Έτσι θα γίνονται οι προσλήψεις αναπλήρωσης ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, οι εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα προσλαμβάνονται, ως αναπληρωτές, στη θέση μη ανεμβολίαστου προσωπικού, θα έχουν σύμβαση διάρκειας 3 μηνών με επέκταση ακόμα 3 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.

Οι συναπτόμενες συμβάσεις ΙΔΟΧ δεν δύναται να διαρκούν πέραν των 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες ακόμα.

Η διάρκειά τους δεν επηρεάζεται στην περίπτωση άρσης της αναστολής καθηκόντων του υπαλλήλου / εργαζομένου, σε αντικατάσταση του οποίου έχει προσληφθεί ο υπάλληλος ΙΔΟΧ. Ωστόσο, σε περίπτωση άρσης της αναστολής καθηκόντων, δεν δικαιολογείται η παράταση της αντίστοιχης σύμβασης εργασίας του προσληφθέντα ΙΔΟΧ.

– Θα πρέπει να παρέχονται επαρκή εχέγγυα τήρησης των αρχών της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης, στα οποία συγκαταλέγεται η πρόβλεψη επαρκούς χρόνου για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, σαφών κριτηρίων επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και ο καθορισμός με την Ανακοίνωση των απαιτούμενων για την απόδειξή τους δικαιολογητικών.

Οι εν λόγω Φορείς εκδίδουν Ανακοίνωση στην οποία υποχρεωτικώς αναφέρονται:

  • ο αριθμός του προσωπικού κατά ειδικότητα,
  • η διάρκεια της απασχόλησης,
  • τα απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος απόδειξης αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
  • τα κριτήρια επιλογής,
  • η υπηρεσία, στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
  • η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και
  • η δημοσιότητα της Ανακοίνωσης

Κύριο κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να αποτελεί η εμπειρία σε αντίστοιχα καθήκοντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε συναφή καθήκοντα.

Επικουρικά και μόνο στην περίπτωση που βάσει του κύριου κριτηρίου κατάταξης της εμπειρίας δεν προκύπτει προσληπτέως υπάλληλος, ιδίως γιατί όλοι οι υποψήφιοι διαθέτουν τον ίδιο χρόνο συναφούς εμπειρίας, θα πρέπει ακολούθως να ληφθούν υπόψη τα τυπικά προσόντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ως εξής:

  • Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο (βασικό) πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών.
  • Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Το ΑΣΕΠ ασκεί έλεγχο τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης, όσο και την πιστή εφαρμογή των περιορισμών του νόμου για την επιτρεπόμενη διάρκεια της απασχόλησης, καθώς και την τήρηση της διαδικασίας.

πηγη:dikaiologitika.grPlease follow and like us:
fb-share-icon