Προσλήψεις (10) ατόµων στην Περιφέρεια-3 θέσεις στη Χίο


Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δέκα (10) ατόµων για 8 μήνες για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών των Π.Ε. Λέσβου, Λήµνου, Χίου, Σάµου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα υπηρεσίας, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων , µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα
Λέσβου Μυτιλήνη
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού/ Οικονοµικού 8 µήνες
ΠΕ  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Εποπτών Υγείας
ΤΕ Πληροφορικής
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα Λήµνου
Λήµνος
(∆. Λήµνου Ν. Λέσβου)
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
106 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Χίος (∆. Χίου Ν. Χίου)
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού/ ∆ιοικητικού

ΠΕ Γεωπόνων

ΠΕ Πληροφορικής
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα
Σάµου
Σάµος (∆. Ανατολικής
Σάµου Ν. Σάµου)
ΤΕ ∆ιοικητικούΛογιστικού
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα
Ικαρίας
Ικαρία
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Please follow and like us:
fb-share-icon