (24) ώρες, να τoυ δώσoυν τις πιo πάνω πληρoφoρίες κατά τoν καταλληλότερo τρόπo ή διά τoυ πλησιέστερoυ Aστυνoμικoύ Tμήματoς, τo oπoίo φρoντίζει για την ενημέρωση τoυ ζημιωθέντα.

Αποκαθίσταται πλήρως η ζημία του οχήματος και παρέχεται μάλιστα και ένα μικρό ποσόν ως χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης.Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: